ONDERHOUD MARKIEZENHOF, KENMERK LVDK/15044

 


 

Bergen op Zoom, 26 augustus 2015

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

der Gemeente Bergen op Zoom

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom  

 

Betreft:          Onderhoud Markiezenhof, kenmerk LVDK/15044

 

Geacht College,

Op 21 mei 2015 heb ik een beroep gedaan op de Wet openbaarheid van bestuur om inzage te krijgen in alle dossiers die in algemene zin betrekking hebben op het onderhoud van het Markiezenhof vanaf 2005, zoals rapportages van de monumentenwacht, rapportages/onderzoeksrapporten inzake het onderhoud zowel door internen als externen opgesteld. Omstreeks 23 juli zijn een aantal stukken voor mij ter inzage gelegd in de Heerenkamer. Daarvoor mijn dank.

De stukken, betrekking hebbend op installaties kwamen mij niet volledig c.q. fragmentarisch over. Of het onderhoud is in deze niet gestructureerd of de archivering verdient verbetering. De wel beschikbaar gestelde stukken inzake installaties gaven de BSD-fractie geen aanleiding daar vragen over te stellen of een nadere opvatting over te moeten hebben.  De stukken exclusief betrekking hebbende op ongedierte/schimmels enzovoort, wekken een weinig structurele indruk. Omdat het ook niet altijd gebeurde door dezelfde onderneming/deskundige zijn conclusies ten aanzien van ontwikkelingen op het vlak van onderhoud of bestrijding moeilijk te trekken. Gezien het belang van een effectieve bestrijding van ongedierte en schimmels, in het belang van het behoud van de opstallen, is het van belang dat in dit kader inspecties en eventuele bestrijding wel structureel wordt opgepakt! 

Bij de rapportage zat ook een bouwhistorisch onderzoek inzake het voormalig koetshuis, uitgevoerd door het Monumentenhuis Brabant in 2011. De BSD-fractie heeft niet gezien dat dit onderzoek ook maar tot enige actie heeft geleid. De vraag is waarom doet de gemeente een dergelijk onderzoek als dit uiteindelijk niet tot enige vervolgactie leidt? Gaarne uitleg waarom dit onderzoek heeft plaatsgevonden. 

Tussen 2005 en 2015 zijn er diverse onderzoeken/inspecties geweest naar de bouwkundige onderhoudssituatie van het Markiezenhof complex. 

2005/2006 – 2009/2010 – 2010/2011 door Jobse. 
2008, 2012 door Conserf (karakter offerte).
2011 door Cauwenborgh en in 2005, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2014 en 2015 door de Monumentenwacht.

Met name de inspecties door Jobse en de Monumentenwacht waren omvangrijk en wekken de indruk redelijk compleet te zijn. 

Wat de reinste geldverspilling lijkt, zijn gelijksoortige inspecties uit te laten voeren door zowel Jobse als de Monumentenwacht! Wat is de motivatie geweest om twee instanties/bedrijven tot drie keer toe dezelfde inspecties te laten uitvoeren?

De adviezen van de betrokken inspecties zijn gelijksoortig. Tal van opmerkingen inzake de wenselijkheid van aanpak van de vele gebreken!

Kijkend naar met name de uitgebrachte adviezen dan is de conclusie die ondergetekende moet trekken: wel dure onderzoeken maar uiterst weinig uitgevoerde werkzaamheden! Met name de vrijwel jaarlijkse gedetailleerde rapporten van de Monumentenwacht laten zien wat de adviezen waren en welke naar aanleiding van de vorige rapportage zijn uitgevoerd. Ook de Conserf rapportage spreekt herhaaldelijk over achterstallig onderhoud.

De BSD-fractie is verbijsterd dat het kroonjuweel van Bergen op Zoom, het Markiezenhof ronduit belabberd wordt onderhouden! Veelal worden slechts enkele van de soms circa tien dringende adviezen uitgevoerd. Sommige adviezen bijvoorbeeld inzake het onderhoud van een aantal dakdelen staan er al onafgebroken vanaf 2008 op. Soms verdoezeld omdat bijvoorbeeld in 2012 de nummering van de dakdelen is veranderd.

Wel onderzoeken, maar niet uitvoeren is niet alleen geldverspilling. Het leidt op termijn tot extra kosten! De vraag is dan: is hier sprake van een weloverwogen beleid of is dit gewoon wanbeheer? Het slechte onderhoud blijkt zo structureel dat ondergetekende opzet vermoed met de redenering: onderhoud moeten we volledig zelf betalen en bij een restauratie betaalt mogelijk de provincie of het Rijk mee. Een dergelijke houding heeft niet de steun van de BSD-fractie! Buiten dat dit tot extra kosten leidt voor de samenleving, is dit gokken met een gebouwencomplex dat gekoesterd moet worden. Er is geen zekerheid dat op termijn andere overheden nog steeds bereid zijn subsidies te verstrekken voor restauraties die dan grotendeels het gevolg zijn van achterstallig onderhoud.

De BSD-fractie verzoekt uw college om een reactie op de inhoud van deze brief. Met vooral de uitleg waarom er wel onderzocht wordt, maar de adviezen niet opgevolgd worden. Graag zag de BSD-fractie een spoedige uitvoering van de onderhoudadviezen zoals gegeven door bijvoorbeeld de Monumentenwacht.

Uw reactie/handelen afwachtend, 

Met vriendelijke groeten,

Namens de BSD-fractie,

Louis van der Kallen

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.