DE RAAD TEN EINDE RAAD?, KENMERK FEK/16024

 


 

Bergen op Zoom, 13 juli 2016

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom  

 

Betreft:          De raad ten einde raad?, kenmerk FEK/16024

 

Geacht College,

Naar aanleiding van de brieven van wijkcentrum de Moerkens en de stichting Wij(k) voel ik mij toch enigszins verplicht u in een open brief te schrijven omtrent de informatie die, met betrekking tot de Korenaere, in de raadscommissies is besproken.

De BSD heeft zelf gesproken met belanghebbenden en onderzoek gedaan naar aanleiding van voormelde brieven. De gemeente zou deze ondernemers, die de gebouwen van de gemeente hebben gekocht, verzocht hebben om kinderopvang te beginnen en tevens verzocht om de activiteiten die daar toen plaats vonden te behouden. Deze ondernemers hebben hiervoor een eenmalige subsidie van de gemeente ontvangen. De gemeente kan hen toch niet beloofd hebben dat, als de Korenaere zou sluiten, deze activiteiten naar de Moerkens en de Wij(k) zouden verhuizen? We hebben het hier over mensen die daar zelf toch ook nog een rol in mogen spelen? Als deze belofte werkelijk gedaan is, dan is het een hele vreemde belofte die de gemeente dus nooit waar kan maken. En daarbij komt: welke ondernemer gaat 4 of 4,5 jaar wachten op de sluiting van een ander gebouw in de stad? Deze ondernemers hadden in de afgelopen jaren hun gebouwen vol met allerlei activiteiten kunnen hebben. Zij zijn toch niet afhankelijk van hetzelfde soort activiteiten die in de wijkcentra plaatsvinden. Dit gebeurt toch bij horeca ondernemingen ook niet. Men heeft als ondernemer van kinderopvang deze gebouwen overgenomen met als extraatje de (wijk)activiteiten er bij. Op deze manier konden zij naast de kinderopvang wat centen bijverdienen. Als de Moerkens aangeeft dat zij door een verbouwing huurders zijn kwijtgeraakt, dan is dat heel vreemd want zij hadden, voordat zij gingen verbouwen, goede afspraken kunnen maken met de gebruikers van dat moment. Volgens huurders die daar zijn vertrokken, lagen er andere redenen ten grondslag aan het besluit om te vertrekken al voor hun verbouwing. Bijvoorbeeld het niet meer willen plaatsen van biljarts en alle onduidelijkheid hier over. Op het moment dat deze ondernemers de gebouwen voor hun commerciële kinderopvang overnamen, was hen bekend dat er vanaf 2017 nog altijd 4 gemeentelijke wijkcentra zouden blijven bestaan. Op dat moment was nog niet alles bekend over een tweede bezuiniging die de gemeenteraad over de wijkcentra wil afroepen.

Nu is het 2016 en vragen gebruikers van de Korenaere om de sluiting van de Korenaere te herzien en daarbij hebben de gebruikers een punt, want de gemeente doet maar 3 wijkcentra in de aanbesteding. De Kastanje wordt niet meer over gepraat, maar wordt even snel door de gemeente doorgeschoven voor het doe-centrum dat in 2017 het pand aan het Zilverschoonplein moet verlaten. Dus schuiven we die in de Kastanje en zeggen dan even dat de activiteiten daar kunnen blijven als men dat wil. Een hele vreemde actie, dus Kastanje geen wijkcentrum meer in de vorm zoals deze was onder SVW, maar een voortgang van het doe-centrum. Kortom vanaf 2017 zouden er maar 3 wijkcentra over blijven in de stad. Dus is de Korenaere open houden heel redelijk. Immers: er is besloten en bekrachtigd in een brief d.d. 16 september 2011 dat er 4 gemeentelijke wijkcentra open blijven. Hierin staat vermeld dat van de tien wijkaccommodaties er op termijn 4 multifunctionele wijkaccommodaties met gemeentelijke subsidie overblijven. Men spreekt hier dat er dan een nieuw gerealiseerde wijkaccommodatie in Gageldonk-West zou zijn. Omdat deze nog jaren op zich laat wachten, is het wellicht een goed idee om, in ieder geval zolang deze wijkaccommodatie in Gageldonk-West nog  niet gerealiseerd is, de Korenaere open te houden. Ook staat in deze zelfde brief dat de gemeente de inspanningsverplichting heeft om de wijkfunctie te behouden voor de Korenaere en te zoeken naar andere exploitatiemogelijkheden. Dit is ons inziens totaal niet gebeurd. Het huurcontract heeft de gemeente opgezegd, niets meer of minder. Zelfs de Korenaere is niet mee genomen in de aanbestedingsprocedure. We spreken met elkaar af in 2011 om 4 gemeentelijke wijkcentra open te houden en vervolgens doen we er maar drie in de aanbesteding.

Nu schrijven de ondernemers van de kinderopvang een brief dat zij concurrentie ondervinden van de wijkcentra. Heel vreemd. Zij hebben gebouwen gekocht voor kinderopvang en zouden activiteiten blijven ontplooien. Zij hebben deze gebouwen niet gekocht om een wijkcentrum te beginnen. Dit was een zaak voor erbij. Zij wisten dat er 4 gemeentelijke wijkcentra zouden blijven bestaan vanaf 2017. Zij vergelijken dus appels met peren. De Moerkens geeft aan een B.V. te zijn en niet met vrijwilligers te mogen werken, maar een B.V. opent voor hen mogelijk hele andere deuren.  Zij hadden dus in de afgelopen 4 jaar allerlei andere inkomstenbronnen kunnen proberen binnen te halen, bijv. ZZP’ers voor werkruimte e.d.  Zij hoeven niet te zitten wachten op activiteiten uit gemeentelijke wijkcentra. Zij hebben in een tijd dat overal kinderopvang failliet ging de keuze gemaakt om kinderopvang te gaan beginnen. Wellicht is dit niet zo’n goede zet geweest maar daar is dan de gemeente niet aansprakelijk voor.

Verder leert ons dat in gesprekken met gebruikers van de huidige SVW wijkcentra iedereen het huurtarief betaalt conform de voorwaarden van SVW en dat SVW ook nog veel sociaal culturele activiteiten organiseert vanuit het ‘oude sociaal-cultureel werk’ onder begeleiding van vakkrachten en/of vrijwilligers, waarvoor de deelnemers contributie betalen aan SVW. SVW heeft dus twee soorten inkomstenbronnen. Deze activiteiten bestaan al sinds de jaren 60 van de vorige eeuw, dus kunnen nooit een bedreiging zijn voor de ondernemers van de kinderopvang. Immers, dit soort activiteiten bestaan al ruim 50 jaar. Verder worden in de gebouwen van SVW altijd consumpties verkocht en niemand mag eigen eten of drinken meebrengen. Ja, als iemand bij een groepje jarig is, mag hij zelf een traktatie meebrengen (dat hoort nu eenmaal in een sociaal gebouw waar minder draagkrachtige mensen gebruik van maken). Deze mensen kun je niet verplichten om duur gebak te moeten kopen in plaats van zelf een taart te bakken.

Er zijn veel activiteiten tegelijk in een wijkcentrum. Maar daar is altijd personeel aanwezig met een BHV en Sociale Hygiëne diploma, zoals de wet voorschrijft. Het is niet zo dat SVW- gebouwen draaien op vrijwilligers. Vrijwilligers willen zich graag inzetten voor een activiteit, maar dragen geen eindverantwoording voor het totale gebouw. In de brief van de Moerkens van 6 mei staat op pagina 3 dat Zo, als de door de gemeente genomineerde wijkcentra openblijven, hun contract in de Moerkens niet verlengd. Dit is ook appels met peren vergelijken. Zo is kinderopvang en zij kunnen als BV andere doelgroepen aantrekken om medegebruik te maken van hun gebouwen. Dat dit hen de afgelopen jaren niet is gelukt, heeft dan wellicht te maken met hun manier van zaken doen. De gemeente heeft nu eenmaal besloten dat er 4 gemeentelijke wijkcentra open blijven vanaf 2017. Het kan toch niet zo zijn dat deze opeens moeten sluiten omdat er twee ondernemers zijn die Kinderopvang zijn begonnen, dit niet helemaal lukt en vervolgens dan maar aandringen op sluiten van de gemeentelijke wijkcentra om hen te redden? Het lijkt wel of ze deze discussie rond de wijkcentra nu aangrijpen om hun eigen mislukken van uitbreiding kinderopvang te gaan compenseren met (wijk)activiteiten. Als groepen daar vertrekken uit onvrede of omdat zij niet met elkaar tot overeenstemming kunnen komen, dan staat het deze gebruikers vrij om ander onderdak te zoeken. Deze ondernemers zullen zelf moeten zorgen dat zij hun exploitatie op orde krijgen en niet via de gemeente. U snapt toch wel dat gebruikers van de wijkcentra zich niet op deze manier laten dwingen om te verplaatsen  naar een van deze ondernemers. Wij hebben tal van groepen gesproken die nu gebruik maken van SVW gebouwen, die zelfs aangegeven dan maar met hun activiteit te stoppen in plaats van zich te laten dwingen te verhuizen naar een van deze ondernemers die zich op deze manier uitlaten over de wijkcentra. Zij wisten waar zij aan begonnen in 2012/2013 en als hun onderneming mislukt, dan is dat niet het probleem van de wijkcentra.

De Moerkens geeft in haar brief aan dat het beleid van de regering is dat alle scholen een brede school moeten worden, wat inhoudt dat alle peuter-, kleuter- en tussenschoolse opvang in het gebouw van een schoolgebouw t.z.t. zal moeten worden ondergebracht. Je kunt dan toch niet stellen dat hierom dan de activiteiten van de wijkcentra naar hen zouden moeten worden verplaatst naar hun gebouwen. Laten we redelijk nadenken als hun inkomsten uit kinderopvang verdwijnen, kunnen zij de wijkactiviteiten niet blijven uitvoeren zonder subsidie. Bij de start van deze gebouwen was de bedoeling dat de kostendrager de kinderopvang werd en dat zij daarbij de wijkactiviteiten zouden behouden. Niet dat zij alleen een wijkcentrum zouden worden. Misschien blijkt hieruit wel dat de keuze die in 2012/2013 is gemaakt om kinderopvang te beginnen, daar gebouwen voor aan te kopen en daarbij wat (wijk)activiteiten overeind te houden niet de juiste keuze is geweest. Wellicht is dit ook de reden dat zich bij deze nieuwe aanbesteding geen ondernemers hebben gemeld en zullen we ons moeten beraden hoe we gestalte kunnen geven aan het in stand houden van 4 gemeentelijke wijkcentra vanaf 2017 met zo min mogelijke subsidie (afbouwend) en de ondernemers van de Wij(k) en de Moerkens wijzen op hun ondernemersrisico en zij wellicht andere inkomstenbronnen moeten aanboren in plaats van (wijk)activiteiten.  

Wij subsidiëren ook gebouw-T de komende 5 jaar met € 150.000,00 per jaar extra. Hier klagen ondernemers ook over. Daar doen we verder niets mee. Nu deze kinderopvang ondernemers brieven gaan schrijven, komt er op eens een quick-scan. Zij wisten waar ze aan begonnen. Er zouden 4 gemeentelijke wijkcentra over blijven, dus nu niet ineens proberen onrust te zaaien over de ruggen van burgers die met veel plezier gebruik maken van de wijkcentra en dit hard nodig hebben. Ze hebben een keuze gemaakt en wellicht een verkeerde keuze. De gemeente kan toch niet aansprakelijk worden gesteld voor de verkeerde keuzes van ondernemers in deze stad. En niets meer of minder dan dit is het geval.

Met vriendelijke groet,

namens de BSD-fractie

Farid El-Khassim                   

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Eén reactie

  1. Lauran van Schilt

    Beste Louis,

    Bergen op Zoom telt talloze clubhuizen in diverse wijken waar overdag niets gebeurd. Laat ze overdag een functie krijgen als wijkhuis. Dat noem ik nuttig met de centjes omgaan.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *