VRAGEN EX ARTIKEL 39 RESULTATEN WATERKRING WEST, KENMERK LK/15012

 


 

Bergen op Zoom, 23 februari 2015

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

der Gemeente Bergen op Zoom

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom  

 

Betreft: vragen ex artikel 39 resultaten waterkring West, kenmerk  LK/15012

 

Geacht college, 

Met enige plaatsvervangende schaamte heb ik kennisgenomen van de inhoud van de brief van Visitatiecommissie Waterketen van regio Waterkring West, inzake het definitieve beeld dat de visitatie commissie heeft van onze waterkring.

Enkele citaten uit de brief d.d. 9 december 2014 over Waterkring West: 

 • De projecten behoeven nog een nadere uitwerking en planning om goed te kunnen beoordelen of de besparingsambitie van € 5,4 miljoen (prijspeil 2013) wel tijdig gehaald kan worden.
 • Verder constateren we dat er nauwelijks activiteiten beschreven zijn waaruit blijkt dat uw regio ook gericht is op het leren van en het kennisdelen met andere regio’s en kennisinstituten.
 • Gegeven ons beeld van de huidige voortgang maakt de commissie zich zorgen of uw regio de bijdrage aan de landelijke BAW- doelstellingen wel tijdig zal realiseren. Bestuurlijke betrokkenheid bij het vaststellen van (jaar-)plannen en de periodieke verantwoording over de voortgang blijkt in de praktijk een belangrijke succesfactor te zijn om de doelen te bereiken. Wij adviseren u de projecten meer SMART te laten beschrijven en de voortgang van de implementatie goed te monitoren en zonodig tijdig bij te sturen opdat uw regio de bijdrage levert aan het halen van de BAW doelstellingen in 2020. De burger zal u daarvoor dankbaar zijn.  

Het kan ook anders. Enkele citaten uit een soortgelijke brief d.d. 9 december 2014 over Waterkring Hart Van Brabant: 

 • De actualisatie maakt de commissie duidelijk dat er krachtige stappen voorwaarts zijn gezet.
 • De commissie stelt met waardering vast dat er koppen zijn gezet op eerder geformuleerde besparingsambities. Bovendien is een ambitie nu concreet ingevuld die voorheen als ‘pm post’ werd opgevoerd.
 • De actuele besparingsambitie ligt enigszins boven wat er landelijk gezien gemiddeld nodig is. De ambities worden uitgewerkt met concrete plannen en activiteiten.
 • De bestuurlijke afspraken tussen de negen gemeenten en twee waterschappen hebben een stevige organisatie opgeleverd.
 • Een meerjarenprogramma met concrete maatregelen, de samenwerkingsovereenkomst en het vastgestelde concrete jaarprogramma bieden daarbij houvast.
 • Actualisatie vindt plaats door middel van jaarlijkse evaluatie en bijstelling door de stuurgroep. De aangeleverde documenten maken aannemelijk dat dit een actief netwerk oplevert.
 • Dit geeft de commissie vertrouwen dat de doelen haalbaar zijn. En beveelt de regio aan voort te gaan op de ingeslagen weg. De commissie beoordeelt de voortgang als zeer positief.

 Besparingsambities werkeenheden per 2014: 

Werkeenheid (gemeente en waterschap)

Lasten (€ mln/jaar)

NB peiljaar 2012)

Besparingsambitie waterschap(pen) + gemeenten 2020 (%) 2014

Besparingsambitie waterschap Brabantse Delta  (€ mln/jaar)

Waterkring West

€ 53,3

10,1%

€ 2,2

Waterkring de Baronie

€ 39,0

13,6%

€ 2,5

Werkeenheid Hart van Brabant

€ 55,4

19,2%

€ 1,5

Werkeenheid 4

€ 20,9

16,7%

€ 1,1

Uit bovenstaande tabel blijkt duidelijk hoe beperkt de besparingsambitie van Waterkring West (gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Steenbergen en Woensdrecht en het waterschap Brabantse Delta) ten opzichte van de andere waterkringen is.

