GEWEIGERDE HANDHAVINGSVERZOEKEN/ ORANJE KNIPPERLICHT VOOR WMO EN JEUGDWET/ (NATTE-ZOUTE) DROOM OF NACHTMERRIE/ RUPSJES NOOIT GENOEG/ VERZONDEN EN BEANTWOORDE BRIEVEN

| jaar 1 | nummer 34 |

| 26-10-2014 | 10.30 uur |


 

| GEWEIGERDE HANDHAVINGSVERZOEKEN  |  

 

terminalIn de nieuwsbrief van de BSD van 12 oktober was te lezen over een door de gemeente geweigerd handhavingsverzoek van een buur gericht tegen een boerenbedrijf wegens stankoverlast. De gemeente voelt wel vaker niets voor handhaven, zelfs als uit metingen blijkt dat vergunde geluidsnormen overtreden worden. Zelfs als het college erkent, dat de toegepaste meetmethode conform is aan de in de vergunning gehanteerde normen is het college niet te bewegen tot handhaving. Ook niet als de adviescommissie voor de bezwaarschriften de ingebrachte bezwaren tegen het niet handhaven onderschrijft.

Dit keer betrof het door bewoners ervaren overlast van de Markiezaat Container Terminal B.V. (MCT). De gemeente bestrijdt dan niet de meetresultaten, maar stelt simpelweg dat deze niet hoeven te betekenen dat MCT de vergunningsvoorschriften heeft overtreden. Ook hier wordt simpelweg de bewijslast gelegd bij de klager. Het meten van de overlast is niet genoeg. Je moet bewijzen dat de overlastgever zich niet aan de regels houdt. Laat de BSD nu denken dat de gemeente de burger dient te beschermen tegen overlast en op zijn minst dan zelf op onderzoek moet uitgaan om de vraag te beantwoorden of de gemeten geluidsoverlast veroorzaakt is door het niet volgen van de vergunningsvoorschriften. Gelukkig zijn er burgers die een dergelijke gemeentelijke wanprestatie niet pikken en het voorleggen aan de burgerlijke rechter. De zitting staat midden november op de rol van de rechtbank in Breda. Nu maar eens kijken wat de rechter er van vindt.

Louis van der Kallen

 


 

| ORANJE KNIPPERLICHT VOOR WMO EN JEUGDWET |  

 

oranje 01Na maanden van voorbereiding, besprekingen en discussies in werkgroepen en commissies, heeft de gemeenteraad van Bergen op Zoom beleid en uitvoering van de aangepaste en uitgebreide Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en Jeugdwet donderdag 16 oktober vastgesteld. 

WMO
De Rijksoverheid heeft gemeend dat (beperkt) beleid en uitvoering van een aantal belangrijke wetten, waaronder de WMO, moet worden overgelaten aan de gemeenten met ingang van 1 januari 2015. “Beter in Meedoen” is de slogan, maar dan wel veel meer dan voorheen, eerst zelf doen met familie, vrienden en buren. Een belangrijk argument dat de Rijksoverheid gebruikt om tot uitbreiding van de WMO te komen en uitvoering ervan aan de gemeenten over te laten is dat gemeenten en haar besturen dichter bij de burgers staan. Op zich is daar iets voor te zeggen, maar gemeenten krijgen daarvoor fors minder geld. Op de huishoudelijke verzorging in de WMO bijvoorbeeld wordt 40% bezuinigd. Terwijl diezelfde Rijksoverheid het zo lang mogelijk zelfstandig blijven  wonen van onze ouderen juist stimuleert. Om dit mogelijk te maken is juist extra huishoudelijke hulp en ondersteuning nodig vindt de BSD-fractie. Toch is ook de BSD-fractie noodgedwongen akkoord gegaan met de voorvoorstellen omtrent de uitbreiding en uitvoering van de WMO in Bergen op Zoom. Wel heeft de fractie daarbij in de voorafgaande discussies en bij de uiteindelijke besluitvorming een aantal voorwaarden gesteld. Zo vindt de fractie dat er ten alle tijden garanties gegeven moeten worden voor een eerlijke toewijzing van voorzieningen. Het beperkt budget mag nooit een reden zijn om een verzoek om zorg of ondersteuning te weigeren. Bovendien moet bij de bepaling wel of geen toewijzing in alle gevallen vooraf een huisbezoek plaatsvinden en dient ‘zorg op maat’ uitgangspunt te zijn. Er mag niemand tussen de wal en het schip vallen. Ook dienen mantelzorgers extra gesteund en gefaciliteerd te worden in hun vrijwillige en zware taak. Cliënten moeten mee kunnen praten over de uitvoering van de wet. Naast zorg in natura dient aan cliënten de keuzevrijheid voor een persoonsgebonden budget (PGB) te worden geboden. De BSD-fractie realiseert zich dat door deze grote operatie in de zorg medewerkers in deze sector hun baan zouden kunnen verliezen. De fractie vindt dat het College van B&W hier nadrukkelijk aandacht voor moet houden. Tot slot heeft de BSD-fractie aangegeven geen zaken te willen doen met instellingen die de Wet Normering Topinkomens aan hun laars lappen. De tijd van grootverdieners in de publieke sector moet maar eens afgelopen zijn (zie ook het eerdere artikel “Genoeg is genoeg…” en verderop in deze nieuwsbrief het artikel rupsjes nooit genoeg!””).

Jeugdwet
Wat voor de WMO geldt, geldt in grote lijnen ook voor het beleid en uitvoering van de nieuwe Jeugdwet. Op dit moment is de zorg (lichte en zware) voor jeugdigen nog een verantwoordelijkheid van Rijk en Provincie. Dit komt in zijn geheel over naar de gemeenten. Ook met overheveling en uitvoering er van in Bergen op Zoom is de BSD-fractie akkoord gegaan. Op dit moment is het een lappendeken. Van een groot aantal instellingen, die onder regie van meerdere overheden de zorg moeten bieden aan jeugdigen die dat nodig hebben, wordt verwacht dat dit probleemloos verloopt. De praktijk heeft helaas aangetoond dat dit regelmatig niet het geval is en zelfs tot ernstige gevolgen heeft geleid. Vaak blijkt de oorzaak onvoldoende communiceren met elkaar te zijn en het ontbreken van een duidelijke regie vanuit de overheid en onduidelijke bevoegdheden. Nu de nieuwe wet naar de gemeenten overgaat per 1 januari 2015, zal de gemeente de regie gaan voeren en verantwoordelijk worden voor het aansturen van instellingen die zorg gaan bieden aan jeugdigen die dat nodig hebben. Voor de BSD-fractie is daarbij het uitgangspunt: een kind, een gezin, een plan. Het mag wat de BSD-fractie betreft niet meer voorkomen dat door gebrek aan regie en duidelijkheid over de uitvoering en het ontbreken van een heldere communicatie en registratie, jeugdigen letterlijk het slachtoffer worden. Met instellingen zullen hierover heldere afspraken gemaakt worden en die nagekomen moeten worden. Wat voor de WMO geldt ten aanzien van de vrije keuze tussen zorg in natura of een PGB, geldt eveneens voor de nieuwe Jeugdwet. Tot slot zullen instellingen zich ook hier moeten houden aan de Wet Normering Topinkomens, anders geen gunning om zorg te leveren. 

De BSD-fractie zal de uitvoering van de twee wetten vanaf 1 januari a.s. uiterst kritisch volgen en indien nodig direct aan de bel trekken. 

Piet van den Kieboom

 


 

| (NATTE-ZOUTE) DROOM OF NACHTMERRIE |  

 

volkerak zoommeerDe landsregering heeft de “ontwerp-rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer” vastgesteld en daarmee het voornemen kenbaar gemaakt een beperkt getij terug te brengen in het Volkerak-Zoommeer en deze wateren op termijn te verzilten.
Op pagina 32 van dat stuk is een kostenoverzicht te vinden met onder andere de stand van zaken van de dekking van de in het kader van de verzilting en het terugbrengen van het beperkt getij te maken kosten. Alles opgeteld komt dat voor de Vokerak-Zoommeer plannen op 280 miljoen euro. Wat echter het meest op valt is de dekking. Waar zou het geld vandaan moeten komen? Gedekt is maar één onderdeel van de voorgenomen plannen. Het herstel van De Roode Vaart door Zevenbergen. De gemeente Moerdijk, de provincies Noord-Brabant en Zeeland, het waterschap Brabantse Delta en het Rijk hebben de benodigde 23 miljoen euro toegezegd. Uit toekomstige programmering/agendering moet ruim 66 miljoen euro komen. Voor totaal ruim 85 miljoen euro aan plannen moet nog bekeken worden of ze wel echt gewenst c.q. noodzakelijk zijn en hoe en door wie ze betaald zouden moeten. Ruim 105 miljoen zou uit gebiedsontwikkeling moeten komen. Uit het volgende citaat (pagina 61) maak ik op dat het Rijk vast van plan is, als het op geld aan komt, niet thuis te geven: “Gezien de relatief hoge kosten om de waterkwaliteitsproblemen op de Grevelingen op te lossen en de momenteel verminderde urgentie om de waterkwaliteitsproblemen van het Volkerak-Zoommeer aan te pakken, ligt investeren in het geschetste ontwikkelperspectief om de waterkwaliteit van beide wateren structureel te verbeteren op dit moment voor het Rijk niet voor de hand. Regionale partijen hebben die ambitie echter wel en zien daarvoor ook, in samenwerking met het Rijk en marktpartijen, de financiële mogelijkheden.”. 

De ‘slimmeriken’ uit onze regio (bestuurlijke vertegenwoordigers van de zeven gemeenten rond de Grevelingen en het Volkerak-Zoommeer) hebben via het visie document “Verbonden Toekomst” uit november 2013 hun ambities voor het gebied getoond. Het antwoord van het Rijk is helder: het zijn jullie ambities, dus ze zijn voor jullie kosten.  

Voor de BSD-fractie is het nu zaak de gemeentelijke benen op de grond te houden en/of te krijgen. Dromen over gebiedsontwikkelingen moet kunnen, maar ze moeten wel getuigen van enig financieel realisme. Denken dat er ruim honderd miljoen euro verdiend kan worden met de ontwikkeling van vakantiewoningen en jachthavens in onze regio lijkt de BSD-fractie dromerij en eerdere dromerijen van raadsmeerderheden hebben ons de nachtmerrie van de Bergse Haven bezorgd. Kijkend naar de elementen voor Bergen op Zoom van de gebiedsontwikkelingsvisie Verbonden Toekomst slaat de schrik de BSD-fractie om het hart. Een jachthaven in de Binnenschelde? Vakantiewoningen op de strook land tussen de Plaatvliet en de Binnenschelde? Drijvende woningen op/aan/nabij de Prinsesseplaat? Vakantiewoningen in de Auvergnepolder? Dit zijn de plannen gepresenteerd op kaartbeelden in Verbonden Toekomst en in de ontwerp-rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer. Denkt het college en/of een raadsmeerderheid nu echt dat daar tientallen miljoenen te verdienen zijn om het Volkerak-Zoommeer te verzilten en het getij daar terug te brengen? Buiten de financiën is het goed te bedenken, voor je voor veel geld plannen gaat maken, of deze ontwikkelingen wel passend zijn voor de bestaande natuurkwaliteiten zoals bijvoorbeeld die rond de Prinsesseplaat. De BSD-fractie voorziet veel risico’s en stagnatie. Want als je blijft dromen over zout, mist je vermoedelijk de echt zoete kansen van zoet. 

De verspilling van geld en de vernietiging van de mooie natuur kan nog voorkomen worden. Stop de verzilting:

Teken de petitie via https://onswater.com/

Louis van der Kallen

 


 

| RUPSJES NOOIT GENOEG |  

 

rupsje nooit genoegEn daar zaten ze weer. De riant betaalde bestuurders van de publieke sector bij een hoorcommissie van de tweede kamer. Aanleiding was de behandeling van het voorstel Wet verlaging bezoldigingsmaximum en de Wet Normering Topinkomens in de publieke sector. Het kabinet wil met ingang van 1 januari 2015 het maximum aan salaris voor directeuren en voorzitters van raden van bestuur in de publieke sector terugbrengen van 130% van een ministerssalaris naar 100 % (€ 178.600,-). 

Als door een wesp gestoken probeerden de aanwezige topbestuurders het behoud van hun riante salaris veilig te stellen. Daarbij de immense ravage die de afgelopen jaren hier en daar is aangericht door een aantal van hen, weg te wuiven c.q. te ontkennen. Men gaf er blijk van onthutsend weinig geleerd te hebben van de afgelopen jaren en blind en doof te zijn voor de forse kritiek vanuit de samenleving en de politiek. Diezelfde politieke elite die er in het verleden lustig op los privatiseerde en transformeerde, terwijl de (semi-)publieke sector tot wingewest werd gemaakt voor na de politieke carrière. Yvonne van Rooijen, voormalig staatssecretaris, bestuursvoorzitter van twee Universiteiten en nu voorzitter van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen ging zelfs zover door te stellen dat ze als bewindsvrouw een makkie had gehad vergeleken met haar huidige baan! Het bezitterige individualisme van de afgelopen jaren is nog lang niet verdwenen, terwijl de echo van gigantische, veel geld kostende mislukkingen in de publieke sector in de afgelopen periode, nog na galmen.  

Vanaf 1 januari 2015 krijgen gemeenten de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de uitgebreide WMO en Jeugdwet. Daar hoort ook bij het sluiten van contracten met instellingen voor het leveren van zorg en ondersteuning. Dit geldt ook voor de gemeente Bergen op Zoom. De BSD-fractie heeft nu reeds aangegeven dat met instellingen in de gemeente en de regio, die zich niet houden aan de Wet Normering Topinkomens, geen zaken mogen worden gedaan. Als de top van deze organisaties zichzelf deze norm niet op wensen te leggen dan moet het maar op deze manier.

Piet van den Kieboom

 


 

| VERZONDEN BRIEVEN |

 

20-10
SPECIALE UITVOEGSTROOK AMBULANCES A4/A58 , KENMERK MM/PVDK/14074

20-10
IN- EN UITRITTEN VAN DEDEMSTRAAT, KENMERK LK/14075 

22-10
STAAT VAN ONDERHOUD FIETSPAD, KENMERK LK/14076

22-10
AANZICHT KORENBEURSPLEIN, KENMERK LK/14077

 


 

| BEANTWOORDE BRIEVEN |

 

09-09
TOPINKOMENS BIJ DOOR DE GEMEENTE GESUBSIDIEERDE INSTELLINGEN, KENMERK LK/14061

20-10 
ANTWOORD, KENMERK U14-013032

 


Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.