WERK AAN DE WINKEL/ DE BINNENSTAD STAAT IN BRAND/ (NATTE-ZOUTE) DROOM OF NACHTMERRIE – 10: WIE WORDEN ER BETER VAN?

| jaar 1 | nummer 42 |

| 21-12-2014 | 11.00 uur |


 

| WERK AAN DE WINKEL |  

 

brand binnenstadVelen zullen het met ons eens zijn: er staan te veel winkelpanden leeg en het geheel geeft de binnenstad van Bergen op Zoom een verloederde indruk. Menig politicus heeft hier het zijne over gezegd en geschreven, maar een duidelijke oplossing lijkt vooralsnog niet in zicht. Dat onze wethouder Ton Linssen connectie zoekt met onze buurtgemeenten lijkt een aardig geste, maar is totaal niet aan de orde. De problemen met terugloop van het winkelaanbod is al veel langer aan de gang en deze wethouder stond erbij en keek er naar, ondanks vele beloften die hij in het verleden heeft gedaan en prijzen die hij heeft binnengehaald.

In de retailhandel is een complete oorlog aan de gang. Er zullen op termijn nog vele winkel(keten)s verdwijnen. Dit is het gevolg van ons ongebreideld consumeren, explosieve toename van internetverkoop, koopkracht achteruitgang en het alsmaar uitbreiden van vierkante meters voor winkels. Het houdt een keer op. In het verleden hebben zich ook zulke drama’s afgespeeld. Bij de komst van de supermarkten in de jaren 60 van de vorige eeuw zijn ook vele kleine zelfstandigen gesneuveld en de ambulante handel is bijna in zijn geheel verdwenen. Maar een veranderende markt biedt altijd een perspectief. De wethouder moet geen boetes gaan uitdelen. Dat werkt averechts en is maar een korte-termijn-oplossing. Een lange-termijn-visie met oplossingen voor komende misstanden, wordt gevraagd van deze wethouder. Niet afschuiven naar het systeem, consumenten of gedrag.

 1. Pandeigenaren stimuleren/belonen in de vorm van subsidie (ik noem dit even een Wouter Bos oplossing: geld geven om geld te verdienen)
 2. Het omvormen van winkelpanden naar woonhuizen bevorderen
 3. Structureel verminderen van winkelvloeroppervlakte
 4. Daar waar nodig is handhaven van wetgeving
 5. Bevorderen van weer wonen in de binnenstad
 6. Winkeliersvereniging en gemeente op één lijn krijgen
 7. Creëren van uniek winkelaanbod
 8. Bergen op Zoom levendig maken, een stad die kan bogen op haar unieke geschiedenis. Dus bevorderen van nog meer sport, cultuur en publieksevenementen. Maak hier je unique selling proposition (USP)
 9. Binden van mensen aan je stad door middel van o.a. woningbeleid, werkgelegenheid en leefbaarheid
 10. Kom met creatieve, nieuwe oplossingen

Daar moet een wethouder voor staan. 

Ook zal de huidige middenstand zich beter en duidelijker moeten organiseren (Sterck) en moeten zorgdragen voor een verantwoord winkelaanbod. Niet nog meer van hetzelfde, maar een gevarieerd, gespecialiseerd en uniek aanbod. De markt vraagt, de winkelier draait. Zorgdragen dat je stad uniek is in zijn winkelaanbod. Grijp de kansen. Meer en duidelijker anticiperen op de internetverkoop. Maak hier werk van en zorg dat Bergen op Zoom weer die leuke, unieke stad wordt met een spetterende binnenstad, waar een ieder van heinde en verre op afkomt. 

College, wethouders en raadsleden . . . . . werk aan de winkel, zou ik zeggen.

Peet Bakx

 


 

| DE BINNENSTAD STAAT IN BRAND |  

 

Het CDA beparkerengon haar betoog over de te nemen belastingmaatregelen (het jaarlijks vaststellen van de nieuwe tarieven) in de raadsvergadering van december met de stelling: ”de binnenstad staat in brand” en vroeg het college om het opstellen van een visie over de toekomst van het Bergse centrum. 

Het CDA diende, mede namens de BSD, een amendement in om de tijd te verruimen voor het parkeren op straat in ons centrum van maximaal één uur naar maximaal 2 uur. In het betoog van de BSD-fractie over dit onderwerp maakte ik helder dat, gezien de toenemende leegstand, het nu echt tijd was voor maatregelen die deze leegstand zouden aan pakken en het bezoek aan onze binnenstad zou bevorderen. Wij onderschreven nadrukkelijk de CDA wens dat er een visie moest komen op de binnenstad.

Maar wij gingen een stap verder! Het winkelen in ons centrum moet aantrekkelijker worden gemaakt! Niet door de nu voorgestelde forse verhoging van de parkeertarieven, maar door een forse verlaging van deze tarieven. Formeel is het parkeerbeleid en het betaald parkeren ingevoerd om het parkeren te regelen. Niet om de gemeentelijke financiën dekkend te maken. In een tijd van steeds minder bezoekers aan ons centrum valt er steeds minder te regelen en steeds meer te stimuleren. Het college, bij monde van wethouder Linssen, onderschreef de zorgen ten aanzien van de binnenstad van het CDA en de BSD. maar wuifde de wens tot verruiming van de maximale parkeertijden weg en ging niet in op onze wens de parkeertarieven te verlagen. Het amendement haalde het niet en de BSD-fractie was, gezien het grote belang wat wij hechten aan de ontwikkeling van de binnenstad en de aanpak van de leegstand, genoodzaakt tegen de belastingmaatregelen te stemmen.

Louis van der Kallen

 


 

| (NATTE-ZOUTE) DROOM OF NACHTMERRIE – 10 |  

 

Wie worden er beter van?

