UITVOERINGSPROGRAMMA – 3 / DE BINNENSTAD/ RAAD OP EXCURSIE/ (NATTE-ZOUTE) DROOM OF NACHTMERRIE – 21: TOEKOMSTIGE BEDREIGING

| jaar 2 | nummer 55 |

| 08-03-2015 | 09.00 uur |


 

| UITVOERINGSPROGRAMMA – 3 |  

 


schuldenHet college heeft een uitvoeringsprogramma gemaakt, het programma laat zien wat het college in 2015 voornemens is te gaan doen. 23 van de 99 genummerde acties zijn in deel 01 van het stuk voor 2015 nader uitgewerkt. 
 

Onder actiepunt 50 is te lezen: “We streven naar verlaging van de schulden en het risicoprofiel. Hiervoor verkopen we gronden en gemeentelijk vastgoed.”.

De verlaging van de schuldenlast van de gemeente is nadrukkelijk door de BSD ingebracht als hét politieke agendapunt voor de komende tientallen jaren. Door de verliezen op het grondbedrijf en de overinvesteringen, gebaseerd op wensdenken omtrent de mogelijkheden van Bergen op Zoom, zijn we financieel aan lager wal geraak en zijn de verliezen en de schulden opgelopen en is de gemeentelijke balans met veel schmink verworden tot een onrealistische schijnvertoning. Liever de kop in het zand dan erkennen dat er jarenlang sprake was van wanbeleid en dromerijen. De BSD was jarenlang op dit gebied een roepende in de woestijn die, desnoods met een aangifte tegen mij, de mond gesnoerd moest worden. Maar de waarheid in de harde cijfers van oplopende verliezen komt langzaam maar zeker boven tafel. Nu nog het besef dat het werkelijk anders moet. Dat besef ziet de BSD aan het actiepunt 50 nog maar ten dele. Men erkent nu dat de gemeentelijke opgeblazen balans sanering behoeft. Hoeveel ‘lucht’ erin zit heeft men echter (voorlopig) geheim verklaard. U mag nog (even) niet weten voor hoeveel de Bergse bevolking in het pak is genaaid door wanbeleid. Daarom noemt dit college het ook geen balanssanering maar balanssturing! Ze blijven kiezen voor het verzwijgen van de fouten uit het verleden, terwijl de BSD van mening is dat pas echt schoon schip gemaakt kan worden als men openlijk over de ‘fouten’ spreekt en deze onderzoekt en helder maakt wat ook de dromerij van kiezers die deze foutenmakers hadden gekozen werkelijk heeft gekost en ons nog steeds gaat kosten.

Is het verminderen van de schuldenlast door de verkoop van gronden en vastgoed OK? Ja dat is OK! Maar het is niet genoeg!

De BSD mist ook stappen ter beperking van de investeringen om de schuldenlast, onafhankelijk van de grond- of vastgoedverkopen, terug te dringen. Er is niks mis mee om mooie zaken tot stand te brengen. Maar als dat gebeurt met geleend geld is dat zelden een goede zaak.

Als pa een mooie auto voor de deur heeft staan, lijkt het voor de buitenwereld of hij een geslaagde ondernemer of huisvader is. Maar als hij daarvoor het gezin in een uitzichtloze schuldenpositie heeft gebracht, is hij het tegendeel van een goed huisvader. Dan was het gezin vermoedelijk beter af met een oude barrel voor de deur of een goede scooter. Het wordt tijd dat de gemeente een rem zet op de investeringen en die in principe gaat beperken tot onderhoudsinvesteringen.

Onze inbreng ten aanzien van de college onderhandelingen was: “Voor de BSD is één punt boven alle twijfel het belangrijkste: het terugbrengen van de schuld. Die schuld is nu in euro’s tweemaal zoveel als in Roosendaal. Hierbij hanteert de BSD twee uitgangspunten, te weten: een positieve kasstroom bij het grondbedrijf (dit betekent dat de uitgaven de inkomsten niet mogen overstijgen) en hooguit 80 % van de afschrijvingen in een boekjaar gebruiken voor nieuwe investeringen (dit betekent dat men 20 % van de afschrijvingen op kapitaalgoederen gebruikt om de schuld af te lossen).” Tot op heden kunnen we de BSD insteek voor deze aanpak nog niet vinden in dit “Uitvoeringsprogramma 2015 en verder”.

Al met al: goed dat men laat zien wat men doet, maar het kan en moet beter. 

Louis van der Kallen

 


 

| DE BINNENSTAD |  

 


lenteDe metereologische lente is een week geleden begonnen. De BSD-fractie spreekt haar hoop uit dat diezelfde lente en haar zonnestralen ook over de binnenstad zullen stralen. Jaren geleden is begonnen met het opnieuw bestraten van de binnenstad. Ziet er prachtig uit, gedegen vakmanschap! Het mocht wel wat kosten, maar goed de investeringen waren het waard om het  wonen en verblijven in de binnenstad en haar koopcentrum te up-graden om, naast een prettiger verblijfsklimaat, ook de economische ontwikkelingen in het midden- en kleinbedrif een extra impuls te geven. 
 

Hoe anders kan het lopen. En hoe we er nu na een aantal jaren voor staan. De economische crisis deelde al een flinke tik uit aan de detailhandel. Maar ook de toenemende tendens van internetaankopen maakt het de detailhandel extra moeilijk. Bovendien, en dat moeten we niet onderschatten, toont de consument een ander, grilliger koopgedrag. Daar zal extra aandacht voor moeten zijn en op geanticipeerd moeten worden om op de toekomst voor bereid te zijn.  

Maar de binnenstad is natuurlijk meer dan alleen een koopcentrum. Juist onze binnenstad heeft kwaliteiten en is in staat meerdere functies te herbergen. Naast winkelen is dat wonen en zeker ook recreatie en ontspanning. Hiervoor zal dan wel letterlijk een gezond klimaat geschapen moeten worden om het wonen en verblijven in de binnenstad te veraangenamen. Daarnaast bevat de binnenstad een relatief groot aantal waardevolle en unieke monumenten met een aantrekkelijke uitstraling. Deze parels kunnen alle drie de functies van de Binnenstad extra ondersteunen. Daarbij is het niet perse noodzakelijk dat winkels en detailhandel aansluitend aan elkaar gesitueerd zijn. Dit geldt ook voor zachte horeca die juist verspreid over de binnenstad de drie functies kunnen faciliteren en ondersteunen.  

Als je nu door de binnenstad wandelt kun je helaas zien dat de leegstand van de winkelpanden toeneemt. De associatie van consument en de bezoeker met armoede en vergane glorie ligt dan voor de hand. Het vormt een schril contrast met de waardevolle monumenten die getuigen van een rijk en historisch verleden. De opgave voor de toekomst is nu om juist de drie functies te combineren tot een “Unique Selling Point” van onze mooie binnenstad. De consument en bezoeker moet niet alleen het product dat men wil kopen kunnen vinden, maar moet ook de rijke historie van onze binnenstad kunnen  beleven en zich laten verassen door culturele evenementen. Juist daardoor zal het verblijf in de binnenstad langer gaan duren en daarmee ook de bestedingen toenemen.  

