UITVERKOOP/ BINNENSCHELDE/ GRATIS

| jaar 2 | nummer 70 |

| 26-07-2015 | 11.30 uur |


 

| UITVERKOOP |  

 

In het grijze vstraatnaamerleden was het aan de gemeenteraad om straatnamen vast te stellen in nieuwe wijken. Dat gebeurde op voorstel van een commissie. Tegenwoordig is dat het recht van het College van B&W. Dit leidde al tot ‘cadeautjes’ aan jubilerende bedrijven. Maar die namen waren dan nog verbonden aan de geschiedenis van de betrokken straat als vestigingsstraat van het betrokken bedrijf. Voorbeelden waren de Potlodenlaan (potloodfabriek), de Plasticlaan (GEP) en de Synthesebaan. De suggestie van GBWP om straatnamen te verkopen lijkt mij het gebruik van een bevoegdheid (straatnamen vaststellen) voor een doel waartoe zij niet gegeven is (geld verdienen door verkoop). Buiten dat het niet de bedoeling is geweest van de wetgever, kan dit ook leiden tot een mindere herkenbaarheid van buurten die nu vaak herkend worden aan de namen van de straten. Denk aan de muziekbuurt of zeeheldenbuurt.

Ik hecht ook aan de traditie om straten pas te benoemen naar personen als zij overleden zijn. Ik ontken niet dat de gemeente iedere cent goed kan gebruiken, maar ik hoop dat enig gevoel van eigenwaarde en traditie ook onder de huidige slechte financiële omstandigheden bewaard mag blijven. 

Louis van der Kallen

 


 

Ook burgers hebben ideeën over de toekomst van de Binnenschelde. Onderstaand artikel behelst zo’n idee. De nieuwsbrief van de BSD kan voor iedereen een podium zijn om zijn of haar ideeën onder de aandacht van de lezer te brengen. Plaatsing wil niet zeggen dat de BSD achter een dergelijk idee staat.

 

| BINNENSCHELDE |  

 

Foto BinnenscheldeMet het voorgenomen besluit van de minister om het Volkerak-Zoommeer te verzilten, moet men ook actie ondernemen voor de Binnenschelde. Hierbij moet men zoeken naar betaalbare, realistische oplossingen, zowel voor lange als korte termijn.

Rekening houdende met de volgende punten:

 1. Uitkomende grond
  Ik heb bij de Rijkswaterstaat gewerkt, bij het projectbureau Schelde-Rijnkanaal en was in 1970 betrokken bij het ontgraven van de werkhaven voor de bouw van de Kreekraksluizen. Een collega van mij was in 1983 belast met het ontgraven van circa 50 cm vervuild rioolslib uit de Binnenschelde. Het slib is opgespoten in een met kades omgeven depot op de Molenplaat. De Bergseplaat is in 1980 met ongeveer dezelfde grond opgespoten van het lozingskanaal. De enige manier om deze grond te verwerken (volgens onze ervaringen), is deze op te spuiten in een met kades omgeven depot. Na circa 10 jaar, met eventueel voorzieningen voor de ontwatering en met een opspuithoogte van circa 2 meter, kan deze grond als bouwgrond worden gebruikt.
 2. Waterhoogte
  De Binnenschelde heeft een waterstand van 1.50+A.P. en het Zoommeer op N.A.P. Wil men de Binnenschelde verzilten, dan zal men altijd het water moeten oppompen.
 3. Bodemgesteldheid
  Op de bodem ligt een dunne laag slib, die bij gebruik voor watersport zal moeten worden verwijderd. In 1983 is een bovenlaag afgegraven, in hoeverre is de nu aanwezige bovenlaag vrij van gevaarlijke stoffen?
 4. Bodemhoogte
  De bodem ligt circa 40 tot 150 cm onder de waterspiegel en is daardoor grotendeels ongeschikt voor watersport. Bovendien geeft deze geringe waterdiepte meer kans op algengroei.
 5. Planning en tijdschema
  In 2006 heb ik samen met de watersportvereniging ‘De Schelde’ een plan ingediend voor een jachthaven met zwemgelegenheid in de Binnenschelde, in de hoek aan de westzijde van de dam naar de Molenplaat. Men moest eerst de beslissing over het verzilten van het Zoommeer afwachten. In 2014 heb ik een plan ingediend voor een Waterbassin van 600 bij 200 meter langs de Boulevard. De gemeente had andere plannen, maar de toenmalige wethouder zou er eventueel nog op terug komen.

