DETAILHANDEL, KENMERK PK/FEL/15011

 


 

Bergen op Zoom, 7 februari 2015

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

der Gemeente Bergen op Zoom

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom  

 

Betreft:          detailhandel, kenmerk PK/FEL/15011

 

Geacht college,

De BSD-fractie maakt zich ernstig zorgen over de (dreigende) toename van leegstaande winkelpanden en afnemende werkgelegenheid in de detailhandel in vooral de binnenstad van onze gemeente. De berichten over het wel of niet openblijven van de V&D-vestiging in Bergen op Zoom bevestigt onze zorgen. In het ergste geval dreigt er een beeldbepalend pand met een rijke historie leeg te komen staan aan de entree van het koopcentrum naast de reeds bestaande leegstand en de op korte termijn leeg komende panden van o.a. Duthler. Maar zeker ook de dreigende verdwijning van circa 60 directe arbeidsplaatsen bij de V&D-vestiging aan de Stationsstraat en de vele afgeleide werkgelegenheid bij toeleveringsbedrijven maakt ons erg ongerust. Daarnaast sluit mijn fractie niet uit dat naast de vestiging van het restaurant La Place in het V&D-gebouw ook de vestiging van La Place in de Wouwse Tol en eventuele andere onderdelen van het V&D concern  in de negatieve spiraal worden mee getrokken, waardoor ook hier weer tientallen arbeidsplaatsen zouden kunnen verdwijnen.  

Onze fractie beseft terdege dat het hier gaat om autonome ontwikkelingen in en rond een landelijke winkelketen. Maar de impact van een mogelijke sluiting op de binnenstad en de werkgelegenheid moet voor het gemeentebestuur reden zijn om actief de diverse scenario’s ter voorkoming hiervan vroegtijdig te bespreken met betrokkenen en de haalbaarheid ervan intensief te verkennen. Overleg hierbij en hierover met de Provinciale en Rijksoverheid lijkt ons hierbij meer dan gewenst.  

Uit een artikel in BN De Stem van vrijdag 6 februari j.l.is ons gebleken dat het college van B&W van Roosendaal reeds stappen heeft gezet in deze richting. De BSD-fractie heeft daarom de volgende vragen aan uw College:  

  • Heeft uw college reeds actief gecommuniceerd met het plaatselijk management van de V&D-vestiging in Bergen op Zoom en zo ja heeft dit geleid tot het maken van afspraken? 
  • Heeft uw college reeds actief contact gehad met Sun-capital en Sun European Partners, zijnde de eigenaren van V&D en La Place? 
  • Bent u bereid in contact te treden met het Provinciaal Bestuur en verantwoordelijke ministerie(-s) om in gezamenlijkheid tot acties te komen? 
  • Bent u bereid om, zoals u voor de ontslagen medewerkers van toeleveringsbedrijven van Philip Morris heeft gedaan, een vergelijkbare aanpak te hanteren voor de eventueel getroffenen als gevolg van een eventuele sluiting van de V&D- vestiging in Bergen op Zoom, indien noodzakelijk?  

De binnenstad van Bergen op Zoom wordt in toenemende mate ontsiert door leegstaande winkelpanden. Dit zal naast de economische crisis ook veroorzaakt worden door de gestaag groeiende aankopen van consumenten bij webwinkels. Daarnaast wordt in de regiovisie detailhandel geconcludeerd dat er in onze regio reeds sprake is van te veel winkelruimte en plannen voor uitbreiding hiervan.  

  • Hoe ziet u de groeiende leegstand van winkelpanden in de binnenstad van onze gemeente in relatie tot datgene wat als belangrijke conclusie in de regiovisie wordt getrokken?
  • Is dit voor u reden om intensiever tot afstemming te komen met onze netwerkstad Roosendaal, temeer daar ook zij de kans loopt een V&D-vestiging te verliezen?
  • De BSD-fractie verzoekt uw college om een compleet en volledig overzicht van middelen, die door onze gemeente jaarlijks worden geïnvesteerd en beschikbaar gesteld ten behoeve van het stimuleren van het aantal bezoekers en bestedingen in onze binnenstad.  

We moeten constateren dat er in Bergen op Zoom steeds meer detailhandel buiten het kernwinkelgebied is en wordt ontwikkeld. Vandaag, zaterdag 7 februari, konden we kennis nemen van de stand van zaken rond het verdwijnen van het dierenasiel en de plannen voor uitbreiding met winkels op dit terrein. Hoewel wij natuurlijk op de hoogte zijn van beslissingen die hierover in het verleden zijn genomen om dit mogelijk te maken hebben wij toch de volgende vragen:  

  • Hoe kijkt u aan tegen deze ontwikkeling(-en) nu in de binnenstad in het kernwinkelgebied reeds een groot aantal winkelpanden leeg staan en steeds meer winkelpanden, door diverse ontwikkelingen, dezelfde weg zullen (moeten) volgen?
  • Hoe verhoudt zich dit tot datgene wat concluderend in de regiovisie detailhandel is opgenomen? 

De BSD-fractie ziet deze brief graag geagendeerd voor de eerstvolgende commissievergadering.

Op korte termijn vraagt onze fractie uw college om uitgebreid met de commissie van gedachten te wisselen over ontwikkelingen die plaatsvinden binnen de retail en hoe hierop het best kan worden geanticipeerd.  

Met vriendelijke groeten,

Namens de BSD-fractie

Piet van den Kieboom

Farid el Khasim

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *