BOMEN OVER BOMEN/ GEBRUIK HUN KENNIS/ POLITIEK SEPOT OM/ GOED VOORBEELD 4/ 22 MILJOEN WEGGEPOETST

| jaar 1 | nummer 30 |

| 28-09-2014 | 10.00 uur |


 

| BOMEN OVER BOMEN |

 

bomen01Als geestelijk vader van de gemeentelijke lijst van monumentale houtopstanden kon ik niet thuis blijven toen  in de adviescommissie voor de bezwaarschriften maar liefst twee zaken aan de orde kwamen waar het ging over deze lijst.

Toen in 2004 de kapvergunning werd afgeschaft heb ik in augustus 2005 een initiatiefraadsvoorstel en een concept-boomverordening ingediend met een lijst van monumentale bomen. Dat blijkt nu een langzaam tot leven te komen initiatief. De lijst groeit gestaag, maar klaarblijkelijk komen nu ook de eerste controversen boven met als gevolg twee bezwaarprocedures op één dag.
De eerste zaak, die diende op 22 september 2014, was een geschil tussen twee buren over een imposante beuk (Fagus Sylvatica) op de Paracelsuslaan (zie foto).
De eigenaresse had, om de boom voor de toekomst te beschermen tegen de snoei(wensen) van de buren die overlast ervaren, om plaatsing verzocht op de gemeentelijke lijst voor monumentale bomen en houtopstanden. Na onderzoek of de boom werkelijk aan de gemeentelijk criteria voldeed werd de prachtige beuk op de lijst geplaatst waardoor deze beuk niet zomaar gekapt mag worden noch zodanig gesnoeid dat hij zou kunnen overlijden. Deze plaatsing bleek tegen het zere been van de buren die al jaren, naar hun zeggen, overlast ervaren. Over de boom lopen dan ook snoeiafspraken die uitgevoerd worden door een plaatselijke hovenier. Maar een beuk is een gevoelig wezen, die jaarlijks slechts beperkt gesnoeid kan worden omdat bij te veel bladverlies de boom zonnebrand kan op lopen (geen grap). Ook moet het snoeien zodanig plaatsvinden dat de kroon en daarmee de boom in balans blijft. Voor de buren ging het echter niet snel genoeg. Het bomen over de boom in de commissie kende veel emoties. De liefde van de eigenaresse voor de monumentale boom vertaalde zich in de inzet van een advocaat en de hovenier. De buren dreigden met nadere juridische stappen (een rechtszaak) en de voorzitter van de commissie deed verwoede pogingen de partijen bij elkaar te brengen en ze goede afspraken te laten maken. De voorlopige uitslag: de advocaat van de eigenaresse gaat in samenspraak met de gemachtigde van de buren een onafhankelijke deskundige om advies vragen om nader te kijken hoe de boom kan blijven en de buren minder overlast behoeven te ervaren. De commissie schortte haar advies voor vier maanden op.
 
De tweede zaak betrof feitelijk een oude zaak die begon met brieven van IVN Groene Zoom uit 2006. De IVN Groene Zoom bracht toen een aantal bomen, die naar hun inzichten binnen de criteria vielen om voor de beschermde status in aanmerking te komen, onder de aandacht van het college. Zoals beplantingen aan de Zuidzijde Zoom, de Rijtuigweg, het Lambertijnenhof, de Cort Heijligers­kazer­ne, Rozenoord, Gageldonk, Kijk in de Pot en langs de Zoom met het verzoek deze te plaatsen op de lijst van monumentale bomen. Verder stelden zij in 2006 voor om op basis van uit te voeren inventarisaties te bezien of er binnen Bergen op Zoom andere waardevolle (solitaire) bomen zijn die bescherming verdienen. Ook wenste de natuurvereniging een gemeentelijke advertentie met een oproep aan belanghebbende burgers en organisaties om de lijst aan te vullen. Verder was IVN Groene Zoom in 2006 van mening dat in ieder geval de bomen die op de ontwerp-geactualiseer­de Cultuur­historische waardenkaart van de provincie Noord-Brabant zijn opgenomen een beschermde status verdienen. Geen van hun wensen werden in 2006 vervuld.