 

mosselteeltDe landsregering heeft de “ontwerp-rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer” vastgesteld en daarmee het voornemen kenbaar gemaakt een beperkt getij terug te brengen in het Volkerak-Zoommeer en deze wateren op termijn te verzilten.

Al lijkt een plan nog zo onzinnig er is altijd wel iemand die er beter van wordt. De vraag is dan altijd wel: hoe lopen de hazen en welke lijnen zijn zichtbaar? In de maatschappelijk kosten-batenanalyse (MKBA) is op de pagina’s 73/77, in apart gekaderde teksten en tabellen/grafieken, aangetipt het grote belang van de mosselteelt en de ‘enorme’ potenties van het Volkerak-Zoommeer op deze economische activiteit. Enkele bemerkingen uit de MKBA over de mosselteelt die inzicht geven in de samenhang tussen de belangen van schelpdierkwekers en de mogelijke verzilting van het Volkerak-Zoommeer:

 • Pagina 75: “De productie van de echte Zeeuwse mossel neemt structureel af en er lijken geen mogelijkheden dit tij te keren zonder de inzet van de Grevelingen en/of Volkerak-Zoommeer.”
 • Pagina 77/78: “De pacht is nu 4 à 5 miljoen euro voor het Rijk. Opbrengst circa 850 euro per hectare (9 % van de jaarlijkse opbrengst).”
 • Pagina 80: “Geschikt in het Volkerak-Zoommeer 2128 hectare (bodemcultuur) en 1108 hectare voor mosselzaadinvang en/of hangcultures.”
 • Pagina 81: “Naast de mogelijkheden voor mosselcultures in het Volkerak-Zoommeer is er een breder uitstralingseffect, in de zin dat aquaculturen op de Oosterschelde (mosselen en oesters) positieve effecten kunnen ondervinden wanneer er voedselrijk water op de Oosterschelde gespuid wordt.”
 • Pagina 138: “Zeker voor de mosselvisserij kan er enige haast zijn in verband met de teruglopende productie en schaarste aan mosselzaad.” 

Op pagina op 113 van het Milieueffectrapport bij de Rijksstructuurvisie (oktober 2014) is te vinden dat het Volkerak-Zoommeer totaal 10.527 hectare groot is waarvan 7.387 hectare water. 3.236 hectare is dus geschikt voor de schelpdierkweek (pagina 80, MKBA). Als we dan ook de vaargeul beschouwen, blijft er bitter weinig aantrekkelijks over voor de andere beoogde functies van het verzilte Volkerak-Zoommeer. Bij het terugbrengen van het getij profiteert de schelpdierteelt direct omdat de voedselschaarste in de Oosterschelde (deels) wordt opgeheven. Het rijk gaat dan voor 9 % van de opbrengst mee profiteren. Wij gunnen de Zeeuwse kwekers en werkers in die bedrijfstak een goede boterham. Maar niet ten koste van alles. Het grotendeels verwoeste bodemleven onder de hangcultures is nu niet bepaald een aantrekkelijk vooruitzicht voor de natuur van het Volkerak-Zoommeer. Het beeld van vele drijvende markeringstonnen en vele hectares water die voor de recreatievaart gesloten zullen worden, verkleinen de toekomstige kansen voor de recreatie fors. Van de recreatieve vergezichten zal weinig over blijven. 

Bij de verzilting en de terugkeer van het getij profiteren de schelpdierkwekers in de Oosterschelde direct van de hogere fosfaat- en nitraatgehalten ongeacht de eventuele (overgangs)ellende die de recreanten en oeverbewoners zullen ondervinden van het grote sterven in de overgangsfase, hoelang die ook zal duren. Ook het Rijk kan gelijk genieten van de hogere pacht inkomsten. Ik ben benieuwd wat er dan van de soms mooie cijfers, vermeld in het MKBA, overblijft. Want bijna al die cijfers zijn gebaseerd op een soort alleenrecht van al die toekomstdromen. De ervaring leert dat, als je geen rekening houdt met de dromen van een ander, ook je eigen dromen vaak veranderen in nachtmerries.  

Voor Ons Water en de BSD is het helder: de onnodige verspilling van geld en de vernietiging van de mooie natuur kan nog voorkomen worden. Stop de verzilting. Teken de petitie via https://onswater.com/

Louis van der Kallen

 


 

| VERZONDEN BRIEVEN |

 

16-12
DIVERSEN 13, KENMERK LK/14089


16-12
VRAGEN EX ARTIKEL 39, PROCEDURES ROND BRANDEN EN ASBEST, KENMERK LK/14090

 


 

| BEANTWOORDE BRIEVEN |

 

04-10
VAN DE POT GERUKT, KENMERK LK/14070

ANTWOORD, KENMERK U14-047277
08-12


23-10
AANZICHT KORENBEURSPLEIN, KENMERK LK/14077

ANTWOORD PER MAIL
03-12


30-10
VRAGEN EX ARTIKEL 39, RECENTE BERICHTEN OVER BUDGET WMO EN JEUGDWET, KENMERK PVDK/14079

ANTWOORD, KENMERK U14-047187
05-12


11-11
DIVERSEN 2014-12, KENMERK LK/14080

ANTWOORD PER MAIL
15-12


05-12
VRAGEN EX ARTIKEL 39, WOONVOORZIENING CHRONISCHE DRUGSVERSLAAFDEN WOUWSEWEG, KENMERK LK/14087

ANTWOORD, KENMERK U14-047493
12-12

 


Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Eén reactie

 1. Binnenstad staat in brand….ttsss binnenstad moest uitgerookt worden dat was toch de bedoeling.En over mij rug nog even 4 ton binnen halen,groetjes de maffia meid van de vismarkt.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.