Is het bestrijden en voorkomen, voor zover dat mogelijk is, van leegstand de enige remedie? Nee dus, ondanks het feit dat we uit de mond van de wethouder economische zaken moeten horen dat hij er alles aan doet om het probleem van leegstand aan te pakken. Daarbij baseert hij zich niet op een visie of plan (dat kost te veel tijd) maar kiest hij voor een pragmatische aanpak. Opvallend daarbij is dat ik recent las in de Bergen op Zoomse Bode dat in en rond ‘De Zeeland’ zich een versmarktwinkel, een restaurant en een Xenoswinkel zullen vestigen. Dit lijkt me nu juist niet de juiste aanpak om de leegstand in de binnenstad aan te pakken en te voorkomen. Bovendien dient een gemeentebestuurder zich natuurlijk niet bezig te houden met lege ruimtes van een private ondernemer te vullen als stadsmakelaar, maar dient hij een visie te ontwikkelen hoe ons rijke bezit (binnenstad) ingezet kan worden voor een duurzame toekomst. Het is de hoogste tijd dat er een visie wordt ontwikkeld waar we met onze binnenstad naar toe willen.

Met een pragmatische aanpak is niets mis. Maar gezien het grote belang dat aan de orde is zal er toch echt eerst een gedegen visie ontwikkeld dienen te worden en plannen uitgewerkt moeten worden gericht op de toekomst. Daarbij kunnen de drie binnenstadfuncties door een combinatie op een hoger aggregatieniveau gebracht worden om vervolgens in de markt te zetten.  

Piet van den Kieboom

 


 

| RAAD OP EXCURSIE |  

 


stationVrijdag 6 maart j.l. zijn we met de gemeenteraden van Bergen op Zoom, Roosendaal, Breda, Vlissingen, Middelburg en Drechtsteden op bezoek geweest bij het Haven- en Industrieterrein Moerdijk en Breda. Centraal daarbij stond het goederen- en personenvervoer. Het gezelschap had fors groter kunnen zijn maar de griep had ook in bestuurlijk Zuid-West Nederland flink toe geslagen en was daarom op 40 % van de normale ‘sterkte’. De bezoeken waren daarom niet minder interessant en leerzaam.
 

Met een bus werden we ’s morgens, met toelichting van een medewerker van het Haven- en Industrieschap, over het immense terrein (2.345 hectaren) geleid. Als je normaal over de A-17 rijdt heb je waarschijnlijk geen idee van de omvang van het terrein. Er zijn een groot aantal bedrijven gevestigd in diverse sectoren zoals chemie, procesindustrie en logistiek. Bij de bedrijven op het terrein werken 9.000 medewerkers (directe werkgelegenheid). Daarnaast hebben ook nog eens 8.000 mensen werk bij toeleveringsbedrijven (indirecte werkgelegenheid). Het terrein heeft een multimodale ontsluiting met weg-, spoor- en waterverbindingen (de haven is bereikbaar voor zowel binnenvaartschepen als zeeschepen). Daarnaast is Moerdijk ook nog eens aangesloten op het Buisleidingennetwerk Nederland op het tracé  van Rotterdam naar Antwerpen. De grootste groei op Moerdijk vond de afgelopen jaren plaats in de containeroverslag.

Voor de groei in de toekomst wil het Haven- en Industriegebied Moerdijk zo goed mogelijk voorsorteren op ontwikkelingen die zich regionaal, Europees en mondiaal voordoen. Zij ziet daarbij het belang van samenwerking tussen havens in de Vlaams Nederlandse Delta in sectoren als logistiek inclusief duurzaamheidstrends en kansen, chemie, energievoorziening en recycling en hergebruik van grondstoffen (circulaire-economie). Hier liggen kansen ook voor onze gemeente. Natuurlijk zijn onze ambities als gemeente en regio al langer bekend maar het is goed om ons dat nog eens terdege te realiseren als we praten over regionale samenwerking en de kansen die het kan bieden. Denk grenzeloos en handel grensontkennend. Immers: Bergen op Zoom ligt midden in de Vlaams-Nederlandse Delta tussen de havens van Rotterdam, Moerdijk, Antwerpen, Vlissingen, Terneuzen en Zeebrugge.

Vanuit de regio West-Brabant maakt onze gemeente ook deel uit van de Strategic Board waarbij Ondernemers, Onderwijs en Overheid in gezamenlijkheid willen anticiperen op de kansen voor de toekomst (2030). En er gebeurt heel wat in de huidige ontwikkelingsfase, zo hebben we vrijdag gehoord. Alleen jammer dat we ons te veel toeschouwer voelden wegens het onvoldoende op de hoogte zijn hiervan. De gemeenteraden in de regio zijn druk bezig met het stimuleren van economische ontwikkeling en het creëren van (nieuwe) werkgelegenheid. Zo ook in Bergen op Zoom. Men dient de gemeenteraden wel te betrekken bij en informatie te geven over ontwikkelingen die actueel kunnen zijn voor hen. 

Het nieuwe NS-station en omgeving in Breda
Het is voor mij al weer enige tijd geleden dat ik met de trein langs Breda ben heb gereisd. Ik was dan ook zeer verbaasd toen ik het nieuwe NS-station vanuit de wijk Belcrum in beeld kreeg. Een gebouw met een massale uitstraling, opgetrokken in een grote diversiteit aan bakstenen met een voor mij wat merkwaardige accentuering met lichte baksteen van niet gerealiseerde raampartijen. De stadsgids vertelde ons dat dit een product was van de architect .Die had zijn drie eerdere, maar niet gekozen ontwerpen, als sjablonen over elkaar gelegd waarbij de elementen die niet gekozen waren in het definitief ontwerp door gebruik van afwijkende soorten baksteen zichtbaar zijn gemaakt. Het interieur is van een hoge kwaliteit, waarvoor duurzame materialen zijn gebruikt. Het verblijfsklimaat is ronduit aangenaam te noemen. Met een grote variëteit aan functies (loketten, winkeltjes, expositie- en presentatieruimtes). Ook een inpandige fietsenstalling hoort daarbij waarbij het stallen van de fiets of brommer de eerste 24 uur gratis is. Het gebouw is opgebouwd uit meerdere lagen voortvloeiend uit de diverse functies zoals halteplaats voor (internationale) treinen, bussen voor het stads- en streekvervoer en taxi’s. Zelfs wonen is als functie in het gebouw opgenomen door middel van appartementen. Breda als (internationaal) knooppunt van mobiliteit. De gemeente Breda heeft tegelijkertijd met het realiseren van dit brede stationscomplex, de achterliggende wijk stevig aangepakt in het kader van stadsvernieuwing. Met behoud van goede woningen van voor de oorlog en het realiseren van bijpassende nieuwbouw van woningen maakt de wijk een aantrekkelijke en leefbare indruk. Mij bekroop een gevoel van jaloezie. Breda wel, terwijl Bergen op Zoom nog steeds in de maag zit met een lelijk, gedateerd stationsgebouw zonder enige  functie. Natuurlijk is het wel te verklaren. Het is het resultaat van onderhandelen over de aanleg van de HSL en de positie van Breda daarbij. Knap gedaan bestuurders van Breda!  

Zouden wij hier van kunnen leren?
Van een voormalig wethouder van Bergen op Zoom vernam ik dat er ruim 3 jaar (!) is onderhandeld over het vernieuwen en renoveren van het tunneltje onder het station in Bergen. Toch wil ik het gemeentebestuur van Bergen op Zoom oproepen om toch eens een stevig(-er) gesprek aan te gaan met de NS. Dit kan dan mooi samengaan met de plannen en ontwikkelingen daartoe voor het stationsgebied waar een aantal regionale (politie-)functies zullen worden gerealiseerd. In dat zelfde gesprek met de NS kan dan ook indringend gesproken worden over het nieuwe reisrooster van de NS. De NS vindt het goed te verdedigen dat treinen die op het ‘IJsseltraject’ gaan rijden (Roosendaal-Zwolle v.v.) Roosendaal als eindstation hebben. Dit kan niet anders want de “knoop zit vol” werd mij gezegd door de vertegenwoordigster van de NS toen ik haar vroeg of Bergen op Zoom en de stations in Zeeland wel mee telden voor de NS. Inmiddels heb ik hiervoor van een aantal aanwezige raadsleden uit diverse Brabantse steden bijval gekregen. Wij gaan ons nu bezinnen over acties om bij de NS serieus gehoor te krijgen.  

