INTERPELLATIE-VERZOEK, KENMERK LVDK/16004

 


 

Bergen op Zoom, 20 februari 2016

 

Aan de voorzitter van de Gemeenteraad 
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

 

Betreft:             Interpellatie-verzoek, kenmerk LVDK/16004

 

Geachte voorzitter,

Ondergetekende verzoekt u, conform artikel 38 van het RvO, om een interpellatie te mogen houden in de raadsvergadering van 25 februari 2016 met betrekking tot het onderhoud van het Markiezenhof.

Op 21 mei 2015 diende ondergetekende een WOB verzoek in inzake “alle dossiers, die in algemene zin betrekking hebben op het onderhoud van het Markiezenhof vanaf 2005. Te denken valt aan rapportages van de monumentenwacht, rapportages/onderzoeksrapporten inzake het onderhoud zowel interne als door derden opgesteld, onderhoudsvoorstellen door de directie van het Markiezenhof, offertes ten behoeve van het onderhoud, aanbestedingen en overzichten van het (jaarlijks) uitgevoerde onderhoud.” Zie https://www.bsdboz.nl/2015/05/22/verzoek-wet-openbaarheid-van-bestuur-kenmerk-lvdk15030/

Naar aanleiding van mijn onderzoek van de toen beschikbaar gesteld stukken heb ik namens de BSD-fractie middels een schrijven d.d. 25 augustus 2015 een aantal vragen gesteld. Zie   https://www.bsdboz.nl/2015/08/26/onderhoud-markiezenhof-kenmerk-lvdk15044/

Hierop heeft de BSD-fractie per brief d.d. 16 december uw antwoorden mogen ontvangen. Zie https://www.bsdboz.nl/wp-content/uploads/2015/01/15044-Antwoord-onderhoud-Markiezenhof.compressed.pdf

Cruciaal in De BSD brief van 25 augustus was “De BSD-fractie verzoekt uw college om een reactie op de inhoud van deze brief. Met vooral de uitleg waarom er wel onderzocht wordt, maar de adviezen niet opgevolgd worden. Graag zag de BSD-fractie een spoedige uitvoering van de onderhoudadviezen zoals gegeven door bijvoorbeeld de Monumentenwacht.”

Het antwoord van het college op vraag 3 was verbijsterend. “Zoals hierboven aangegeven heeft de gemeente een traject doorlopen om het planmatig onderhoud van onder meer het Markiezenhof verder vorm te kunnen geven. Er is dus sprake van weloverwogen beleid. In de komende jaren wordt daarmee doorgegaan, zoals hierboven vermeld.” Zie https://www.bsdboz.nl/wp-content/uploads/2015/01/15044-Antwoord-onderhoud-Markiezenhof.compressed.pdf

Als reactie op dit schrijven en vooral het aangegeven citaat heb ik wederom, nadat mijn eerste woede was weggeëbd, een WOB verzoek ingediend d.d. 30 december 2015. Zoveel onverbloemde arrogantie heb ik van geen enkel voorgaand college mogen ervaren. “Planmatig onderhoud”. “Weloverwogen beleid”. Het is een gotspe!

Uit de bijgevoegde bijlage blijkt zonneklaar dat er van onderhoud aan het Markiezenhof nauwelijks sprake is geweest. De adviezen van Monumentenwacht zijn al vele jaren structureel niet opgevolgd! De parel van Bergen op Zoom wordt structureel verwaarloosd en dan durft men te schrijven over ‘planmatig onderhoud’ en ‘weloverwogen beleid’.

Ondergetekende verkeerde in de illusionaire staat dat als hij een brief schreef na een WOB verzoek men een dergelijke brief wel op waarde zou schatten. De inhoud was opzettelijk enigszins versluierd, maar helder weergegeven omdat ik (als Bergen op Zoom loopt te pronken met de BNG erfgoedprijs en zich als groene gemeente etaleert) niet de gemeente aan de schandpaal wil nagelen wegens de verwaarlozing van ons rijkste erfgoed bezit. Maar er zijn grenzen. Je zelf op de borstkloppen, terwijl duidelijk moet zijn dat ondergetekende beter weet, hij heeft immers niet voor niets al de stukken opgevraagd, is hemel schreiend.

Bij de BSD-fractie heerst de grootste zorg omtrent het onderhoud van het Markiezenhof en of het beheer wel in goede handen is. Als jaar na jaar in inspectierapporten van de Monumentenwacht onder de tekst: “Voor het behoud van het monument vinden wij het van belang dat, in volgorde van urgentie, de volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:” genoemde te nemen maatregelen niet worden uitgevoerd (inclusief het herstel van dakbedekkingen en de aanpak van knaagtoren) is er een moment dat wat de BSD-fractie betreft de schandpaal op de Grote Markt wel opgericht mag worden. 

Onze brief van 25 augustus eindigde met: “Graag zag de BSD-fractie een spoedige uitvoering van de onderhoudadviezen zoals gegeven door bijvoorbeeld de Monumentenwacht.” Voor de BSD-fractie is die urgentie alleen maar toegenomen. Vooral ook omdat de college brief van 16 december laat zien dat het college zijn eigen praatjes gelooft. Het is niet alleen om in een goed blaadje te komen van beleggers of toekomstige bewoners men gelooft er klaarblijkelijk zelf in. Voor de BSD reden dit college, deze raad en de ambtelijk verantwoordelijken wakker te schudden.

De BSD heeft de navolgende vragen:

  • Onderschrijft het college nog steeds de antwoorden zoals gegeven in de brief van 16 december 2015?
  • Zo ja, op basis van welke informatie is het college van oordeel dat er sprake is van ‘planmatig onderhoud’ en van ‘weloverwogen beleid’ inzake het onderhoud van het Markiezenhof?
  • Zo nee, welke maatregelen worden ten spoedigste genomen om alsnog binnen enkele maanden alle adviezen van de Monumentenwacht inzake alle gebouwen van het Markiezenhof complex ten volle uit te voeren?

Naar aanleiding van de beantwoording zal de BSD-fractie overwegen of hier een oordeel of raadsuitspraak gewenst of op zijn plaats is.

Hoogachtend,

Namens de BSD-fractie,

Louis van der Kallen

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *