KEUZESTRESS/ GEBREKKIGE STURING/ (NATTE-ZOUTE) DROOM OF NACHTMERRIE – 14: EEN BUITENLANDSE BLIK

| jaar 2 | nummer 46 |

| 18-01-2015 | 10.00 uur |


 

| KEUZESTRESS |  

 

keuzestressNu het nieuwe jaar enkele weken oud is, is het aantal radio- en TV-spotjes en reclames in kranten over zorgverzekeringen drastisch afgenomen. Kijkers, luisteraars en lezers werden daarmee verleid om nog snel over te stappen naar een andere zorgverzekeraar. Er werd een scala aan keuzes geboden. Alle zorgverzekeraars beloofden de beste en breedste “pakketten” tegen een aantrekkelijke premie. Mensen werden overspoeld met informatie om hen te verleiden juist voor die ene zorgverzekeraar te kiezen. 

Diezelfde werkwijze zien we ook bij energieleveranciers en telecombedrijven. Een ruim aanbod en dito keuzemogelijkheden. De burger wordt geacht, ondanks de complexiteit , hierin zijn weg te vinden om tot een goede en verantwoorde keuze te komen. Maar het lastige bij het nemen van beslissingen hierover is dat veel mensen het gevoel hebben van tevoren niet alle consequenties te kunnen overzien. Men is bang de verkeerde keuze te maken. Ga ik geen spijt krijgen? Maak ik wel de goede keuze? Zou die andere optie uiteindelijk niet beter zijn? De Amerikaanse psycholoog, Barry Schwarz bedacht tien jaar geleden hier een naam voor “keuzestress”.  Steeds meer mensen worden letterlijk ziek van het feit dat ze moeten kiezen uit een groot arsenaal aan mogelijkheden.

Vooral jongeren kloppen steeds meer aan bij de Geestelijke Gezondheidszorg omdat ze kampen met keuzestress. Uit een onderzoek van de Universiteit van Maastricht blijkt dat veel jongeren gestresst raken door de veelheid aan keuzes die zij moeten maken. Als er meer keuzes te maken zijn, komen psychische problemen eerder tot uiting. Maar ook veel ouderen, die ik regelmatig spreek, vinden het steeds moeilijker om het overzicht te krijgen en te houden om een juiste keuze te maken. Vroeger was het allemaal veel duidelijker. Je had het Gemeentelijk Energiebedrijf (GEB) voor gas en electriciteit, het ziekenfonds voor de dokters- en ziekenhuiskosten en de PTT zorgde er voor dat je van de telefoon gebruik kon maken. Je hoefde allemaal geen uitgebreide boekwerken door te nemen of allerlei sites te bezoeken om tot een goede keuze te komen. Maar de marktwerking drong zich, sinds het tweede paarse kabinet, steeds meer op. Zonder directe sturing van de overheid en met de mechanismen van het vrije marktsysteem zouden aanbieders van producten en diensten in een concurrerende markt de consument doelmatig, op maat en tegen een lagere prijs kunnen bedienen. Bovendien zou geldverspilling door bureaucratische overheidsorganisaties tot het verleden gaan behoren. Het was de liberale wind die steeds heftiger de kop op stak onder aanvoering van voormalig VVD-minister Jorritsma, de huidige voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten(VNG).  

Ik ben absoluut geen tegenstander van vernieuwing want de (technische) vooruitgang heeft ons veel goeds gebracht op vele terreinen. Bijvoorbeeld in werkomstandigheden en de gezondheidszorg. Ook reken ik mezelf niet tot de Luddieten, maar ik vind wel dat we kritisch moeten blijven kijken naar de zo vaak geprezen vooruitgang.  

Over enkele weken wordt u weer gevraagd om de leden van de Provinciale Staten en de leden van het Waterschapsbestuur te kiezen. Als ik u een advies mag geven: bezorg u zelf geen keuzestress door uw stem te baseren op mooie beloftes. Laat u niet verleiden door al die mooie reclamespotjes, folders enz. die u allemaal door moet worstelen om hopelijk tot een goede keuze te komen. Neen, laat uw keuze bepalen door wat de dames en heren politici en waterschapsbestuurders de afgelopen periode daadwerkelijk hebben gedaan voor de West-Brabantse samenleving en voor Bergen op Zoom in het bijzonder.  

Piet van den Kieboom

 


 

| GEBREKKIGE STURING |  

 

vraagtekensNaar aanleiding van de merkwaardige ideeën in het visiedocument ‘Verbonden Toekomst’ van de zeven gemeenten rond het Volkerak-Zoommeer over bouwmogelijkheden in Bergen op Zoom rond het water, zoals: vakantiewoningen op de strook land tussen de Plaatvliet en de Binnenschelde, drijvende woningen op/aan/nabij de Prinsesseplaat, vakantiewoningen in de Auvergnepolder, had ik namens de BSD vragen gesteld aan het college van B&W.

Het antwoord was: “De voorgestelde (vakantie)woningbouw in de visie, werd bij de businesscase beperkt tot eilanden in de Binnenschelde en de Kleine Molenplaat. Het College van Bergen op Zoom heeft evenwel geen fiducie in de voorgestelde (vakantie)woningbouw.”

Op zich is het natuurlijk merkwaardig dat de minister het besluit tot verzilting baseert op plannen waarin het college van Bergen op Zoom ‘geen fiducie heeft’. Nog merkwaardiger is het dat de gemeente Bergen op Zoom dan toch niet tegen de ministeriële plannen in het geweer komt en de gemeente met haar handtekening die plannen zelfs heeft onderschreven bij het tekenen van het visiedocument ‘Verbonden Toekomst’. Voor mij reden om, middels een beroep op de WOB en de onderliggende stukken in te kijken, op zoek te gaan naar de waarheid.  

De gemeentelijke verwijzing naar de inhoud van de businesscase bleek, op basis van de door mij ingeziene stukken, inhoudelijk juist. De gemeente heeft in die procedure een aantal malen aangegeven dat ze die bouwmogelijkheden niet zag zitten. Toch liet ze het allemaal gebeuren en gaf ze, nadat er eerst een onderzoek naar de verdienmodellen was geweest in samenwerking met de provincie en het waterschap, alle medewerking aan een onderzoek door Royal Haskoning samen met de Rebelgroep en Van Oord. Met als resultaat dat de uitkomsten van dat onderzoek, verwoord in het “verdienpotentieel Zout-Volkerak-Zoommeer”, de basis werd van de besluiten van de minister.  

Toch raar dat de basis (Verbonden Toekomst) van een besluit dat je als college graag wilt (verzilten Volkerak-Zoommeer) door je zelf niet wordt onderschreven, terwijl je handtekening er wel onderstaat. Voor de BSD een voorbeeld van welk effect gebrekkige sturing kan hebben. De BSD-fractie is benieuwd hoe verbonden/gebonden dit college nu is aan dat verdienmodel. 

Louis van der Kallen

 


 

| (NATTE-ZOUTE) DROOM OF NACHTMERRIE – 14 |  

 

Een buitenlandse blik

 

Albert-Einstein-2De landsregering heeft de “ontwerp-rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer” vastgesteld en daarmee het voornemen kenbaar gemaakt een beperkt getij terug te brengen in het Volkerak-Zoommeer en deze wateren op termijn te verzilten. 

Nederlanders denken dat, als het over water gaat, we de ‘top’ van de wereld zijn en misschien zijn we dat ook wel. Maar de vraag is of dat ook zo is als het over verzilting gaat. Verzilting van landbouwgronden is al decennia een mondiaal probleem. In dat kader is het misschien toch goed om te kijken wat buitenlandse experts geschreven hebben over verzilting in Nederland. Dat kan ook interessant zijn als je beseft dat Nederland als deltagebied altijd heeft beschikt over grote voorraden en aanvoer van zoet water wat zou kunnen leiden tot onderschatting van de problematiek van verzilting of het denken over zoet watertekorten. 

In het kader van de eventuele verzilting van het Volkerak-Zoommeer is in april 2012 verschenen het Milieueffectrapport waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer

Op pagina 145 onder het kopje ‘Expert review oktober 2006’ wijzen buitenlandse deskundigen op de mogelijke risico’s en bijwerkingen van verzilting van het Volkerak-Zoommeer. Hierbij enkele memorabele citaten:

  • “Een zout Volkerak-Zoommeer zou een habitat kunnen gaan vormen voor schadelijke mariene algensoorten.”
  • “Langdurige perioden van sterke gelaagdheid en een gering zoutgehalte in de bovenste waterlaag zouden kunnen leiden tot een hoge concentratie van micro-algen, die buiten het bereik blijven van algenetende bodemdieren, zoals mosselen.”

Eveneens hebben de experts gemeld dat de spontane herintroductie van mosselen etc. te positief is geschat.” 

In maart 2014 is verschenen de OECD studie “Water Governance in the Netherlands, Fit for the future.”. Dat is een studie van de OECD uitgevoerd door een keur van internationale deskundigen naar het totale waterbeheer in Nederland. Ook daaruit enkele citaten: pagina 57

  • “In the past, water supplies have been abundant and the abstraction regimes used in the Netherlands have focused on ensuring flood safety an protecting water quality. However, there is a growing risk of shortage due to a lack of water and increasing salinity as sea water intrudes into the delta and saline groundwater rises.”
  • “According to Jeuken et al. (2012), estimates of economic loss to the Dutch agricultural sector may reach EUR 700 million in a ‘dry year’ (frequency of 1/10 years) and EUR 1800 in an ‘extreme dry year’ (frequency of 1/100 years)”

En te vinden op pagina 187: 

  • “In fact, since 2006, the quality of the Volkerak-Zoommeer has unexpectedly improved due to the introduction of the quagga mussel that filters the water and removes algae.” 

Duidelijk is dat internationale deskundigen zien dat er aan verzilting, en daarbij het verloren gaan van zoet watervoorraden, ook in Nederland risico’s verbonden zijn. Hieronder het optreden van een zoet watertekort dat grote verliezen kan betekenen voor onze landbouwproductie. Ook is helder dat er problemen kunnen ontstaan met mariene (zout water) algensoorten. Kortom verzilting van het Volkerak-Zoommeer is risicovol en kan een forse schade betekenen voor onze landbouwproductie. 

Voor Ons Water en de BSD is het helder: de onnodige verspilling van geld en de vernietiging van de mooie natuur kan nog voorkomen worden. Stop de verzilting. Teken de petitie via https://www.petities24.com

Louis van der Kallen

 


Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *