ARTIKEL 39 VRAGEN INZAKE VERKOOP DE BEEKLAAN 14, KENMERK LVDK/16034

 


 

Bergen op Zoom, 22 september 2016

 

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom  

 

Betreft: artikel 39 vragen inzake verkoop De Beeklaan 14, kenmerk LVDK/16034

 

Geacht College,

Bij brief kenmerk LVDK/16027 heeft ondergetekende (kennisnemende van uw schrijven kenmerk U16-011944 inzake verkoop De Beeklaan 14 in Halsteren met de cryptische tekst: “Daarnaast hebben wij het antispeculatiebeding en recht van terugkoop gekoppeld aan de betaling van het resterende bedrag dat bij de levering niet wordt betaald. Dit betreft minimaal € 135.000,- plus kosten koper aangevuld met de waardestijging van het resterende deel. Ter zekerheidsstelling voor de minimale opbrengst van het resterende bedrag van € 135.000 en kosten koper wordt ten gunste van de gemeente voor dit bedrag een 1e hypotheekrecht gevestigd”) inzage gevraagd in de verkoopovereenkomst en alle separaat met de koper overeengekomen overeenkomsten en of toezeggingen betreffende de verkoop, financiering, zekerheidsstelling, antispeculatiebeding(en), gebruiksmogelijkheden en eventuele toezeggingen omtrent het gebruik nu of in de toekomst , alsmede eventuele toezeggingen omtrent mogelijke toekomstige bestemmingsplanwijzigingen.

Voor mij heeft uw college ter inzage gelegd de stukken:

–          Het Collegebesluit Verkoop De Beeklaan 14 in Halsteren, d.d. 5 juli 2016,

–          Koopovereenkomst inzake De Beeklaan 14 in Halsteren met de Stichting Scouting  Jeanne d’Arc,

–          Kadasterverklaring inschrijving gesloten koopovereenkomst inzake De Beeklaan 14 in  Halsteren,

–          Notariële akte van levering De Beeklaan in Halsteren,

–          Notariële akte van hypotheek De Beeklaan 14 in Halsteren. 

Tevens heeft ondergetekende kennisgenomen van het nieuwsbericht op de gemeentelijke website inzake de verkoop van Samarbete.
https://www.bergenopzoom.nl/Inwoners/Nieuws/2016/juli/Gemeente_verkoopt_Samarbete_aan_scouting_Jeanne_d_Arc

Kennisnemende van deze stukken en uw schrijven U16-011944 inzake verkoop De Beeklaan 14 in Halsteren heeft ondergetekende een aantal vragen:

  • Waarom heeft uw college gemeend voor de vermelde 135.000 euro en kosten koper een 1e hypotheekrecht te moeten vestigen daar dat bedrag, eventueel vermeerderd met waardestijgingen, pas invorderbaar wordt bij verkoop aan derden? Gaarne ook uitleg waarom voor deze opzet is gekozen terwijl artikel 19 het recht van terugkoop als antispeculatiebeding schijnbaar volkomen regelt.
  • Het verstrekken van dit 1e hypotheekrecht wekt de indruk dat het college niet voornemens is Beeklaan 14 ooit terug te kopen en nu reeds de financiële compensatie, in die alsdan situatie, heeft geregeld. Is het college zich bewust dat dit bij de koper verwachtingen kan wekken dat terugverkoop niet aan de orde zal zijn?
  • Artikel 19 lid 4 regelt dat ingeval van terugverkoop de staat van onderhoud ”minimaal” de staat moet zijn waarin het pand nu door de verkoper aan de koper is geleverd. Hoe denkt uw college zowel als 1e hypotheekhouder als mogelijk toekomstig terugkoper de staat van onderhoud van Beeklaan 14 op niveau te houden? Is uw college als 1e hypotheekhouder en belanghebbende (omdat het pand feitelijk 135.000 euro beneden de marktwaarde is verkocht) voornemens de onderhoudssituatie te blijven monitoren? Zo ja op welke wijze wordt dit vormgegeven?
  • In de koopovereenkomst wordt het perceel sectie C nummer 8996 (gedeeltelijk), groot 2755 m2 verkocht. In de bij de notaris gepasseerde verkoopakte is het perceel 2725 m2 groot. Bij de hypotheekakte gevoegde tekening blijkt het verkochte 2755 m2. Wat is waar en hoe zijn de verschillen te verklaren?
  • In uw schrijven U16-011944 is slechts sprake van één 1e hypotheekrecht (ter dekking van het verschil tussen de marktwaarde en de verkoopprijs) het bevreemd dan ook ondergetekende dat er niet alleen een hypotheekrecht is verleend van 152.000 euro (135.000 plus kosten koper ad 17.000 euro) maar het bedrag is verhoogd met 67.500 euro tot 219.500 euro (voor “renten en kosten”). De tekst in de hypotheekakte bevat ten aanzien van de bedragen de tekst: “voorzoveel nodig nu voor alsdan”. Deze tekst wekt de indruk dat mogelijk een deel van de in het hypotheekrecht ter beschikking gestelde gelden reeds nu opgenomen zouden kunnen zijn. Wat zijn de geldtransactie(s) die hebben plaatsgevonden rond deze verkoop? Is er thans sprake van opname van gelden in het verleende hypotheekrecht? Zo ja hoeveel en hoe is dat dan te rijmen met het gemeentelijke nieuwsbericht op de website?
  • In het collegebesluit van 5 juli 2016 is geen sprake van het verlenen van een hypotheekrecht. Wat zijn de mandatering regelingen op basis waarvan verstrekking van de hypotheekrechten tot stand zijn gekomen?

Met vriendelijke groeten,

Louis van der Kallen

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.