Al met al een interessante en leerzame dag.  

Piet van den Kieboom

 


 

| (NATTE-ZOUTE) DROOM OF NACHTMERRIE – 21 |  

 

Toekomstige bedreiging

 

ouwerkerkse kreek bij 20De landsregering heeft de “ontwerp-rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer” vastgesteld en daarmee het voornemen kenbaar gemaakt een beperkt getij terug te brengen in het Volkerak-Zoommeer en deze wateren op termijn te verzilten. 

In droom of nachtmerrie 2 en droom of nachtmerrie 3 ben ik reeds ingegaan op de dreiging van mariene algensoorten zoals ze onder andere in de Oostzee voorkomen en ook in een verzilt Volkerak-Zommeer voor zouden kunnen gaan komen. Dat leidde tot een paar ver van ons bed reacties. Toch is het de afgelopen jaren ook in de regio herhaald voorgekomen dat een mariene algensoort Alexandrium Ostenfeldii in de Ouwerkerkse Kreek Oost tot bloei kwam.

In augustus 2012 werd zelfs groot alarm geslagen nadat duidelijk was geworden dat een hond was overleden. In de maag van het dier werden de algen aangetroffen. De hond had gezwommen in de Ouwerkerkse Kreek. Het zwemmen in de kreek werd verboden. Tegelijkertijd werd het opvissen van mosselen uit een deel van de Oosterschelde voor korte tijd stopgezet. Herhaald werd het water van de kreek behandeld met waterstofperoxide.

De betrokken algensoort Alexandrium Ostenfeldii komt veel voor in de noordelijke zoute en zilte wateren in Europa. Alexandrium Ostenfeldii kunnen giftige stoffen produceren (paralytische schelpdieren toxine PST). PST is een verzameling neurotoxines die werken door het blokkeren van zenuwen. Zij zijn gevaarlijk voor de mens en kunnen zelfs leiden tot ademstilstand en de dood. De 2012 uitbraak was zo ernstig dat de noodzaak ontstond tot een multidisciplinaire aanpak, daarom werd besloten op te schalen naar GRIP 3. Om lering te kunnen trekken uit deze casus is een evaluatierapport opgesteld. GRIP 3 werd afgekondigd omdat er veel partijen betrokken waren, er mogelijk een risico was voor de volksgezondheid en de waterkwaliteit in het geding was. Daarnaast speelde de mogelijke economische impact van het incident op de schelpdierensector mee.  

De Ouwerkerkse Kreken zijn zilt door zoute kwel en rijk aan nutriënten en organisch materiaal. Een verzilt Volkerak-Zoommeer gaat tal van plaatsen bevatten die ideaal zijn voor de Alexandrium Ostenfeldii. Duidelijk zal zijn dat een relatief kleine kreek met een beperkt watervolume nog te behandelen is met waterstofperoxide. Dat is echter voor een groot watervolume als het Volkerak-Zoommeer bijna een illusie en in ieder geval een kostbare aangelegenheid. 

Voor Ons Water en de BSD is het helder: de onnodige verspilling van geld en de vernietiging van de mooie natuur kan nog voorkomen worden. Stop de verzilting. Teken de petitie via https://www.petities24.com  

Louis van der Kallen

 


 

| VERZONDEN BRIEVEN |

 

02-03
VRAGEN EX ARTIKEL 39 RESULTATEN GEMEENTE ALS BANK, KENMERK LK/PVDK/15013

 


03-03
NIEUWE INVULLING PHILIP MORRIS, KENMERK LK/15014

 


Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *