VRAGEN OVER KREDIETBANK, KENMERK PVDK/14046

 


 

Bergen op Zoom, 31 juli 2014 

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

der Gemeente Bergen op Zoom

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft: Vragen over de Kredietbank, kenmerk PVDK/14046

 

Geacht College,

Op maandag 28 juli j.l. meldde  BN/De Stem in een artikel dat er sprake is van lange wachttijden bij de Kredietbank West-Brabant. Dit zou blijken uit een klanttevredenheidsonderzoek. 

Laat ik beginnen met het positieve dat gemeld werd, namelijk dat ruim 90 procent van de cliënten zegt positief te oordelen over de schriftelijke communicatie, de medewerkers en het persoonlijk contact. Minder tevreden is men over de telefonische bereikbaarheid en de klantmanagers. Maar wat de BSD-fractie het meest zorgen baart is de (te) lange doorlooptijd die verstrijkt tussen het eerste gesprek en een besluit over de aanvraag. Juist nu er volgens de Kredietbank steeds meer andersoortige cliënten zich melden. Mensen die al wat langer in de financiële problemen verkeren door een ontslag als gevolg van de huidige crisis. Een oplossing voor hun problematiek is dan zeer dringend en noodzakelijk om nog erger te voorkomen. Het doorverwijzen naar andere, meer gespecialiseerde hulpverleners, is op zich verstandig maar dat mag en kan volgens de BSD-fractie nooit leiden tot een langdurige periode van onzekerheid en daar weer uit voortkomende vervolgproblemen.  

De BSD-fractie heeft dan ook de volgende vragen aan uw college:  

  1. Bent u op de hoogte van deze problematiek?
  2. Op wiens initiatief heeft het klantentevredenheidsonderzoek plaats gevonden?
  3. Het aantal aanvragen bij de Kredietbank is in 2013 fors toegenomen. Is er volgens uw college nog sprake van een adequate personele bezetting?
  4. Omdat juist de Kredietbank in een belangrijke behoefte voorziet en in het verleden haar meerwaarde ook voor cliënten uit onze gemeente heeft aangetoond, is het belangrijk dat de organisatie over voldoende bezetting beschikt om de forse uitbreiding van het aantal cliënten aan te kunnen. Als aangetoond kan worden dat er sprake is van een onderbezetting, zullen hier gepaste maatregelen voor genomen moeten worden om de bezetting weer op het noodzakelijk niveau te brengen. Is uw college bereid hiertoe actie te ondernemen?
  5. Heeft het voorgaande gevolgen (gehad) voor cliënten van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal (ISD Brabantse Wal)?
  6. Zo ja, welke maatregelen bent u voornemens te gaan nemen?
  7. De BSD-fractie beseft dat de Kredietbank een zelfstandige organisatie is aan wie de dienstverlening in het kader van schuldenproblematiek is uit besteed. Maar dat ontslaat de besturen van de aangesloten gemeenten er niet van om geen verantwoordelijkheid te nemen voor haar inwoners, die met deze problematiek te maken krijgen en hebben. Deelt u deze opvatting?  

De BSD-fractie verzoekt uw college onze vragen en de beantwoording ervan op de agenda van de eerstvolgende vergadering van de commissie Mens en Maatschappij te plaatsen.  

Met vriendelijke groet,

namens de BSD-fractie 

Piet van den Kieboom 

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *