EX ART. 39 VRAGEN, GEVOLGEN UITSPRAAK CRVB INZAKE WMO – 2, KENMERK PVDK/16030

 


 

Bergen op Zoom, 17 augustus 2016

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom  

 

Betreft:   ex art. 39 vragen, gevolgen uitspraak CRvB inzake WMO – 2, kenmerk PVDK/16030

 

Geacht college,

Naar aanleiding van uw beantwoording, d.d. 8 juli 2016 van vragen van de BSD- fractie d.d. 19 mei j.l  (nr. 16018) en de recente uitspraak van de Rechtbank in Breda, heeft de fractie aanvullend de volgende vragen en opmerkingen: 

  1. Heeft u kennis genomen van de uitspraak van de Rechtbank Breda in de zaak aangespannen door een 61-jarige burger tegen de gemeente Bergen op Zoom?
  2. Hoe duidt u deze uitspraak?
  3. Wat gaat u concreet doen met deze uitspraak?
  4. Betekent dit dat u terugkomt op datgene wat u beweert in uw antwoord bij brief van 8 juli j.l. op vragen van onze fractie en waarin u stelt dat de uitvoering van de huishoudelijke ondersteuning in Bergen op Zoom ongewijzigd blijft?
  5. Indien het antwoord op vraag 4 nee is, hoe verhoudt zich dit dan met de uitspraak van de Rechtbank dat alleen te behalen resultaten benoemen niet voldoende is?
  6. Deelt u de opvatting van mijn fractie dat de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep en de recente uitspraak van de Rechtbank Breda,dat het oordeel van beide rechtscolleges maatgevend moet zijn en daarom niet alleen de uitvoering, maar ook het beleid ten aanzien van de WMO in Bergen op Zoom aangepast moet worden?
  7. Bent u het eens met de BSD-fractie dat huishoudelijke ondersteuning ook als algemene voorziening gebaseerd dient te zijn op objectief en onafhankelijk onderzoek om te bepalen hoeveel tijd er nodig is om een huis schoon en leefbaar te houden en welke werkzaamheden worden verricht in welk tijdsbestek?
  8. De uitspraak van de CRvB impliceert dat er snel duidelijkheid gegeven dient te worden aan de inwoners van onze gemeente en daarover duidelijk te communiceren. Dit is ook in lijn met de dringende oproep van staatssecretaris van Rijn aan de gemeenten om hun verantwoordelijkheid te nemen indien het beleid en uitvoering van de WMO niet volledig in lijn zijn met de uitspraak van de CRvB en nu dus ook met de uitspraak van de Rechtbank Breda. Bent u bereid inwoners  die op basis van bestaand beleid, dat strijdig is met de uitspraken van de CRvB en de Rechtbank Breda, eerder een afwijzing op hun aanvraag voor (huishoudelijke) ondersteuning hebben ontvangen, actief te benaderen om te bezien of zij alsnog tegemoet gekomen kunnen worden, zeker het grote overschot op het WMO-budget over 2015 in aanmerking nemende? 

De BSD-fractie ziet uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groeten,

Namens de BSD-fractie,

Piet van den Kieboom

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.