HET REGENT KLACHTEN OVER KORTEN OP POETSHULP/ PRIMARK/ (NATTE-ZOUTE) DROOM OF NACHTMERRIE – 16: WAT BETEKENT ZOET OF ZOUT VOOR DE SCHEEPSVAART?

| jaar 2 | nummer 49 |

| 01-02-2015 | 10.15 uur |


 

| HET REGENT KLACHTEN OVER KORTEN OP POETSHULP |  

 

poetsen‘Het regent klachten over korten op poetshulp’ was de kop boven een artikel in de Nieuwsbrief van het magazine Openbaar Bestuur deze week. Een onderzoek door de Volkskrant bij 20 gemeenten toont aan dat er veel klachten en bezwarenschriften bij gemeenten binnen komen. De gemeente Utrecht (ruim 600 bezwaarschriften) huurt zelfs juristen in om ze te behandelen. 

Met de overgang van de zorgtaken naar de gemeenten is een bezuiniging van 30 procent op de huishoudelijke hulp ingeboekt. Bijna een kwart van de gemeenten heeft zelfs besloten helemaal te stoppen met het vergoeden van de poetshulp. Anderen hebben besloten om eventueel in het eerste jaar er geld bij te leggen vanuit de eigen begroting. Staatssecretaris Martin van Rijn (PvdA) van Volksgezondheid laat via het ANP weten de aantallen niet heel groot te vinden gezien de grote wijzigingen die hebben plaatsgevonden. Maar hij vindt het nog te vroeg voor een oordeel. Bij de ingestelde meldpunten is het volgens hem rustig. 

Recent heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) de verschillende manieren onderzocht waarop dorpsbewoners met hun dorp verbonden zijn en het belang van deze lokale binding voor de inzet van bewoners voor lokale doelen. Zij zouden in de ogen van Van Rijn en consorten diegenen moeten zijn die zaken als de huishoudelijk hulp moeten gaan verrichten. Ook wordt in het SCP onderzoek de vraag beantwoord in hoeverre dorpen van elkaar verschillen in de mate waarin bewoners zich inzetten voor hun omgeving. In de Volkskrant van 24 januari stond een artikel over dit onderzoek waarbij ingezoomd werd op het dorp Slootdorp. De kop van het artikel was: “Hier helpen ze elkaar nog, maar vanzelfsprekend is het niet meer”. De conclusie van het SCP was: “De saamhorigheid in Nederlandse dorpen staat onder druk.” De sociale cohesie is op tal van plaatsen aan het verdwijnen zelfs in een dorp in de Wieringermeerpolder als Slootdorp. Daar bleek vooral binnen de kerkelijke structuren de oude gemeenschapszin nog te floreren. Maar door de vergrijzing staat die ook onder druk en het blijken steeds dezelfde mensen te zijn die vrijwilligerswerk doen.

Zijn de lessen die te trekken zijn uit de onderzoeken  van het SCP en de Volkskrant juist? Wat zegt dat dan over de participatiemaatschappij die het kabinet nastreeft en waarop zij al de bezuinigingen baseert. Ik denk dat dorpen, als het gaat over saamhorigheid, niet zo veel verschillen van wijken en buurten in steden als Bergen op Zoom. We hebben de plicht, ook in Bergen op Zoom, een poging te doen de decentralisaties, zoals in de huishoudelijke zorg tot een succes te maken waarbij de zorgbehoeftigen krijgen wat hen toekomt. Goede zorg! Misschien moeten we beginnen te bedenken hoe we de saamhorigheid terug kunnen brengen in die als maar veranderende samenleving. Want als de saamhorigheid verdwijnt, verarmen we niet alleen in geld maar ook in welzijn.

 Louis van der Kallen

 


 

| PRIMARK |  

 

primarkOp zeven december 2014 schreef ik wat over vrouwenhemel de PRIMARK op mijn facebookpagina. De meningen waren toen behoorlijk verdeeld. Uiteraard, het zijn moeilijke tijden en niemand heeft de waarheid in pacht.

Afgelopen week vernam ik dat Roosendaal voor deze regio, en zichzelf als stad, een grote slag aan het winnen lijkt te zijn: een distributiecentrum van PRIMARK met zo’n 400 arbeidsplaatsen. Nu maar hopen dat Ton Linssen als de wiedeweerga zijn netwerk in Roosendaal kan gebruiken om dit bedrijf een vestiging voor winkelend publiek in Bergen op Zoom te laten openen. Als zij deze ook nog eens in Roosendaal gaan vestigen dan vrees ik dat het over en uit is voor de Bergse binnenstad. Al hoop ik van niet, maar zeker ben ik er allemaal niet op!

