VRAGEN EX ART. 39 OVER UITVOERING WMO, KENMERK 15029

 


 

Bergen op Zoom, 15 mei 2015

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

der Gemeente Bergen op Zoom

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom   

 

Betreft:          Vragen ex art. 39 over uitvoering WMO, kenmerk 15029

 

Geacht College,

In de werkgroep Sociaal Domein is een monitor ontwikkeld die a.s. dinsdag 19 mei aan de commissie Mens en Maatschappij zal worden voorgelegd ter bespreking. Bedoeling is dat het college van B&W via deze monitor verslag doet en verantwoording aflegt aan de gemeenteraad inzake de uitvoering van het Sociaal Beleid, in casu de gedecentraliseerde taken aan gemeente( WMO, Jeugdbeleid en Participatiewet). Dit is conform de eerder door de gemeenteraad aangenomen motie ten aanzien van de positie van de Werkgroep Sociaal Domein bij de uitvoering en monitoring van het Sociaal Beleid. De onderstaande fracties hebben zich hier ook aan gecommitteerd.

Nu de uitvoering van de WMO reeds ruim 4 maanden plaatsvindt, hebben ondergetekenden, voordat de eerste monitor gepresenteerd kan worden aan de raad, nu reeds een aantal vragen over die uitvoering. Deze vragen vinden zijn oorsprong in reacties en vragen die onze fracties vanuit de samenleving ontvangen. Vanwege het urgente karakter ervan wensen wij onze vragen behandeld te zien in de commissie Mens & Maatschappij van 19 mei a.s.

U kunt onze vragen beschouwen in het verlengde van de vragen van de CDA-fractie van 19 april j.l. en de beantwoording door de verantwoordelijk wethouder van 29 april j.l.

  • Hebben op dit moment met alle zorgvragers c.q. herindicaties reeds “keukentafel-gesprekken” plaatsgevonden ter beoordeling van de noodzaak tot ondersteuning?
  • Kunt u aangeven hoeveel gesprekken het betreft en hoeveel daarvan hebben geleid tot toekenning van ondersteuning?
  • Hoeveel daarvan zijn als algemene voorziening aan te merken en hoeveel als maatwerk?
  • Wie hebben deze gesprekken gevoerd met de zorgvragers?
  • 2015 hebben we bepaald als overgangsjaar. Dit betekent dat lopende indicaties tot het moment van herindicatie gerespecteerd zullen worden tot maximaal 1 januari 2016. Er bereiken ons geluiden dat lopende indicaties eerder worden open gebroken, in ieder geval voor 1 juli 2015. Is dit juist?
  • In de beantwoording van vragen van de CDA-fractie per brief van 29 april j.l. door de wethouder geeft u aan dat de zorgaanbieders in overleg met de zorgvrager bepalen wat de inzet zal zijn om tot een schone en leefbare woning te komen. Hierbij kan de zorgaanbieder naar eigen inzicht bepalen hoe de beperkte financiële middelen worden ingezet. Hoe verhoudt zich dat met ‘maatwerk’ wat geleverd zou worden?
  • Wie bepaalt wat ‘schoon en leefbaar’ is?
  • Wat is de stand van zaken ten aanzien van de inzet van middelen uit de “Huishoudelijke-Hulp-Toelage” voor de gemeente Bergen op Zoom? (landelijke budget van € 90 miljoen).

Graag zien wij onze vragen beantwoord door het college in de commissievergadering van 19 mei.

Met vriendelijke groeten,

Namens

BSD-fractie, Piet van den Kieboom

GBWP-fractie, Maarten van Eekelen

Groen-Links-fractie, Peter van den Ouden

CDA-fractie, Hilde Martens

keukentafelgesprek02
 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *