MINDER REGELS/ GRATIS TROUWEN – 2/ “WE ZIJN ER!”/ (NATTE-ZOUTE) DROOM OF NACHTMERRIE – 7

| jaar 1 | nummer 39 |

| 30-11-2014 | 10.48 uur |


 

| MINDER REGELS! |  

 

bureaucratieSoms is de politiek voor burgers onbegrijpelijk. Het ene moment kondigt men met veel bravour aan dat men gaat streven en onderzoeken of het kan met minder regels (8 november 2014, was getekend: wethouder Ad Coppens) en het andere moment kondigt men aan dat een huiskamerrestaurant moet sluiten onder dreiging van een dwangsom.  Wat is de logica? Natuurlijk begrijpt de BSD dat iemand op de blaren moet zitten, als hij willens en wetens het risico neemt,  gokt en verliest. Alleen zijn er wel vragen die door ons hoofd spoken.

In tijden van economische malaise lijkt het ons goed dat een burger alles in het werkt stelt om in zijn eigen behoeften te voorzien, zolang anderen daar geen last van hebben. Het is de BSD ook bekend dat er, gezien de huidige wetgeving, weinig mogelijkheden zijn voor huiskamerrestaurants. Net zoals een Bed and Breakfast vaak wél kan, zou het fijn zijn dat een kleinschalig, in goed uitgewerkte richtlijnen omschreven, huiskamerrestaurant ook wél zou moeten kunnen.

Beperk middels richtlijnen het aantal bezoekers, de openingstijdstippen en mogelijk de aard en het gebruik van de alcoholverstrekking. Het zou gewenst kunnen zijn om de locatie zelf te bewonen. Op deze manier kan een experiment om bedrijvigheid te stimuleren mogelijk gemaakt worden. Minder regels, maar wel richtlijnen. Geeft mensen en startende ondernemers kansen in plaats van frustraties.

Marcel Mulder

 


 

| GRATIS TROUWEN – 2 |  

 

trouwen2Onder de kop “van de pot gerukt” schreef ik in de nieuwsbrief van 5 oktober over de plannen van het college om het gratis trouwen te ontmoedigen. De wel heel ver doorgeslagen plannen worden wat verzacht. 

De toga blijft, de toegankelijkheid van de huwelijksvoltrekking wordt iets uitgebreid en het wordt te volgen vanuit de hal van het stadskantoor. Ook zijn nu ook oud-Bergenaren welkom. Maar het blijven voor de BSD toch marginale verbeteringen ten opzichte van het ‘van de pot gerukt’-voorstel. Twee gratis huwelijken per week is de wettelijke verplichting aan gemeenten opgelegd in de Wet Rechten Burgerlijke Stand van 23 april 1897. Bergen op Zoom had toen een bevolking van ongeveer 13.000 zielen, waarvan meer dan de helft kinderen beneden de huwbare leeftijd. Nu met 67.000 inwoners en bijna acht keer zoveel inwoners in de huwbare leeftijd, houdt het college vast aan maximaal twee gratis huwelijken per week.

Ze moeten iets tegen het huwelijk hebben, zou je haast gaan denken.

De BSD heeft niets tegen het huwelijk en vindt dat Bergen op Zoom gastvrij moet zijn voor iedereen die hier wil trouwen. Dus geen beperking in het aantal. Als mensen snel willen trouwen moet dat gewoon kunnen.  

Louis van der Kallen

 


 

| “WE ZIJN ER!” |  

 

ben erMet regelmaat bezoek ik symposia, die ik als raadslid of als waterschapsbestuurder interessant vind. Ik hoop daar dan inspiratie, kennis en/of kennissen op te doen, die ik kan gebruiken om mijn bestuurlijke inzet te versterken. Na afloop mopper ik dan met regelmaat, omdat ik daar tot onlangs zelden ambtenaren of wethouders uit ons mooie Bergen aantrof.  

Op dat punt heb ik steeds minder te klagen. Maar liefst twee keer in 14 dagen tref ik wel Bergse ambtenaren aan op symposia die ik bezocht. Op één met als thema klimaatadaptatie, een onderwerp dat de BSD heel belangrijk acht voor de toekomst, en op 27 november één met als thema “De Binnenstad Centraal”.

Dat mijn kritiek van de afgelopen jaren begint te werken, bleek uit het feit dat de aanwezige ambtenaren me opzochten en helder maakten: ‘we zijn er’! Nu de wethouders nog. Het waren dan ook voor Bergen op Zoom belangrijke onderwerpen die aan de orde kwamen, zoals:

  • het succesvol mengen van binnenstedelijk wonen, werken, winkelen én vermaak
  • van leegstandsbestrijding naar het creëren van een aantrekkelijke binnenstad
  • oog voor de consument: betrekken en behagen van burgers en binnenstedelijke samenwerking; belanghebbenden en hun belangen en hun instrumenten.  