Marcel Mulder

 


 

| (NATTE-ZOUTE) DROOM OF NACHTMERRIE – 16 |  

 

Wat betekent zoet of zout voor de scheepvaart? 

 

binnenvaartschipDe landsregering heeft de “ontwerp-rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer” vastgesteld en daarmee het voornemen kenbaar gemaakt een beperkt getij terug te brengen in het Volkerak-Zoommeer en deze wateren op termijn te verzilten.

Zoet of zout water betekenen nog al wat voor de corrosiegevoeligheid van de scheepshuid en het daarvoor benodigde onderhoud, verf en kathodische beschermingssystemen. Wat in de MKBA (maatschappelijke kosten/baten analyse) opvalt is dat er geen berekeningen zijn opgenomen voor de meerkosten voor de scheepvaart bij een zout Volkerak-Zoommeer. De Rijn-Schelde verbinding is nu in principe een geheel zoetwatersysteem. Als dat gedeeltelijk zout wordt, vergt dat een volstrekt andere benadering van de corrosieproblematiek voor bijvoorbeeld de schepen die door afwisselend zoet en zout water varen. Dit gaat fors meer geld aan onderhoud van de schepen vergen. Het overgrote deel van de vrachtschepen, die gebruik maken van het Volkerak-Zoommeer, zijn ontworpen en worden onderhouden voor zoet water.
Bepalend voor bijvoorbeeld het kathodische beschermingssysteem is de omgeving waarin het schip zich gaat bevinden. Als schepen afwisselend varen in zoet en zout water dient met dit feit rekening gehouden te worden bij de keuze van het kathodische beschermingssysteem. De keuze van de te gebruiken anodes is afhankelijk van de zoutgehalten van de te bevaren wateren. Bijvoorbeeld zinkanoden voor varen in zout water, aluminiumanoden voor varen in brak water, zoals het IJsselmeer en de riviermondingen, en magnesiumanoden voor varen in zoete binnenwateren.
Ook verfsystemen en onderhoudssystemen, maar feitelijk het hele ontwerp van een schip dienen afgestemd te zijn op de zoutgehalten van de te bevaren wateren. Je zal maar een schip hebben gekocht, afgestemd op zoete binnenwateren en je kan plotseling, omdat het Volkerak-Zoommeer is verzilt, geen vrachten voor de kortste route tussen Rotterdam –Antwerpen meer aannemen. Dat zijn nog eens maatschappelijke kosten! In dit geval afgewenteld op een vaak kleine ondernemer.  

Voor Ons Water en de BSD is het helder: de onnodige verspilling van geld en de vernietiging van de mooie natuur kan nog voorkomen worden. Stop de verzilting. Teken de petitie via https://www.petities24.com

Louis van der Kallen

 


 

| VERZONDEN BRIEVEN |

 

26-01

MEEUWEN 4 – GOED VOORBEELD, KENMERK LK/15006


27-01

VRAGEN EX ARTIKEL 39 INZAKE ANTWERPSESTRAATWEG 415, KENMERK LK/15007

 


Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

2 reacties

  1. Enchantress Rose

    Hoe bestaat ht dat er gemeentes zijn die gestopt zijn met vergoedingen voor de poetshulp?!
    Hulpbehoevenden kan men niet laten vervuilen. Die saamhorigheid waarover gepraat wrdt krijg je niet meer terug. Das iets vn vroeger, in deze (haastige)tijd moet iedereen werken en blijft er geen tijd over. Gemeentes houden er een rare gedachtengang op na.
    Hopelijk blijft Berrege nog gul met de PGB’s vr de zorgvragers anders kan ik als zzp’r inpakken en nr de gemeente vr bijstand wat resulteert in 1vervuilde en gefrustreerde hulpbehoevende en 1bankzittende, welwillende hulpverlener…..M.a.w. kunnen ze beter dat budget geven, hbbn de zorgvragers hulp en ik werk en inkomen, als je dan toch de participatiewet hanteert zou ik die budgetten zeker aanhouden en eerder de indicaties uitbreiden ipv tijd af te snoepen!

  2. Louis van der Kallen

    Bedankt voor je reactie. Helaas ontwikkelt de maatschappij zich in een richting die wij niet willen en zijn steeds meer partijen bang om te erkennen dat hulp nodig is en dit geld kost. De BSD wil de huidige budgetten en hulp handhaven en zeker niet met de botte bijl schrappen zoals bij een aantal gemeenten is gebeurd. BoZ past geen gulheid maar wel zorgen dat noodzakelijke hulp blijft. Naar onze kennis is er van noodzakelijkheid van de huidige hulp bijna altijd sprake. Met vr.gr. Louis van der Kallen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *