EX ART. 39 VRAGEN, UITKERINGSFRAUDE ISD, KENMERK PVDK/15062

 


 

Bergen op Zoom, 28 december 2015

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom  

 

Betreft:          Ex art. 39 vragen, uitkeringsfraude ISD, kenmerk PVDK/15062
 

Geacht college,

Reeds eerder heeft u de raad op de hoogte gesteld van gepleegde uitkeringsfraude bij de ISD.
GBWP heeft daarover per brief van 4 december j.l. reeds (algemene) vragen gesteld.

De wethouder heeft in de commissie Mens en Maatschappij van 8 december j.l. al een eerste reactie gegeven. De strekking van deze reactie kwam er op neer dat het college van mening is dat de ‘veiligheidskleppen’ hebben gewerkt. De fraude was op tijd ontdekt. De fractie van de BSD denkt daar iets genuanceerder over. Het gaat in dit geval niet om uitkeringsfraude door uitkeringsgerechtigden, waarvoor voldoende wet-en regelgeving door de raad is vast gesteld. Het risico en daadwerkelijk gevaar kwam van binnenuit en heeft een directe relatie met de kwaliteit van de bedrijfsvoering. Hier dient dan ook indringend aandacht aan gegeven te worden. Want hoe je het ook wendt of keert, de gemeenschap is voor ruim € 100.000,- opgelicht. Naast de plicht van het college om er alles aan te doen om dit forse bedrag in zijn volle omvang terug te halen, verwacht mijn fractie dat er door uw college ook verbetertrajecten worden ingezet zodat de ‘veiligheidskleppen’ echt sluitend zijn bij dit soort risico’s.

De BSD-fractie heeft daarom de volgende vragen:

 1. Uit hoeveel medewerkers bestaat de personeelsbezetting bij de ISD?
 2. Hoeveel daarvan zijn in vaste dienst van de gemeente(-n)?
 3. Hoeveel van het totale bestand wordt via inhuur, detachering of anderszins ingezet voor de bedrijfsvoering van de ISD?
 4. Tot welke categorie (vast of inhuur/detachering) behoorde de medewerker die van de gepleegde fraude wordt verdacht?
 5. Op welke afdeling was deze medewerker werkzaam?
 6. Was deze medewerker geautoriseerd voor handelingen die konden leiden tot de gepleegde fraude?  
 7. Welke extra selectie-items hanteert u bij de inhuur c.q. detachering van medewerkers die op dit soort kwetsbare posities werkzaam zijn?
 8. Aan welke specifieke eisen diende de verdachte medewerker te voldoen in dit kader?
 9. Is er bij de aanstelling/plaatsing van deze medewerker gewerkt conform de daarvoor opgestelde protocollen?
 10. Is er voor uw college aanleiding om de eventuele protocollen bij te stellen en wat houdt dat precies in?
 11. Tot slot vraagt ook mijn fractie, in navolging van GBWP, wat u concreet gaat doen om de € 100.000,- daadwerkelijk terug te halen?

Wij zien uw beantwoording met belangstelling zo snel mogelijk tegemoet.

Met vriendelijke groeten,

namens de BSD-fractie

Piet van den Kieboom

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.