BERGEN OP ZOOM EN HAAR (WATERSPORT)HAVENS/ NIEUWE ZET/ (NATTE-ZOUTE) DROOM OF NACHTMERRIE – 15

| jaar 2 | nummer 47 |

| 25-01-2015 | 12.00 uur |


 

| BERGEN OP ZOOM EN HAAR (WATERSPORT)HAVENS |  

 

theodorushavenDit jaar bestaat de Theodorushaven 50 jaar en praten we ook al 25 jaar over de buitendijkse containerhaven. Toch wel iets om  even stil bij te staan. De aanleg van de Theodorushaven stuwde economisch Bergen op Zoom op in de vaart der volkeren en bracht bedrijven als GE nu Sabic en Synthese nu Nuplex en tal van andere bedrijven naar Bergen op Zoom. Toen realiseerde Bergen op Zoom de zaken die nodig waren om de economie en daarmee de werkgelegenheid van onze gemeente en de regio op de kaart te zetten en vooruit te kijken. Bergen op Zoom als industriestad begon aan haar zoveelste jeugd.

Het was ook het begin van een probleem dat tot op de dag van vandaag voort duurt: de huisvesting van de watersportvaartuigen. Bergen op Zoom sloot de binnen- en buitenhaven voor ‘sportboten’. Dat leidde op 10 december 1965 tot heuse kamervragen van boer Koekoek van de Boerenpartij: 

           1) Is het de Minister bekend:

 1. dat door afsluiting der oude havens te Bergen op Zoom (op 1 mei 1965) aan ruim 100 bezitters van kleine sportboten de toegang tot de nieuwe haven werd geweigerd;
 2. dat als ligplaats de ongunstig gelegen buitenhaven, zonder enige vorm van geschikte accommodatie, werd aangewezen;
 3. dat inmiddels vele dezer boten volkomen zijn vernield en tientallen andere ernstig zijn beschadigd;
 4. dat het gemeentebestuur van Bergen op Zoom zijn weigering motiveert met te stellen, dat de binnenhaven een industriehaven is;
 5. dat deze industriehaven tot op heden echter een haven is zonder industrie en daartoe dus niet behoeft te worden gebruikt;
 6. dat, terwijl de toegang tot deze haven aan bedoelde groep werd geweigerd, wèl toestemming tot afmeren in het havenkanaal bij de sluis werd verleend aan enige particulieren en wel op een plaats waar voldoende ruimte is om tevens alle bovenbedoelde boten af te meren?

  2) Acht de Minister het juist, wanneer het gemeentebestuur van Bergen op Zoom onnodig deze sportboten aan de vernieling prijsgeeft, nu dit gemeentebestuur de binnenhaven als nood- of vluchthaven kan gebruiken en wel zo lang als het zelf het beheer over de oevers van dit kanaal in handen heeft? Zo ja, welke betekenis heeft dan het grondwettelijke recht op gelijke bescherming van persoon en goed; zo neen, is de Minister dan bereid maatregelen te nemen, welke ertoe kunnen leiden, dat deze sportboten niet langer aan vernieling worden prijsgegeven?
   

In die tijd kwam het antwoord nog niet zo snel. Vier maanden later op 12 april 1966 antwoordde de Minister van Binnenlandse Zaken Smallenbroek: 

Voor leden van een sedert jaren bestaande vereniging, welke in de oude buitenhaven de beschikking over een ligplaats had, is een nieuwe aanlegplaats gemaakt in de zwaaikom van de Theodorushaven. Deze ligplaats is van beperkte omvang en biedt niet voldoende ruimte voor alle leden dier vereniging. Aan degenen, voor wie op deze nieuwe ligplaats geen ruimte beschikbaar was, is ter afmering een plaats aangewezen in de buitenhaven van de Theodorushaven, waar de gemeente een loopsteiger heeft doen plaatsen. Mede in verband met het grote tijverschil is deze ligplaats niet ideaal. In de ter zake verkregen ambtelijke inlichtingen wordt intussen opgemerkt, dat niet zonder meer beoordeeld kan worden, of de schade, welke een aantal boten op deze ligplaats heeft opgelopen, een gevolg is van de minder gunstige situatie dan wel (mede) van ondeskundig afmeren. In de nieuwe binnenhaven zou, behalve op de ligplaats voor de bovenbedoelde vereniging, alleen afmeergelegenheid bestaan langs de openbare loswal. Het is duidelijk, dat een openbare loswal daarvoor niet geëigend is. Het gemeentebestuur van Bergen op Zoom is niet bereid, elders in deze haven aanlegplaatsen te creëren, omdat de daarvoor te maken voorzieningen bij uitgifte der industrieterreinen, waardoor de oevers ter beschikking komen van de eigenaren dier terreinen, weer zouden moeten worden verwijderd.

 1. De argumenten, welke het gemeentebestuur voor zijn standpunt heeft, komen de ondergetekende niet onredelijk voor. Dat de gemeente aldus de sportboten „onnodig aan de vernieling prijsgeeft” kan bezwaarlijk worden gesteld. De eigenaren der sportboten zullen te dezen zelf de binnen de mogelijkheden liggende maatregelen moeten treffen.  

Ook nu nog zoekt de watersportvereniging naar herstel van de ‘oude’ mogelijkheden bijvoorbeeld in het oude havenkanaal en/of nieuwe mogelijkheden in de vorm van een geheel nieuwe jachthaven nabij het Kop van het Hoofd of de Molenplaat of zelfs in de Binnenschelde.

Vijftig jaar politiek gepraat en prachtige beloften in de partij programma’s van partijen die in die vijftig jaar de colleges gevormd hebben, maar geen garen op de klos hebben gebracht in de vorm van een echte oplossing voor de eigenaren van de ‘sportboten’. Nu is het ook tijd om te kijken naar de mogelijkheden van een nieuwe haven. En daarmee in te spelen op de ontwikkelingen die in Rijn-Scheldeverband worden uitgewerkt. De ligging tussen Rotterdam en Antwerpen kan dan optimaal worden benut. Dat is nodig om de werkgelegenheid in Bergen op Zoom en de regio te verbeteren en Bergen op Zoom als industriestad, voor onze jeugd, aan haar zoveelste jeugd te laten beginnen. De Auvergne polder is daar wat de BSD betreft de plek voor.

Louis van der Kallen

 


 

| NIEUWE ZET |  

 

In de discusstrouwenie over ‘kosteloze’ huwelijken en registraties heeft het college een nieuwe zet richting de gemeenteraad gedaan. De raad wil in meerderheid dat de wachtlijst wordt teruggedrongen. Het college wil dat kosten worden bespaard. In het kader van dat laatste hebben de raadsleden nu een brief ontvangen ter inventarisatie wie van hen die ‘kosteloze’ huwelijken en registraties als honorair ambtenaar (dus zonder vergoeding voor de activiteit) zouden willen gaan doen.

Nu ben ik al meer dan 25 jaar buitengewoon (honorair) ambtenaar van de burgerlijke stand. Dus ik heb aangeven dat wel te willen gaan doen. Maar als politicus die vindt dat er geen beperkingen opgelegd mogen worden ten aanzien van het aantal (nu is het beperkt tot maximaal twee per week) heb ik er wel de voorwaarde aan verbonden dat het aantal van maximaal twee per week wordt losgelaten, zodat de wachtlijst wordt verkleind c.q. wordt weggewerkt. En mensen zonder bindingsangst naar harte lust in Bergen op Zoom kunnen trouwen of zich als partners laten registreren. Ik werk er graag aan mee. Nu is wat mij betreft het college aan zet om dat maximum, dat stamt uit april 1897 toen Bergen op Zoom ongeveer 13.000 inwoners telde, af te schaffen en trouwen in Bergen op Zoom weer op snelheid te brengen.

 Louis van der Kallen

 


 

| (NATTE-ZOUTE) DROOM OF NACHTMERRIE – 15 |  

 

Er is meer gebeurd dan de komst van de quaggamossel

 

blauwalgDe landsregering heeft de “ontwerp-rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer” vastgesteld en daarmee het voornemen kenbaar gemaakt een beperkt getij terug te brengen in het Volkerak-Zoommeer en deze wateren op termijn te verzilten. 

In de ontwerp-rijksstructuurvisie en in bijbehorende stukken wordt steeds gesteld dat de quaggamossel verantwoordelijk is voor de sterk verminderde blauwalgproblematiek op het Volkerak-Zoommeer. En vaak wordt er dan bij vermeld dat deze verbetering niet blijvend hoeft te zijn omdat ook het quaggamosselbestand kwetsbaar zou kunnen blijken. Hiermee wordt de indruk gewekt dat zonder de quaggamossel er geen verbetering zou kunnen zijn optreden. Dat is echter slechts een deel van de werkelijkheid.

Het vaak vergeten deel is dat ook voor blauwalgen geldt dat ze alleen overvloedig kunnen voorkomen als ook hun eten in overvloed beschikbaar is. Hoe hoger de stikstof- (N) en fosfaat- (P) gehalten in het water hoe meer kans op overvloedige blauwalgengroei. De stikstofaanvoer naar het Volkerak-Zoommeer systeem is de afgelopen jaren aanzienlijk gedaald. In de milieurapportage uit 2012 zijn daarvan cijfers op de pagina’s 64/65 te vinden. Die spreken boekdelen. Was de aanvoer van stikstof in de jaren 1989/95 voor het Krammer-Volkerak nog gemiddeld 1450 kg/ha/j in de jaren 2000/2009 was dat gemiddelde gedaald naar 1000 kg/ha/j. Een daling met 31 %. Voor het Zoommeer was die daling gemiddeld zelfs 37 %. Ook de fosfaataanvoer in het Krammer-Volkerak daalde. Van gemiddeld 46 kg/ha/j in de jaren 1989/95 tot 25 kg/ha/j in de jaren 2000/2009. Een daling van 46 %. Ook in het Zoommeer was er sprake van een significante daling, zij het dat deze beperkt bleef tot 13 %. Wetgeving, zoals de nitraatrichtlijn en een ander bemestingsbeleid in de landbouw, begint steeds meer effect te sorteren. Maar er is ook sprake van een afnemende nalevering van orthofosfaat uit de waterbodems. Kortom, de hoeveelheid voedsel in het water van het Volkerak-Zoommeer voor de blauwalgen is de afgelopen jaren geleidelijk gedaald en daalt verder. Gesteld mag worden dat ook de daling van de stikstof- en fosfaatgehalten een bijdrage heeft geleverd aan de geconstateerde afname van bloei van blauwalgen. De totale waterkwaliteit van het zoete Volkerak-Zoommeer is al jaren aan het verbeteren en er is geen reden om aan te nemen dat die geleidelijke verbetering nu zou stoppen. 

Voor Ons Water en de BSD is het helder: de onnodige verspilling van geld en de vernietiging van de mooie natuur kan nog voorkomen worden. Stop de verzilting. Teken de petitie via https://www.petities24.com

Louis van der Kallen

 


 

| VERZONDEN BRIEVEN |

 

21-01
VRAGEN EX ART. 39 INZAKE DISCUSSIES DOEL, KENMERK LK/MM/15005


21-01
DIVERSEN 1-2015, KENMERK LK/15004

 


 

| BEANTWOORDE BRIEVEN |

 

17-11
VERWARRENDE SITUATIES, KENMERK LK/14083

22-01
ANTWOORD, KENMERK U15-000409


16-12
VRAGEN EX ARTIKEL 39, PROCEDURES ROND BRANDEN EN ASBEST, KENMERK LK/14090

14-01
ANTWOORD, KENMERK U14-048374

 


Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *