AAN DE ACHTERSTE MEM/ ONERVAREN/ INSPIRATIE/ DETAILHANDEL IN DE REGIO/ VERZONDEN BRIEVEN

| jaar 1 | nummer 32 |

| 12-10-2014 | 10.00 uur |


 

| AAN DE ACHTERSTE MEM |  

 

Het beeld Brabants Varken voor het Provinciehuis in Den Bosch

Het beeld Brabants Varken voor het Provinciehuis in Den Bosch

Uit de representatieoverzichten van april tot en met september van dit jaar van Gedeputeerde Staten blijkt dat GS leden slechts in 17 procent van de gevallen een bezoek brengen aan West-Brabant.”, aldus BNdeStem van 3 oktober 2014. Slechts 31 van de 185 formele afspraken die de bestuurders op hun agenda hadden staan speelden zich af in West-Brabant. Dit terwijl bijna veertig procent van de Brabanders in dit gebied woont. Uit mijn eigen ervaring (ik was van 1991 tot 2003 lid van Provinciale Staten) weet ik dat dit niets nieuws is.

Maar het omgekeerde is helaas ook waar. Ik heb in het verleden vaak gemopperd op de West- Brabantse bestuurders dat zij zich te weinig lieten zien op het provinciehuis. Als de provincie symposia, klankbordgroepen of een masterclass organiseerde, waren de West-Brabantse gemeenten bijna altijd ondervertegenwoordigd. Tegelijkertijd moest ik keer op keer constateren dat provinciale (subsidie)gelden verhoudingsgewijs meer naar de andere regio’s gingen dan naar West-Brabant. Mijn conclusie is: er is geen nieuws onder de zon. Het hemd is nader dan de rok. Als je ze niet uitnodigt, komen ze niet en als je er niet bent, krijg je niet diezelfde aandacht die de regelmatige bezoekers van het provinciehuis wel krijgen.

We hangen wel aan de achterste mem! Maar hoe dat komt is een vraag die ik niet kan beantwoorden. Misschien is Noord-Brabant wel te groot of is het overwegend meer sobere protestantisme van de kleigronden wel de oorzaak. We doppen wel onze eigen boontjes lijkt het adagium. Die van het zand weten wel beter. Over en weer elkaar bezoeken loont! 

Louis van der Kallen   

 


 

| ONERVAREN |

  

potstal 02Bergen op Zoom heeft ook een buitengebied en daar wordt nog steeds geboerd. Zelfs wat intensieve veehouderij wordt genoemd, met de daarbij soms optredende geurhinder, komt binnen de gemeentegrenzen van Bergen op Zoom voor. En geuroverlast leidt soms tot problemen. Zelfs bij twee buren die allebei weten wat boeren is. En soms komen die problemen bij de adviescommissie voor de bezwaarschriften langs omdat één van de partijen een formeel verzoek tot handhaving heeft ingediend en de gemeente daar geen gehoor aan wil geven.

Zo ook een zaak die speelt aan de zuidkant van Bergen op Zoom in de Fianestraat en omgeving. De verzoeker tot handhaving was met advocaat aanwezig op de hoorzitting van 7 oktober en de gemeente was zowel met een jurist als met deskundige van de omgevingsdienst aanwezig.

Wat mij opviel was dat de gemeente de bewijslast van de ervaren geurhinder bij de klager wilde neerleggen, terwijl de klager steeds opnieuw wees op feiten die kennelijk in strijd waren met wet en regelgeving zoals vastgelegd in de procedures rond het activiteitenbesluit. Wat bleek? In de stukken waren geen bewijzen dat de gemeente en/of de omgevingsdienst serieus op basis van de klachten hadden gekeken of bijvoorbeeld het aantal runderen in de gebouwen klopte en of op basis van de V-stacks berekeningen een omwonende meer overlast zou kunnen ervaren dan de wettelijke normen. Terwijl de gemeente kijkt of op enig moment de aantallen runderen kloppen, wees de klager en zijn advocaat op de stallijsten. Hiermee  kan simpel bekeken worden of gedurende het jaar er momenten of perioden waren dat er veel meer runderen aanwezig waren dan formeel toegestaan. De adviescommissie besloot nog niet tot een oordeel te komen. De gemeente kreeg de opdracht eerst haar huiswerk maar eens over te doen en de gegevens binnen vier weken aan te leveren.

Voor mij was de conclusie dat onze gemeente weinig ervaring heeft met zaken als stankcirkels, geurhinder, stallijsten, V-stacks berekeningen of met potstallen. Laat staan met welke gebouwen wel of niet in deze tijden geschikt worden geacht voor de intensieve veehouderij. Wat als schuur gebouwd is, kan niet zomaar functioneren als stal! Want ook runderen hebben recht op een goede ventilatie. De omwonenden hebben het recht om van de geurhinder, veroorzaakt door de ventilatie middels permanent openstaande deuren, verschoond te blijven en de gemeente te wijzen op hun handhavingsplicht. 

Louis van der Kallen  

 


 

| INSPIRATIE |

YouTube-Armin-Ademovic

Maandag 29 september had ik het genoegen om als één van de drie forumleden een discussie over ‘Europa’ aan te gaan met circa 70 VWO eindexamen leerlingen op ’t Rijks. Mijn mede forumleden waren Henk Leenders, lid van de tweede kamer voor de PvdA en de rechtenstudent Armin Ademovic, oud leerling van ‘t Rijks en nu actief voor D66 in Leiden. De discussie werd georganiseerd door de leraren Frans Jackson en Volkan Tasdan die, zoals gebruikelijk, ook de discussieleider was.

Een discussie met uitdagende stellingen zoals onder andere: ‘We moeten naar één leger in Europa en een Europees leger moet samen met de VS Isis aanvallen. Maar ook: ‘De EU moet landen verplichten om een minimum percentage van het Bruto Binnenlands Product (BBP) uit te geven aan onderwijs’. Het was op onderdelen een stevige maar ook inspirerende discussie, zowel tussen de forumleden als de leerlingen.

Wat mij het meest bij zal blijven is de bevlogenheid van Armin Ademovic, met als achtergrond een vlucht uit Bosnië maar volledig geïntegreerd, welbespraakt en met een visie over wat Europa als federatieve staat zou moeten worden. Een toekomstvisie die ik als stip op de horizon ook zie. De weg zal, in mijn denken, nog heel lang zijn. Maar ook in de vaste overtuiging dat het heilig ideaal van de stichters van ‘Europa’: nooit meer 1870, 1914-1918 en 1939-1945 in leven moet blijven, ook als nationalistische gevoelens weer opkomen.

Wat mooi was dat veel meer jongeren dan ik dacht, nog warme gevoelens hebben voor ‘Europa’ als ideaal. Armin was daar voor zeker een inspirator. 

Louis van der Kallen 

 


 

| DETAILHANDEL IN DE REGIO |

 

worstenbroodjes‘Bakker  Kees’ heeft een goedlopende bakkerszaak in een dorp. De klanten komen niet alleen uit dit dorp, maar ook van uit een dorp enkele kilometers verderop. Het gaat bakker Kees voor de wind. Elke dag staat z’n winkel vol met klanten voor zijn heerlijke brood, de luxe broodjes, appelflappen en worstenbroodjes. Op een dag echter opent in het dorp enkele kilometers verderop, waar veel klanten van Bakker Kees vandaan komen, een nieuwe bakkerszaak: ‘Warme Bakker Jan’. Warme Bakker Jan trekt al snel veel klanten weg bij bakker Kees. 

Deze laatste beraadt zich op een strategische tegen zet om zijn klanten terug te winnen en noemt zich in advertenties in een regionaal weekblad ‘Bakker Kees de enige Echte Warme Bakker’. Bakker Jan reageert daar op door zijn overheerlijke appelflappen en worstenbroodjes als actie aan te bieden ‘twee voor de prijs van een!’ De klanten worden in verwarring gebracht en de plaatselijke supermarkt profiteert hier van door haar fabrieksbrood als ambachtelijk brood aan te prijzen. Zowel bakker Jan als bakker Kees zien met lede ogen toe hoe hun klanten steeds meer hun brood bij de supermarkt kopen. Dat is het moment waarop bakker Jan en bakker Kees met elkaar aan tafel gaan zitten om te kijken of ze met elkaar afspraken kunnen maken om gezamenlijk de verloren klanten terug te winnen. Er wordt afgesproken dat bakker Jan voortaan op maandagochtend al open is en bakker Kees blijft op zaterdagmiddag langer open. De ene week heeft bakker Jan appelflappen in de aanbieding en de andere week biedt bakker Kees zijn worstenbroodjes aan tegen een actieprijs. De klanten waarderen dit en kopen nu weer voortaan niet alleen hun appelflappen en worstenbroodjes bij bakker Jan en Kees, maar ook weer hun brood.  

Dit lijkt misschien een verhaaltje uit een kinderboek, maar het is de werkelijkheid als het gaat over de gemeenten en de detailhandel in West-Brabant. Op donderdag 9 oktober lag er een notitie ter bespreking en advisering aan B&W op de tafels van de leden van de  commissie Burger en Bestuur van de Gemeenteraad in Bergen op Zoom. Voorgesteld werd om in de regio West-Brabant tussen de 19 gemeenten te komen tot onderlinge afspraken over het ontwikkelen en uitvoeren van initiatieven op gemeentelijke schaal binnen de regio. Dit om te voorkomen dat gemeenten elkaar onderling blijven beconcurreren met plannen om in hun eigen gemeente grootschalige detailhandel te realiseren, waardoor uiteindelijk, als elke gemeente dit blijft doen, geen enkel plan nog levensvatbaar zal blijken te zijn. Het verbaasde mij werkelijk dat alle fracties direct begonnen over de winkels en winkeltjes in onze eigen gemeente, dat men zich in het verleden op regionaal niveau ook nooit aan afspraken had gehouden en waarom zou dit nu wel gebeuren? Men had het uitgebreid over de leegstand van winkelpanden in de binnenstad en het moeten sluiten van de buurtsuper in Lepelstraat. Begrijp mij niet verkeerd, dit zijn voor het gemeentebestuur van Bergen op Zoom zeker heel belangrijke zaken, maar dat komt aan de orde als het zal gaan over hoe om te gaan met de detailhandel en alle daarbij behorende problemen die spelen in onze gemeente. Wethouder van der Velden gaf dat als vervanger van wethouder Linssen, die op vakantie was, ook duidelijk aan, maar het gaat nu over afspraken met andere gemeenten in de regio om te voorkomen dat in elke gemeente meer van hetzelfde wordt ontwikkeld, zo betoogde hij. Elke gemeente moet haar eigen sterke kanten inzetten bij het ontwikkelen van plannen voor detailhandel en dat met elkaar afstemmen, zodat iedere gemeente hiermee haar kansen kan pakken in de toekomst. Neen, de leden van de commissie, met uitzondering van de BSD-fractie, bleven maar met het beschuldigende vingertje wijzen naar de andere gemeenten en zeiden op te komen voor ‘de eigen belangen’ van de gemeente Bergen op Zoom zonder daarbij oog te hebben voor ontwikkelingen die zich afspelen in haar omgeving. Een gemiste kans zo zal in de toekomst blijken.

Bakker Jan en bakker Kees hadden het eerder en beter begrepen en grepen op tijd in in het belang van hun eigen zaak! 

Piet van den Kieboom

 


 

| VERZONDEN BRIEVEN |

 

Lees hier:

06 oktober 2014 – INTERPELLATIEVERZOEK, KENMERK LK/14071

08 oktober 2014 – BOZTOBERFEST, KENMERK MM/LK/14072 

09 oktober 2014 – JAARREKENING BWB, KENMERK LK/14073

 


Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.