Recent, geïnspireerd door het feit dat Bergen op Zoom zich nu de groenste gemeente van Nederland mag noemen, dacht Wim de Haan van IVN Groene Zoom dat dit een goed moment was om de gemeente te herinneren aan de verzoeken uit 2006. Hij kreeg echter nul op rekest. Buiten het feit dat de brieven uit 2006 bij de gemeente onvindbaar bleken, was IVN Groene Zoom volgens de gemeente niet ontvankelijk omdat IVN Groene Zoom als Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie geen belanghebbende was. Als argument werd ook gegeven dat de indiener als vertegenwoordiger van de vereniging geen uitzicht had op de houtopstanden die hij opgenomen wenste te zien op de lijst monumentale houtopstanden.

Wat opviel was dat, zonder dat er door de gemeente ook maar enig onderzoek was gedaan naar de activiteiten of doelstellingen van de vereniging, men er van uitging dat de vereniging haar activiteiten beperkte tot educatie en niet tot zaken als natuurbescherming. Statuten waren niet opgevraagd, laat staan bestudeerd om te bezien of de vereniging langs die weg niet belanghebbend kon zijn in de zin der wet. De voorzitter van de adviescommissie voor de bezwaarschriften was ook hier uit op een compromis en op samenwerking. Uiteindelijk waren de vertegenwoordigers namens het college bereid met Wim de Haan als vertegenwoordiger van IVN Groene Zoom tot een gesprek om te kijken of en hoe de kennis en inzet van IVN Groene Zoom benut kan worden om de lijst van monumentale houtopstanden te vervolmaken. De commissie schortte ook deze zaak op en ging er vanuit dat ze er voor Kerstmis uit moesten kunnen komen.

Ook deze boom over bomen geeft moed voor de toekomst voor de pracht en praal van de monumentale houtopstanden van de ‘groene gemeente’ Bergen op Zoom. Als zelfbenoemd geestelijk vader van dit alles ging ik als een tevreden mens naar huis.

Louis van der Kallen

 


 

| GEBRUIK HUN KENNIS |

 

Donderdag 18 september had ik het genoegen deel te nemen aan een masterclass ‘waterproof en klimaatbestendig ontwikkelen’ op het prachtig gelegen landgoed Doornik nabij Bemmel aan de Waal, vlak boven Nijmegen.

De masterclass werd gehouden in het kader van de landschapstriënnale en werd georganiseerd door het Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering in het kader van het Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie. Ik heb het als een groot voorrecht ervaren om kennis op te kunnen doen die ik kan gebruiken in mijn werk als volksvertegenwoordiger bij waterschap en gemeente, met als doel water in de ruimtelijke ontwikkelingen (waar het waterschap en de gemeente mee te maken krijgen) die plek te geven die nodig is om in de toekomst Nederland en onze eigen regio te vrijwaren van zaken als overstromingen en wateroverlast en tegelijkertijd de woon- en leefomgeving, veiliger, mooier en gezonder te maken. Wat mij echter van die bijeenkomst het meest zal bijblijven is enerzijds het gevoel dat met het ‘Deltaprogramma ruimtelijke adaptatie’ belangrijke bewustwordingstappen worden gezet bij plannenmakers, maar anderzijds een beklemmend gevoel dat veel kennispotentieel in ons land ongebruikt blijft. Dat laatste vergt enige toelichting. Zo ´n bijeenkomst van allerlei mensen, die elkaar grotendeels niet kennen, begint met een voorstelrondje. Daarbij bleek dat ik veruit de oudste was en degene met bijna het geringste opleidingsniveau. Maar dat ik ook bij het helaas selecte groepje behoorde die zich geen zorgen behoefde te maken over werk en inkomen. Het waren stuk voor stuk goed opgeleide, vooral jonge mensen. Ongeveer de helft had geen werk of sappelde als ZZP´er van losse opdracht naar het zoeken naar… De meesten hoopten via de masterclass de broodnodige connecties en kansen op werk op te doen. Het besef dat veel energie van goed opgeleide jongeren onbenut blijft, stemde mij tot somberheid en het besef dat het opbouwen van kennis en studieschuld door jongeren ook bij mijn generatie een opdracht weglegt. Ook de kennis en opleiding van hun generatie moet, in een samenleving waar nog veel te doen is, gebruikt kunnen worden op een manier die ook hen een toekomst geeft.

Louis van der Kallen

 


 

| POLITIEK SEPOT OM |

 

justitia 02Het moet duidelijk zijn dat ik blij ben voor de drie Steenbergse raadsleden dat zij en hun familie niet door hoeven maken wat ik en mijn gezin hebben moeten doormaken en nog doormaken: Een vervolging en in mijn geval had de veroordeling wegens schenden van het ambtsgeheim grote gevolgen.

Wat mij echter opvalt is het aangevoerde argument van het Openbaar Ministerie. In BNdeStem van donderdag 18 september 2014 was te lezen: “woordvoerster Martine Pilaar motiveert het sepot als een maatschappelijk belangenconflict. Hoewel formeel strafbaar is het een uitvloeisel van een politiek conflict dat zich moeilijk leent tot incidentele strafrechtelijke beoordeling.” Voor mij is dan de vraag: was het bij mij dus volgens het OM geen maatschappelijk conflict? Voor mij laat dit sepot en de motivatie door het OM zien dat de aangifte, zoals in dit geval, politieke elementen bevat. Ik ben er zelf van overtuigd dat ook de aangifte tegen mij politiek geïnspireerd was.

Terwijl in Steenbergen de inhoud van het ‘geheim’ gegevens zijn die deels privé van karakter waren, was het ‘geheim’ in mijn geval financieel van aard en ging het niet over een persoon, maar over hoe het kon gebeuren dat toen meer dan veertig miljoen euro door het putje waren gegaan. Terwijl in Steenbergen het geheim werd gelekt, maakte ik iets waarvan ik niet wist dat het geheim was of geheim zou moeten blijven (stond niet op de stukken waaruit ik citeerde) middels vragen openbaar. Zoals ik alle vragen, die ik als raadslid stel, openbaar maak op onze website.

Wat mij toch wel verbijstert is de motivatie: “Het laat zich niet vergelijken met ernstige geweldsdaden. Bovendien zijn alle betrokkenen in de bestuurskwestie van Steenbergen ervan doordrongen dat een periode van rust nodig is om de verhoudingen te herstellen.”. Moet ik dan constateren dat mijn vragen wel vergelijkbaar zijn met geweldsdaden omdat ik politici en bestuurders van goede naam en faam te kijk stelde met mijn vragen? Zoals de heren van der Velden (burgemeester van Breda) en de heer Noordanus (burgemeester van Tilburg). Of is het wel of niet in beroering brengen van de politiek in Steenbergen door een mogelijke vervolging een argument? De vervolging van mij werd door de gehele politiek in Bergen op Zoom een goede zaak gevonden. Want wie de beerput probeert te openen, hoort voor het gerecht nietwaar? Wat mij betreft laat het OM in beide gevallen zien dat niet de feiten, wel of niet strafbaar, maar de politieke gevolgen het sepotbeleid bepalen. Of hebben bepaalde bestuurders een te lange arm? Of is de keuze: sepot of vervolging een uitkomst van het zogenoemde driehoeksoverleg waar politie, OM en burgemeesters met elkaar overleggen. Hoezo is het OM onafhankelijk?   

Louis van der Kallen

  


 

| GOED VOORBEELD 4 |

 

Vrijdag 19 september  was de ‘Dag van de coöperatie’. Dat is een dag die onder het motto: “alles draait om delen en doen” o.a. werd georganiseerd door de provincie, de HAS Den Bosch, PON en de ZLTO. Er waren tal van deelsessies waar allerlei coöperatieve initiatieven werden toegelicht. Ik koos voor o.a. de sessie waar de activiteiten van de buurtcoöperatie ONS te Breda werden toegelicht.

ONS is het vernieuwde buurthuis in Geeren-Zuid, een wijk in Breda Noord. Een zestiental bewoners uit de wijk vormen samen ONS Coöperatief, een collectief van 16 ondernemers (vrijwel allemaal vrouwen) met verschillende culturele achtergronden. Samen runnen ze onder andere een wijkrestaurant. Bijna allemaal met behoud van een uitkering. Alle deelnemers zaten, zo was de uitleg, langer dan 15 jaar in de bijstand. Onder begeleiding van twee stock5 medewerksters, met medewerking van een woningcorporatie en de gemeente, werd ongeveer 9 maanden geleden dit initiatief gestart. De deelnemers werken minimaal 16 uur in de week in hun coöperatie voor een bescheiden vergoeding en een winstregeling, waarmee een individueel spaarpotje voor onderwijs wordt gevormd, en een regeling waarbij de overwinst naar de uitkeringsinstantie gaat. ONS blijkt na 9 maanden winstgevend en reeds twee van de acht deelneemsters van het eerste uur hebben buiten ONS een betaalde baan gevonden. 15 jaar bijstand en dan binnen 9 maanden aan het werk in een gewone baan vind ik een prestatie van formaat. Een initiatief wat het (na)volgen waard is. ONS werkt wel in een door de gemeente Breda verklaarde ‘regelarme zone’.

Louis van der Kallen

 


 

| 22 MILJOEN WEGGEPOETST |

 

Money seized by German customs agency Zoll during anti-money laundering operation is displayed before agency's annual statistics news conference in BerlinVolgens wethouder Coppens in BNdeStem van 27 september heeft Bergen op Zoom “in relatief korte tijd 22 miljoen euro aan schulden weggepoetst.” Dat is een uitspraak waar ik altijd even over moet nadenken. Wat is het wegpoetsen van schulden? Schulden los je af. Wegpoetsen lijkt wat anders te zijn. Na enig nadenken en zoeken kwam de aap uit de mouw.

Recent is verschenen de nieuwste ‘kengetallen-financiele-positie-gemeenten’ van de VNG met de stand op 31 december 2013. Wanneer ik deze vergelijk met de stand 31 december 2012 blijkt de solvabiliteitsratio van de gemeente in één jaar tijd van 36 % afgenomen te zijn naar 27 %. Dit betekent dat eind 2013 36 % van het gemeentelijk balanstotaal door de gemeente was gefinancierd en 64 % gefinancierd door de banken. Eind 2013 was dus nog slechts 27 % van het gemeentelijk balanstotaal door de gemeente gefinancierd en dus 73 % door de banken. De schuld van de gemeente was in 2013 wel met 21 euro per inwoner gedaald. In gewone mensen taal betekent dit dat het er op lijkt dat we een kwart van de door ons zelf gefinancierde eigendommen hebben verkocht of afgeschreven en we er minder dan 1 % van onze schuld mee hebben verminderd.  

De mededeling van wethouder Coppens in BNdeStem dat ‘ondanks de zware schuldenlast Bergen op Zoom er financieel nog niet zo slecht voorstaat’, ziet er plotseling heel anders uit. Ook het wegpoetsen van 22 miljoen euro schuld staat dan ook in een ander daglicht. 

Louis van der Kallen

 


 

| WATERSCHAPSVERKIEZINGEN |

 

Wil je mij helpen in maart 2015 goed te scoren bij de waterschapsverkiezingen? Steun mij dan door de facebookpagina van Ons Water leuk te vinden en voor die pagina je vrienden uit te nodigen. Doen!  
U kunt zich ook aanmelden als kandidaat voor de verkiezingslijst van Ons Water.

Mail ons via uw e-mail programma, of via het formulier:

email-b-w

[si-contact-form form=’1′]

 

 


 

| VERZONDEN BRIEVEN |

 

Lees hier:

25 september 2014 – AUTO’S OP DE GROTE MARKT, KENMERK LK/14063

25 september 2014 – RE-INTEGRATIEPROJECT WERKLOZEN, KENMERK PVDK/FEK/14064

27 september 2014 – SCHULDPOSITIE GEMEENTE, KENMERK LK/14065

27 september 2014 – BESTUURLIJKE HERINRICHTING, KENMERK LK/14066 

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.