Omdat ik tot mijn aftreden als lid van het Dagelijks Bestuur (DB) in februari 2014 drie jaar vanuit het DB verantwoordelijke was voor de waterkringen Hart van Brabant en Werkeenheid vier en daarna partijgenoot van Ons Water, Jan Slenders het overnam, weet ik hoe de hoge ambities van die waterkringen, mede met mijn inzet namens het waterschap Brabantse Delta, tot stand zijn gekomen. Ik begrijp dan ook niet hoe in de financieel moeilijke omstandigheden van de gemeenten in West-Brabant, en Bergen op Zoom in het bijzonder, de besparingsambitie zo laag kan zijn. Maar nog erger is de constatering van de visitatiecommissie:  “dat er nauwelijks activiteiten beschreven zijn waaruit blijkt dat uw regio ook gericht is op het leren van en het kennisdelen met andere regio’s en kennisinstituten.” Terwijl we achterlopen in ambities en besparingsplannen, willen we klaarblijkelijk ook niet leren van anderen. En er  valt heel wat te leren!

Het is leuk voor veel geld bijgaande gelikte publieksversie van een afvalwaterplan in waterkring West verband te laten schrijven, maar voor echt samenwerken is de doorleefde intentie nodig om dit ook echt te doen. In het recent verschenen ‘Uitvoeringsprogramma 2015 en verder’ van het college heeft de BSD-fractie onder het Thema Samenwerking (pagina 46) tevergeefs gezocht naar het samenwerkingsverband waterkring West en naar het waterschap Brabantse Delta als samenwerkingspartner, hetgeen de BSD-fractie een ernstige omissie acht!

Wij zijn ons er van bewust dat de huidige portefeuillehouder slechts beperkt verantwoordelijk gehouden kan worden voor de beperkte ambities van waterkring West. Ook in de brief van de visitatiecommissie van 21 januari 2014 waren reeds de nodige opmerkingen te vinden en waren de prestaties en ambities van waterkring West al aanzienlijk minder dan die van de waterkringen Hart van Brabant en werkeenheid vier. In die brief was namelijk het verzoek opgenomen: “We vragen u nadrukkelijk continu aandacht te besteden aan het realiseren van eventuele extra besparingsmogelijkheden door de voordelen van verdergaande samenwerking te benutten en de besparingsambitie door partijen bestuurlijk te laten bekrachtigen en toezicht te blijven houden op de voortgang van de implementaties.”. 

Samenwerking, of beter gezegd het gebrek daar aan, tussen gemeenten en waterschappen heeft reeds vele jaren de aandacht van hogere overheden.

Bijna 60 jaar geleden (augustus 1955) verscheen er al een rapport van de VNG (commissie Oud) over de verhouding van gemeenten en waterschappen en de gewenste samenwerking. In 1971 gevolgd door een rapport van Mr. Dr. J.P. Winsemius over het met, maar vooral naast elkaar werken van gemeentelijke en waterstaatsgewesten. Na het Bestuursakkoord Water (2011) verwachtte de BSD-fractie een bestuurlijk inzet met meer ambitie en meer gevoel voor urgentie. Er zijn miljoenen voor onze burgers en ons bedrijfleven te besparen.

De BSD-fractie beseft dat het doorbreken van een jarenlange lethargie op dit punt zowel ambtelijk als bestuurlijk een cultuuromslag noodzakelijk maakt. Ook in het verleden (toen in de jaren zeventig/tachtig de volledige fractie gebouwd (10 leden) van het Hoogheemraadschap West-Brabant uit uitsluitend burgemeesters en wethouders bestond) heeft dit niet geleid tot een verbetering van de samenwerking. Het is moeilijk. Maar als anderen het kunnen, moeten wij het ook kunnen!

 • Welke acties gaat het college ondernemen om te komen tot grotere besparingsambities in het kader van waterkring West?
 • Welke acties gaat het college ondernemen om meer te kunnen leren van andere waterkringen in het waterschap Brabantse Delta en andere goede voorbeelden ten lande?
 • Welke acties gaat het college ondernemen om de omissie in het uitvoeringsprogramma te herstellen?

Uw reactie handelen afwachtend, 

Met vriendelijke groeten,

Louis van der Kallen

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *