VRAGEN OVER ONTWIKKELINGEN GROOTE MELANEN TE HALSTEREN, KENMERK PVDK/15009

 


 

Bergen op Zoom, 2 februari 2015

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

der Gemeente Bergen op Zoom

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom  

 

Betreft:          Vragen over ontwikkelingen Groote Melanen te Halsteren, kenmerk PVDK/15009

 

Geacht College,

Met verbazing heeft de BSD-fractie kennis genomen van het artikel in BN/De Stem van 2 februari j.l. over ontwikkelingen in en rond De Groote Melanen, In dit artikel geeft wethouder Linssen aan dat er eerst een uitgewerkt plan moet liggen, dat vervolgens naar de gemeenteraad gaat. “Dan krijgt iedereen inspraak Ook de Stichting Natuurbehoud De Groote Melanen. Zo werkt democratie.”.  Dit zegt een wethouder die deel uitmaakt van een college dat beweert een open houding naar inwoners te hebben.  

De BSD-fractie heeft naar aanleiding van het eerder genoemde artikel gesproken met een aantal actieve burgers, die zich nauw betrokken voelen bij de ontwikkelingen in en rond De Groote Melanen. Zij hebben in het verleden meerdere pogingen ondernomen om in contact te komen  met de gemeente. Hierop werd nauwelijks of niet gereageerd. Ronduit verbijsterd is mijn fractie over het feit dat Stichting Natuurbehoud De Groote Melanen op 6 januari j.l. per brief een antwoord van de gemeente mocht ontvangen op brieven die de Stichting heeft gericht aan de gemeente in 2013 (!) en begin 2014 (!) De BSD-fractie kan hieruit maar één conclusie trekken: U wenst de burgers niet serieus te nemen!  

De BSD-fractie heeft daarom de volgende vragen aan uw college:  

  1. Is wethouder Linssen juist geciteerd in het krantenartikel waar het gaat om zijn bewering dat er eerst een uitgewerkt plan moet liggen voordat er op mag worden gereageerd?
  2. Indien het antwoord hierop door uw college met “Ja” wordt beantwoord, hoe verhoudt zich dit dan met hetgeen u letterlijk in uw eigen collegeprogramma met betrekking tot communicatie heeft opgenomen?
  3. Welke conclusies trekt uw college hier zelf uit?
  4. Bent u het eens met de BSD-fractie dat het achteraf burgers informeren geen communicatie is, maar hooguit eenzijdig gericht is?
  5. Bent u bereid hierin vanaf heden verandering aan te brengen?
  6. Kunt u argumenten noemen waarom de brieven van de Stichting Natuurbehoud De Groote Melanen zo extreem laat zijn beantwoord?
  7. Bent u het eens met de BSD-fractie dat door de houding van de gemeente tegenover deze actieve en betrokken burgers de argwaan ten opzichte van de gemeente alleen maar toeneemt?
  8. Deelt u onze opvatting dat hierdoor de zo vaak geroemde ‘participatiemaatschappij’ en de betrokkenheid van burgers hierbij onnodig op afstand is gezet?

Graag wensen wij beantwoording van onze vragen in de eerstvolgende commissievergadering van Stad en Ruimte. Ook verzoeken wij u om naast de vakwethouder (Linssen) ook de wethouder, verantwoordelijk voor communicatiebeleid, hierbij aanwezig te laten zijn. 

Met vriendelijke groeten,

Namens de BSD-fractie,

Piet van den Kieboom

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *