MENSEN HOUDEN VAN BOMEN/ ADVIES IS GOUD WAARD

| jaar 2 | nummer 83 |

| 29-11-2015 | 10.30 uur |


 

| MENSEN HOUDEN VAN BOMEN |  

 


boom 03Jaarlijks controleert de gemeente de bomen in de openbare ruimte en kijkt of zij een gevaar (gaan) opleveren voor de omgeving. Als de controle leidt tot de conclusie dat een boom ziek is of in het belang van de openbare veiligheid gevaar oplevert, kan besloten worden deze te kappen. Als het gevaar niet acuut is volgt voor het kappen een vermelding van dit voornemen in de Bode zodat omwonenden of andere belanghebbenden tegen het voornemen bezwaar kunnen in dienen.

Een bewoner van de Augustalaan heeft bezwaar aangetekend en dit aan de Bergse politieke partijen laten weten, vergezeld van een oproep kappen te voorkomen. Voor mij reden om ter plaatse de boom te schouwen. Ik kon bij de schouw van de boom (zie foto) geen redenen ontdekken waarom deze gekapt zou moeten worden. Ik heb de boom natuurlijk niet kunnen beoordelen in zijn zomerse pracht, maar volgens informatie van de direct aanwonende ‘staat de boom al jaren over de hele kruin volop in bloei, waarna goed verdeeld het blad te voorschijn komt en zijn er, ook na soms hevige stormen geen afgevallen takken of takjes te constateren.’ Ook schrijft de bewoner:
“De boom verbetert het microklimaat ter plekke. De boom onttrekt aan de grond veel water, dat anders naar lager gelegen plaatsen zijn weg moet vinden, onder andere naar de kruipruimte van woning 77. Daar zal dan vocht-overlast (kunnen) ontstaan. Natuurlijk is de vorm van de boom niet zo mooi als een die is geplaatst in een open veld. Maar tegen een hoge gevel als die van Augustalaan 73 geeft het een heel aantrekkelijk plaatje, een lust voor het oog.”

Uit alles spreekt liefde voor de boom, terwijl dit een bewoner betreft die jaarlijks de overlast van de boom in de vorm van het vallende blad op zijn dak en in zijn goot mag ervaren. Ik kon bij de schouw geen reden vinden waarom de boom gekapt zou moeten worden. Ik verzoek met deze bewoner dan ook nog eens goed te kijken of hier geen vergissing in het spel is, want kappen is definitief. En ieder leven verdient het om beschermd te worden! 

Louis van der Kallen

 


 

| ADVIES IS GOUD WAARD |  

 

De brand in de parkeerkelder van het appartementsgebouw Goudbaard heeft geleid tot stevige discussies in de gemeenteraad en de commissievergadering over dit onderwerp. De commissievergadering leverde al de nodige stof tot nadenken en ingrijpen.  

Wet en regelgeving veranderen in de loop der tijd op basis van nieuwe inzichten en veranderend gedrag van mensen. Vergunningen worden afgegeven met de kennis en binnen de regelgeving van dat moment. Het moment van nu, met de kennis van nu (de gevolgen van de brand in de parkeerkelder van Goudbaard) moet tot andere inzichten en als gevolg daarvan tot andere regelgeving leiden. Ook moet bekeken worden hoe bestaande gebouwen beter beschermd kunnen/moeten worden. Bij de commissievergadering was de inbreng van de brandweer dat in dit geval de aanwezigheid van een automatische blusinstallatie, zoals een hoogwaardig brandveiligheidssysteem met sprinklers, niet uit had gemaakt voor de verspreiding van de brand. De BSD fractie zet daar de nodige vraagtekens bij. Dit op basis van een recent artikel uit een nieuwsbrief van Interpolis met de titel: Waarom auto’s sneller branden in parkeergarages? Het volgende citaat is afkomstig uit het artikel:

“Om de schade door een autobrand in een parkeergarage te beperken is een automatische blusinstallatie verreweg het meest effectief. Deze installatie detecteert de brand, alarmeert de brandweer en houdt de brand onder controle, zodat de brandweer het karwei kan afmaken. Schade wordt beperkt en de continuïteit wordt geborgd.”

Verzekeraars hebben, om schadeclaims te beperken, een groot belang bij de kennisontwikkeling omtrent preventie van branden zoals in de parkeerkelder van Goudbaard.

De BSD-fractie heeft mede om die reden samen met Lijst Linssen en de VVD een motie ingediend die: “Stadlander en andere eigenaren van appartementencomplexen, waaronder zich gebouwde parkeervoorzieningen bevinden, op te roepen om samen met de brandweer te onderzoeken of hun complexen voldoen aan brandveiligheidsvoorschriften en of verbetermaatregelen getroffen zouden moeten of kunnen worden, teneinde de veiligheid en het veiligheidsgevoel van bewoners te verbeteren”. Hierbij was onze inbreng om daar ook de deskundigheid van verzekeraars bij te betrekken. De motie is door de gemeenteraad unaniem aanvaard. Nu is het zaak deze tot uitvoering te brengen.

Louis van der Kallen

 


 

| VERZONDEN BRIEVEN |

 

24-11
JEUGDZORG VRAGEN EX ART. 39, KENMERK PVDK/15052

 


Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *