VRAGEN OVER WIJK NIEUW-BORGVLIET, KENMERK PVDK/PB/14036

 


 

Bergen op Zoom, 27 juni 2014 

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

der Gemeente Bergen op Zoom

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft: vragen over wijk Nieuw-Borgvliet, kenmerk PvdK/PB/14036

 

Geacht College,

Vorige week waren ondergetekenden als belangstellende gemeenteraadsleden aanwezig bij een ‘Inloopavond’ in Het Hoofdkwartier in Nieuw-Borgvliet. Er werd door medewerkers van de gemeente informatie gegeven over ontwikkelingen en een aantal op stapel staande plannen voor het gebied tussen Oude Huijbergsebaan, Pieter Breughelstraat en Frans Halsstraat. Vooraf werden we door een aantal bewoners uitgenodigd de situaties, waarop deze plannen betrekking hebben, te bekijken.

Dit heeft voor ons geleid tot het stellen van de volgende vragen aan Uw College:  

 1. Het bevreemd ons dat er een fietspad is aangelegd aan de ingang van een basisschool, dit geeft een onveilige situatie voor de schoolgaande kinderen. De straatverlichting aan dit fietspad is zo gelegen dat ook de aanliggende bewoners hierdoor verlicht worden. Dit levert een dusdanige overlast op dat bewoners op het punt staan zelf maatregelen te nemen. Een verduisteringskap zou een oplossing kunnen zijn.  
 1. Wat is de reden dat het nog niet zo lang geleden aangelegde ‘fietspad’ tussen Frans Halsstraat en Rembrandtstraat langs de Brede School nu wordt gewijzigd in ‘voetpad’? Hoe denkt u de veiligheid van de voetgangers, als nieuwe gebruikers van het pad, te garanderen nu er reeds een gewoonterecht voor fietsers van dit pad is ontstaan (zie foto Borgvliet 001)?   
 1. In de gepresenteerde plannen is er in de Frans Halsstraat, voor De Brede School, niet voorzien in de realisatie van een  “Kiss en Ride”-zone, terwijl dit eerder wel was toegezegd. Wat is hiervan de reden (zie foto Borgvliet 002)?  
 1. In de plannen wordt uit gegaan van twee-richtingsverkeer. Hierdoor wordt de straat dusdanig smal dat verkeer van en naar de Jacob Jordaenstraat volledig geblokkeerd dreigt te worden. Ook het ontbreken van verkeersdrempels in deze straat verhoogt het gevaar wegens te snel rijden. Wat zijn de redenen voor het instellen van twee-richtingsverkeer en het ontbreken van verkeersremmende maatregelen zoals versmallingen en/of verkeersdrempels. 
 1. De groenstrook tussen de Frans Halsstraat en het kerkhof achter de voormalige kerk van Ant.Abt is bedoeld om kinderen speelruimte te bieden. Echter dit terrein wordt veelal gebruikt als hondenuitlaatterrein. Hondenbezitters worden hiertoe extra uitgenodigd vanwege een ‘kunstwerk’ dat een zittende hond uitbeeldt. Zal er bij realisering van de getoonde plannen ook aandacht gegeven worden aan het opfrissen, onderhoud van dit terrein en behoud van haar bestemming door middel van handhaving  (zie foto’s Borgvliet 003, 004, 005 en 006)?     
 1. In de Rembrandtstraat nummer 35, een voormalige drukkerij annex winkel, wordt volgens omwonenden gehandeld in drugs. Ook leidt de aard van de bewoning met regelmaat tot overlast voor omwonenden. Is dit bij u en de politie bekend? Zo ja, welke acties zijn er in het verleden ondernomen (zie foto Borgvliet 007)?  
 1. Het pand op de hoek van de Frans Halsstraat en de Pieter Breughelstraat, een (voormalige) autogarage annex showroom is onlangs van eigenaar gewisseld zo werd ons medegedeeld. Wij verkeerden in de veronderstelling dat juist op dit pand een door de gemeente gevestigd WVG van toepassing is. Wat is nu de actuele situatie (zie foto’s Borgvliet 008, 009 en 010)?  
 1. De panden die nu nog overeind staan aan de westelijke zijde van de Frans Halsstraat zijn destijds aangekocht door de gemeente in verband met de plannen voor realisering van een (buurt-)supermarkt. Wat ben u voornemens te gaan doen met de panden nu de plannen hiervoor zijn gewijzigd? Wat is het huidige gebruik van de panden?  
 1. De locatie van de voormalige wasserij tussen de Antwerpsestraatweg en de Frans Halsstraat is lange tijd in beeld geweest voor de vestiging van een supermarkt. Inmiddels gaat dit niet meer door, zo hebben wij begrepen, en is er voor de vestiging van een supermarkt elders (langs de Markiezaatsweg) een locatie aangewezen. Heeft uw college zich daarbij gerealiseerd dat er in de wijk Nieuw-Borgvliet steeds meer ouderen komen en blijven wonen. Zij zijn voor het doen van hun dagelijkse boodschappen aangewezen op een supermarkt in de buurt. Vindt uw college een dichtst bijzijnde supermarkt aan de Markiezaatsweg voor met name de ouderen uit Nieuw-Borgvliet een passende voorziening, rekening houdend met de weg(dalend en opgaand) er naar toe?  
 2. Het pand, voorheen Bruvano, dat volgens de plannen gesloopt zou gaan worden in het derde kwartaal van 2014. Het huidige bestemmingsplan voorziet niet in een andere voorziening. Zou deze locatie niet als parkeerplaats voor de brede school (basisschool (ouders)/ peuterspeelzaal/ centrum jeugd en gezin/ Kinderdagverblijf) kunnen worden ingericht? Of als speelveld voor de jeugd? Als de gemeente besluit dit pand nog aan te houden als inkomstenbron door verhuur, zouden dan de bewoners van de wijk van de gemeente mogen verwachten dat het pand dusdanig wordt opgeknapt zodat dit weer toonbaar is en in het wijkbeeld past in plaats van dit pand te laten verloederen? 
 3.  De gemeente voorziet in het nieuwe bestemmingsplan dat zij verantwoording neemt voor het aankleden van de schutting van de voormalige wasserij. De gemeente stelt dat zij per direct deze betonnen schutting wil gaan beschilderen met tekeningen van de oude meesters. De BSD-fractie verzoekt uw college bij dit voornemen te betrekken de veiligheid van de tegenover gelegen schoolgaande kinderen alsmede de passanten, omdat de staat van deze schutting erbarmelijk is.
 4. Omdat  de volledige wijk nu een 30-km zone is, zijn er tijdens de vorige actie  veiligheidsspiegels verwijderd op het kruispunt aan de rechterzijde van de Rembrandstraat naar de Oude Huybergsebaan. Door deze veranderingen hebben de weggebruikers uit de Rembrandtstraat richting de Oude Huybergsebaan nu voorrang op verkeer dat de wijk inrijdt. Omdat de kruising ter plekke onvoldoende overzichtelijk is zou het wenselijk zijn om de spiegels weer terug te plaatsen om de veiligheid te verbeteren (zie foto Borgvliet 011).
 5. De straatverlichting, gelegen aan de Frans Halsstraat ter hoogte van de brede school, wordt volledig afgesloten door overhangende takken van bomen welke volgens afspraak door de gemeente zouden worden gesnoeid. Doordat ook hier de verzamelcontainers van de wijk staan, ontstaat er, door het ontbreken van licht, een onveilige situatie (zie foto’s Borgvliet 012, 013 en 014).
 6. Waarom is in de plannen de Jacob Jordaenstraat niet opgenomen, terwijl ook de onderhoudssituatie in deze straat om aanpak noodzakelijk maakt?
 7. Er is in de wijk, met name in de Rembrandtstraat, een structureel tekort aan parkeerplaatsen. Is het mogelijk de groenstrook, naast het hoekpand in de Rembrandtstraat in te richten als parkeerstrook? Daarmee zou een deel van de problematiek van groter verkeer (SAVER, touringcars voor de school) die vanuit de Frans Halsstraat de Rembrandtstraat in willen, opgelost kunnen worden.
 8. In de huidige situatie is bij de hoekwoningen van Jacob Jordaensstraat 1 en 3 het trottoir niet verlaagd bij de uitritten van de garages van deze woningen. Bovendien bevindt zich voor de uitritten een verzamelplaats voor containers en is er een rioolafvoerput aanwezig. Voorziet het plan deze uitritten als zodanig in de straat te verwerken en biedt het plan een oplossing voor de verzamelplaats voor containers?
 9. Het oude schoolgebouw aan de Rembrandtstraat verkeert op dit moment in dusdanige bouwkundige staat dat er gevaar dreigt te ontstaan voor de gebruikers van dit pand en voorbijgangers. Dient de gemeente hier geen voorbeeld functie te hebben door het pand in veilige en bouwkundige staat te houden? Dit maakt de kans om het uiteindelijk te verkopen ook groter denken wij (zie foto’s Borgvliet 015, 016 en 017).  

Graag wensen wij een schriftelijke beantwoording van onze vragen. Tevens verzoeken wij  de vragen op de agenda van de eerstvolgende  vergadering van de commissie Stad en Ruimte te plaatsen.  

Met vriendelijke groet,

Namens de BSD-fractie  

Piet van den Kieboom

Peet Bakx 

Borgvliet 001 Borgvliet 002 Borgvliet 003 Borgvliet 004 Borgvliet 005 Borgvliet 006 Borgvliet 007 Borgvliet 008 Borgvliet 009 Borgvliet 010 Borgvliet 011 Borgvliet 012 Borgvliet 013 Borgvliet 014 Borgvliet 015 Borgvliet 016 Borgvliet 017 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.