EX ART. 39 VRAGEN, AANBESTEDING WIJKACCOMODATIES, KENMERK PVDK/16041

 


 

Bergen op Zoom, 8 november 2016

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom  

 

Onderwerp:   ex art. 39 vragen, aanbesteding wijkaccomodaties, kenmerk PVDK/16041

 

Geacht college,

De BSD-fractie maakt zich reeds langer zorgen over de situatie rond de wijkaccommodaties per 1 januari a.s. Vandaag staat in BN/De Stem een artike, waarin wethouder van der Weegen aangeeft dat de gedane toezegging om het personeel van Stichting Verenigde Wijkcentra een half jaar door te betalen en begeleiding te bieden van “werk naar werk” voorlopig wordt geparkeerd. Dit besluit maakt onze zorgen nog groter. Op dit moment is het voor niemand duidelijk of de wijkaccommodaties op 1 januari a.s. nog wel open zullen gaan. Immers, de huidige inventaris van de wijkaccommodaties is eigendom van SVW. Zij zullen deze inventaris zeker niet gratis overdragen aan de nieuwe beheerder van de accommodaties. SVW heeft er belang bij om inkomsten te genereren om hun huidige schuldeiser(s) te kunnen betalen, waardoor verkoop van de huidige inventaris in de rede ligt. Gevolg wijkaccommodaties die volledig leeg staan op 1 januari 2017.

De personeelsbezetting vanaf 1 januari baart de BSD-fractie ook grote zorgen. Als de beoogd nieuwe beheerder (Wij zijn ..Traverse)  slechts twee mensen van het huidige personeelsbestand van SVW over wil nemen, zal er vanaf 1 januari a.s. onvoldoende ervaring en deskundigheid beschikbaar zijn om de accommodaties en haar gebruikers van dienst te zijn. Vooralsnog is er geen enkel signaal af gegeven door ” Wij zijn..Traverse” dat de medewerkers, die men in de toekomst wenst in te zetten over de juiste scholing en ervaring beschikken. Daar komt nog bij dat veel van de huidige vrijwilligers zich solidair hebben verklaard met de huidige medewerkers van  SVW (zij weg, dan wij ook weg!). Maar een nog belangrijkere reden om hierover grote zorgen te hebben is de wettelijke verplichting van “Wij zijn..Traverse” om het huidige personeel van SVW over te nemen.

Deskundigen, die mijn fractie heeft geraadpleegd, geven aan dat, als er sprake is van exact dezelfde werkzaamheden onder leiding van een nieuwe werkgever,  het bestaande personeel dan moet blijven om dat te doen. Immers, mens volgt werk. Er kan geen sprake zijn van overgang van onderneming, waarbij de rechten en plichten van de oude werkgever overgaan op de nieuwe werkgever (inclusief personeel), maar ook van opvolgend werkgeverschap. Ik verwijs u in dit verband naar art. 7:68a lid 2 BW.

 

Nu actiecomité “De Ontmoeting” bezwaar heeft aangetekend tegen de wijze van aanbesteding, is het voorlopig niet duidelijk wie het definitieve beheer over de accommodaties zal gaan voeren.

De BSD-fractie wens daarom met de grootst mogelijke spoed antwoord op de volgende vragen:

  1. Wie is nu verantwoordelijk portefeuillehouder over dit beleidsterrein. Wethouder Kammeijer (welzijn) of wethouder van der Weegen(arbeidsmarktbeleid) ?
  2. Zijn de beweringen gedaan in BN De Stem van vandaag 8 november 2016 door wethouder van der Weegen gebaseerd op besluit(-en) van uw college?
  3. Wat heeft u de afgelopen periode gedaan om SVW en “Wij zijn..Traverse” letterlijk gezamenlijk aan tafel te krijgen? Bent u op de hoogte van het feit dat de bestuurder van “Wij zijn..Traverse” ook geen contact wenst met “De Ontmoeting”?
  4. Is u bekend dat de bestuurder van “Wij zijn..Traverse, deze zomer extra personeel heeft aangetrokken met het oog op het beheren van de wijkaccommodaties vanaf 1 januari a.s.?
  5. De BSD-fractie wenst op korte termijn een uitvoerig verslag van de gang van zaken rond de maatschappelijke aanbesteding van de wijkaccommodaties.
  6. Kunt u aangeven waarom u vooralsnog gekozen heeft voor “Wij zijn Traverse”, en andere inschrijvers op de aanbesteding ,waaronder “De Ontmoeting”, heeft afgewezen? Graag willen wij hierbij harde criteria die u daarbij heeft gehanteerd.

Met vriendelijke groeten,

Namens de BSD-fractie,

Piet van den Kieboom

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *