SCHULDPOSITIE GEMEENTE, KENMERK LK/14065

 


 

Bergen op Zoom, 27 september 2014 

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

der Gemeente Bergen op Zoom

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft:          Schuldpositie gemeente, kenmerk LK/14065

 

Geacht College, 

Recent zijn verschenen de “kengetallen-financiële-positie-gemeenten-31december2013”. De BSD-fractie valt in de tabellen op dat de netto schuld per inwoner, ten opzichte van de situatie op 31 december 2012, met 21 euro is gedaald tot 3.274 euro per inwoner. Daarvoor onze complimenten! Dit betekent helaas niet dat onze schuldpositie is verbeterd. Want de netto schuld in relatie tot het gemeentelijke inkomen is van 102 % (2012) gestegen tot 107 % (2013). Deze constatering roept als zodanig bij de BSD-fractie geen vragen op. 

Wat wel vragen bij de BSD-fractie oproept is, als eerste, is de verandering in de “voorraadquote” (voorraadquote = som van voorraden bouwgrond, voorraden onderhanden werk en overige voorraden uitgedrukt in % van inkomsten) van 66 % (2012) naar 45 % (2013). 

  • Wat is hier de oorzaak van? Is het mogelijk de ijskastoperatie of wat hebben wij in deze omvang verkocht? Graag een cijfermatige toelichting. 

Het tweede wat opvalt is de solvabiliteitsratio (solvabiliteitsratio = 100% minus de som van langlopende leningen, overige langlopende gevestigde schulden, kortlopende schuld inclusief crediteuren en overlopende passiva uitgedrukt in % van balanstotaal (2013)) van 27 %. In het overzicht van per 31 december 2012 kende men deze vermelding niet. In dat over zicht was wel vermeld een schuldratio van 64 (schuldratio = som van onderhandse leningen, overige vaste schuld, kortlopende schuld en overlopende passiva als aandeel balanstotaal

uitgedrukt in % (2012)). Feitelijk is de schuldratio de reciproque van de solvabiliteitsratio. Dat betekent naar onze kennis dat de solvabiliteitsratio (2012) nog 36 % was. 27 % (2013) tegen 36 % (2012) betekent een aanzienlijke verslechtering van onze balanspositie. 

  • Wat is de verklaring van deze verandering in de solvabiliteit van de gemeente? Graag een cijfermatige toelichting. 

In afwachting van uw reactie, 

hoogachtend

namens de BSD-fractie 

Louis van der Kallen 

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.