BRIEF VOORZITTER VOEDSELBANK, KENMERK PVDK/14069

 


 

Bergen op Zoom, 30 september 2014 

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

der Gemeente Bergen op Zoom

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft:          brief voorzitter voedselbanken d.d. 29-9-2014, kenmerk PVDK/14069 

 

Geacht College, 

Met enige verbazing heeft de BSD-fractie kennis genomen van de inhoud van bovenvermelde brief.
Vooraf stellen we vast dat uw College conform de inhoud en strekking van de motie heeft gehandeld. Onze verbazing richt zich echter op de onduidelijke en trage wijze waarop kennelijk is gereageerd op het eerdere schrijven van de voorzitter van Goed Ontmoet d.d. 13-06-2014. In dit schrijven maakt Goed Ontmoet bezwaar tegen een door de raad in haar motie opgenomen voorwaarden.  

De fractie van de BSD heeft daarom de volgende vragen aan uw College waarvan zij graag de beantwoording in de eerstvolgende commissie Mens en Maatschappij en/of Burger en Bestuur tegemoet ziet. 

  1. Waarom heeft het zo lang geduurd voordat Goed Ontmoet een helder antwoord heeft gekregen op haar schrijven d.d. 13-06-2014 ?
  2. Is het door de ambtenaar voorgesteld bezwaar aan te merken als een bezwaar ingevolge de AWB?
  3. Zo ja kan Goed Ontmoet dan een beroep doen op redelijkheid en billijkheid als het gaat om de ontvankelijkheid van haar bezwaar, gezien de tijd die is verstreken tussen 24 maart en 13 juni?
  4. Kunt u in de eerst volgende commissievergadering aangeven hoe u de bedoelingen, genoemd in de motie, toch tot uitvoering kan brengen, er van uitgaande dat de voorzitter van Goed Ontmoet terecht een beroep doet op wet ter bescherming van de privacy?    

Met vriendelijke groeten,

Namens de BSD-fractie 

Piet van den Kieboom 

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.