In 1992 is men begonnen met het bebouwen van de Bergse Plaat onder de slogan: “wonen aan het water”. De waterkwaliteit is het zelfde gebleven. Men kan nu niet wachten tot 2030 tot men kan komen tot verzilting van de Binnenschelde. Er moet dus op korte termijn een oplossing komen.

Samenvattend ben ik tot de volgende oplossing gekomen die op korte termijn is uit te voeren:
Leg vanaf de dijk van de Geertruida polder op circa 200 meter vanaf de Boulevard een kade aan tot voorbij het Strandhuis. Leg naast deze kade in de hoek met de Geertruidapolder een depot aan voor berging van de op te spuiten grond. Er ontstaat een bassin van circa 12 ha. Met een zuiger kan men de grond op de juiste diepte afgraven en opspuiten in het naast gelegen depot. Hierna kan men het bassin leegpompen en de bodem egaliseren. Bij de werkzaamheden bij de Melanen heeft men de zelfde werkwijze gevolgd en de bodem afgedekt met een zandlaag. Dit kan men hier ook doen. Daarna pompt men het bassin vol met water uit de Binnenschelde of het Zoommeer, dat van een aanvaardbare kwaliteit is. Bij de Melanen gaat men uit dat met een waterdiepte van 90 cm, de kans op blauwalg minimaal is. Hier is de waterdiepte 150 cm en zal de kans op blauwalg veel kleiner zijn.

Bijkomende voordelen:

 • Zwembad de Schelp kan men aansluiten op dit bassin wat de exploitatie ten goede zal komen.
 • Het gronddepot kan men gebruiken voor het deelproject Spaensche Scharen van het project Schelde Veste. Deze grond zal na circa 10 jaar bebouwbaar zijn. Hierbij maakt men werk met werk.
 • De Boulevard maakt een explosieve groei door op horeca gebied (Het Strandhuys) en zal na realisatie van het waterbasssin zeker toenemen.
 • De grondkades kan men voor een groot gedeelte aanleggen met grond en taludbekleding van de Geertruidapolderdijk. Ook kan men elders vrijkomende grond van het plan Schelde Veste gebruiken. Er zijn weinig leveringen van bouwstoffen en is daarom een goedkope en praktische oplossing.
 • Doordat men maar 20 van de 150 ha van de Binnenschelde gebruikt is dit plan betaalbaar en op korte termijn uit te voeren.
 • Deze oplossing heeft een enorme meerwaarde voor de burgers van Bergen op Zoom en voor toekomstige bewoners van buitenaf. Het is voor veel bewoners een doorn in het oog dat men nu met de extreme temperaturen geen gebruik kan maken van de Binnenschelde.

Bergen op Zoom is hierbij de enige stad in Brabant, die zwemgelegenheid heeft aan het buitenwater van de voormalige Oosterschelde. Het zal toekomstige bewoners aantrekken en een enorme impuls zijn voor de werkgelegenheid. Men moet dus niet te lang wachten met de aanleg.

Oplossing  op lange termijn:
Uiterlijk in 2028 kan men de verzilting van het Zoommeer verwezenlijken. Gezien het hoogteverschil kan men alleen de Binnenschelde verzilten door het oppompen van het water uit het Zoommeer. Hiertoe moet eerst het zoete water van de Binnenschelde worden afgevoerd. Dit kan door gebruik te maken van de duiker door de dijk naar de Molenplaat.

Nu moet men een afweging maken over het afwerken van de Binnenschelde, met inachtneming van de volgende punten:

 • Vaststellen bodempeil en waterpeil
 • De bestaande bodem ligt op circa 110+ tot 50A.P  en het waterpeil op circa 150+ N.A.P.
 • Men moet nu een keuze maken voor een nieuwe minimale waterdiepte.
 • Wil men een jachthaven maken in de Binnenschelde, dan kan men dit doen aan de westzijde van de Binnenschelde, tegen de dam naar de Molenplaat. Door een doorbraak te maken in deze dam krijgt men een verbinding met het Zoommeer, met de vereiste vaardiepte van 3 meter, krijgt men een bodemdiepte van 3.00A.P.
 • Voor het resterende gedeelte van de Binnenschelde, moet men nu het maximale waterpeil en de maximale bodemhoogte vaststellen. Gaat men uit van een waterhoogte van 1.70+A.P en een bodemdiepte van 50+ N.A.P. dan heeft men een minimale waterdiepte van 120 cm.
 • De bodem opschonen van slib en algenresten en controleren op schadelijke stoffen. De uitkomende grond kan men alleen verwerken in de Binnenschelde. De grond uit de jachthaven opspuiten in een depot naast de Jachthaven en de grond uit de Binnenschelde op de te maken eilandjes. Daarna eventueel een dunne laag zand aan brengen. Daarna de Binnenschelde vullen met zout water uit het Zoommeer. Overwogen kan worden voor het instandhouden van de waterkwaliteit een pompinstallatie aan te brengen tussen Zoommeer en Binnenschelde. Hierdoor krijgt men een stroming en een verversing van het water. 

Zie bovenstaande tekening voor onderbouwing van dit verhaal.

Ing C. Jongejan

 


 

| GRATIS |  

 

luchtkasteel2Weinig in de wereld is gratis. Als er één partij is die dat kan weten is het wel de ondernemerspartij die zich volkspartij noemt de VVD. Met de wethouder van financiën in hun midden zouden ze beter moeten weten. Of is de lokale VVD net als de landelijke VVD bezig met een permanente verkiezingscampagne waarbij populisme gewoon is geworden en de realiteit niet meer relevant is omdat de ‘kiezer’ het niet wil horen?

Bij de behandeling van de kadernota dacht ik nog dat het een vergissing was dat de VVD met een voorstel kwam dat tot doel had de hondenbelasting af te schaffen zonder aan te geven waar de centen vandaan zouden moeten komen om het gemeentelijke financiële gat, wat dan valt, te vullen. Nu komt men weer met een plan dat een gat schiet in de gemeentelijke financiën, als het door zou gaan. Gratis parkeren! Wie wil dat niet! Wie zal dat betalen? Niet alleen de gemiste parkeeropbrengst wordt in het VVD verhaal niet gedekt, maar ook wordt niet aangegeven wat er met de boekwaarde van de parkeergarages en -pleinen moet gebeuren. Want zonder opbrengst van de parkeerheffing kan de rente en aflossing van de leningen op die gebouwde voorzieningen niet betaald worden. Bij goed boekhouden moeten dan die boekwaarden gelijk worden afgeschreven. Maar ook het onderhoud en de parkeerdienst kan niet meer betaald worden. Weer een voorbeeld van een VVD voorstel dat financieel gelijk gesteld kan worden aan gebakken lucht. Deze week herhaalde een wethouder nog maar eens dat er een parkeergarage onder de ‘Vismarkt’ gewenst zou zijn. Waar de centen vandaan moeten komen wordt er dan maar even niet bij vermeld.

Waar is de partij die anderen de afgelopen jaren direct op het vestje spuugde als ze met een voorstel kwamen zonder financiële dekking (hoe gaan we dat betalen?)? De ondernemers- en autopartij, de VVD zal dat een worst wezen zo lijkt het. We roepen wat de kiezer wilt horen. Daar halen we de stemmen mee, zal de gedachte zijn.

Ook de BSD-fractie en ik zouden graag mooi weer spelen. Maar na het, mede door de VVD veroorzaakte, financiële debacle van de Bergse Haven kan dat voorlopig niet. Dus komen we niet met suggesties die financieel niet kunnen of de problemen voor de toekomst alleen maar groter maken. Hebben we geen oog of oor voor de belangen van ondernemers of autobezitters? Zeker wel, maar daar passen geen luchtkastelen bij, maar reële maatregelen die we kunnen betalen, zoals het terugdringen van de vergunningenbureaucratie en verkeersmaatregelen die parkeren en naar de stad komen aantrekkelijker maken.

Louis van der Kallen

 


Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.