Nu maar hopen dat met die nieuwe kennis iets gebeurd. Want onze binnenstad, haar bewoners en ondernemers verdienen een actieve, creatieve en meedenkende overheid en ondernemers die gezamenlijk over hun schaduwen heen kunnen stappen en in deze moeilijke tijd voor oplossingen gaan. 

Louis van der Kallen

 


 

| (NATTE-ZOUTE) DROOM OF NACHTMERRIE – 7 |  

 

Wat is de oorzaak van de sluipende verzilting?

KrammersluizenDe landsregering heeft de “ontwerp-rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer” vastgesteld en daarmee het voornemen kenbaar gemaakt een beperkt getij terug te brengen in het Volkerak-Zoommeer en deze wateren op termijn te verzilten.  

Op een hele boel plaatsen is in de beschikbare stukken rond de ontwerp-rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer te lezen dat het Volkerak-Zoommeer aan het verzilten is. In de MKBA (maatschappelijke kosten/baten analyse) is op pagina 32 te lezen: “Naast de blauwalgproblematiek heeft het Volkerak-Zoommeer last van een stijgend chloridegehalte, doordat chloride uit de bodem oplost en het water verzilt,” en dat de ontzilting van de bodem traag verloopt (pagina 82 MKBA). Het is logisch dat het vele jaren duurt voordat bodem en oevers ontzilt zijn. Maar anderzijds zijn dit in strikte zin eindige processen die in de loop der tijd tot een dalende afgifte van zouten uit de bodem zouden moeten leiden. Het zelfde geldt voor de zoute kwel in de polders en kreken rond Steenbergen, waarvan het verzilte water via de Mark/Dintel en Vliet systemen afwateren op het Volkerak- Zoommeer. In de ontwerp-rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer en de bijbehorende stukken als de MKBA en het Milieueffectrapport zijn andere mogelijke oorzaken niet vermeld. Men kan er wel in vinden dat bij het zout worden van het Volkerak-Zoommeer er inverdieneffecten zijn, zoals uitgespaard onderhoud aan de zoet-zoutscheiding van de Krammersluizen (pagina 66 van de ontwerp-rijksstructuurvisie).  

Pas bij het lezen van opvraagbare stukken als de ‘Joint Fact Finding zoet water’ kom je dichter bij de vermoedelijk werkelijk oorzaken van de sluipende verzilting (Pagina 20: “Het Volkerak-Zoommeer is de laatste jaren aanmerkelijk zouter geworden door de toegenomen zoutlekkage van de Krammersluizen. Het meerjarig zomergemiddelde is 415 mgCl/l. Incidenteel wordt in de zomer de normconcentratie van 450 mgCl/l overschreden. In de zomer van 2011 was de overschrijding langdurig (eind april-half juli, met een maximum van 615 mgcl/l) doordat ten gevolge van de langdurige lage rivierafvoer de doorspoeling moest worden beperkt.).  Ik krijg pas echt het gevoel het te weten bij het lezen van een stuk dat niets met de ontwerp-rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer te maken heeft: “Het Advies Deltaplan Zoetwater” In dat stuk is op pagina 39 te lezen: “Voordat een zout Volkerak-Zoommeer is gerealiseerd, is waarschijnlijk ook nog een zoet-zoutscheiding in de Krammersluizen nodig. Kiest het kabinet voor een blijvend zoet Volkerak-Zoommeer, dan is herstel van de zoet-zoutscheiding in de Krammersluizen noodzakelijk om aan de huidige beheersafspraken en het waterakkoord te kunnen voldoen.” In dit citaat is het woordje herstel door mij cursief aangegeven. De huidige zoet-zout scheiding functioneert klaarblijkelijk niet optimaal of is kapot want anders zou die niet hersteld hoeven te worden.   

Toen ik op de informatiebijeenkomst in het Markiezenhof inzake de komende verziltingsplannen de opmerking plaatste dat de huidige sluipende verzilting kwam door de onderhoudsachterstand aan de Krammersluizen vroeg een medewerkster van Rijkswaterstaat nog aan mij hoe ik daar bij kwam. Toen had ik nog niet alle stukken gelezen. Op de bijeenkomst van de VVD op 24 november in Steenbergen werd het slecht functioneren van de zoet/zout scheiding van de Krammersluizen door een woordvoerder van Rijkswaterstaat in het openbaar eindelijk bevestigd. “De sluisdeuren rammelen.”. Maar nu is het zeker: er wordt al jaren bezuinigd op het onderhoud en het tegengaan van de zoutlekkages via sluizen zoals de Krammersluizen en mogelijk ook de Bergse Diepsluis. Mij bekruipt het gevoel dat, kijkend naar de onzinnigheid van het voorstel om het Volkerak-Zoommeer te verzilten tegen 2028, we enkel en alleen praten en praten om Rijkswaterstaat in staat te stellen onderhoud en uitgaven uit te stellen en gemaakte afspraken aan hun laars te lappen.  

Voor Ons Water en de BSD is het helder: de onnodige verspilling van geld en de vernietiging van de mooie natuur kan nog voorkomen worden. Stop de verzilting. Teken de petitie via https://onswater.com/

Louis van der Kallen 

 


Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *