EX ART. 39 VRAGEN: DREIGEND TEKORT AAN HBO-VERPLEEGKUNDIGEN, KENMERK AP/PVDK/16010

 


 

Bergen op Zoom, 24 maart 2016

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom  

 

Onderwerp:  Ex art. 39 vragen: dreigend tekort aan HBO-verpleegkundigen, kenmerk AP/PVDK/16010

 

Geacht College,

De Verpleegkundigenvereniging V&VN maakt zich zorgen over het aantal hoogopgeleide verpleegkundigen in Nederland. Met name in de wijkverpleging is een ‘zorgwekkend tekort’ aan hoogopgeleide verpleegkundigen waardoor patiënten/cliënten zorg tekort dreigen te komen, juist op momenten dat deze het hardst nodig is. Bovendien hebben we met de terugkeer van de ‘wijkzuster’ de rol van de wijkverpleegkundige, als spil van de zorg, verder uitgebreid met taken als indiceren en organiseren van zorg. Dit zou daarom tot een aantasting van de daarover gemaakte afspraken kunnen leiden.

De reden van het ontstane en toekomstige tekort, bij ongewijzigd beleid, is het feit dat alle verpleegkundigen zich opnieuw hebben moeten laten registreren in het BIG-register. Hierbij is gebleken dat veel van hen niet langer voldeden aan de eisen: voldoende contact met de patiënt en voldoende kennis. Ondanks de daling van het aantal BIG-geregistreerde verpleegkundigen, is er wel een lichtpuntje voor de toekomst, namelijk het aantal aanmeldingen aan de opleiding HBO-verpleegkundige, neemt toe. Maar ondanks deze toename zal dit voor de toekomst onvoldoende blijken.

Het probleem is niet louter een arbeidsmarktprobleem, waarbij er sprake is van een onbalans in vraag en aanbod. Uit een rapport van kenniscentrum CAOP komt naar voren dat de helft van de thuiszorgaanbieders hun MBO-verpleegkundigen willen laten indiceren, in plaats van HBO-opgeleide verpleegkundigen. Door overheidsbezuinigingen zijn zorgaanbieders hun HR-beleid anders vorm gaan geven.
De BSD maakt zich zorgen over de continuïteit en behoud van voldoende kwalitatieve wijk-verpleegkundige-zorg.
Zij heeft daarom de volgende vragen aan uw college:

1. Bent u op de hoogte van de zorgen van de Verpleegkundigenvereniging V&VN?

2. Zo ja, deelt u deze zorgen?

3. Is of dreigt er ook in Bergen op Zoom nu en in de toekomst een tekort aan hoogopgeleide verpleegkundigen in de wijk?

4. Zo ja, welke consequenties zal dit hebben voor de kwaliteit van de wijkzorg en de toegevoegde taken aan de wijkverpleegkundige?

5. Is het college bereid, indien er inderdaad sprake is van de eerder geschetste zorg, hierover in gesprek te gaan met het werkveld, zorgaanbieders en andere belangrijke actoren in het zorgveld?

6. Als dit probleem inderdaad in Bergen op Zoom aan de orde is of in de toekomst aan de orde dreigt te komen, welke maatregelen is het college dan van plan te nemen?

7. In hoeverre ziet u hierbij een taak weggelegd voor het Care Innovation Center in Roosendaal?

8. Bent u bereid in het belang van patiënten/cliënten in onze gemeente stappen te ondernemen, in het kader van de samenwerking van de drie O’s, om met het onderwijs en de zorgondernemers in overleg te treden om de problemen, zoals die door V&VN worden benoemd, in gezamenlijkheid tot een oplossing te brengen, dan wel problemen in de toekomst te voorkomen?

Met vriendelijke groeten,
Namens de BSD-fractie

Auri Peters
Piet van den Kieboom

 

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *