WIJKHUIZEN/ WIELKLEM/ GOED VOORBEELD – 17/ OPLOSSING?


 jaar 3 | nummer 137 |

| 04-12-2016 | 11.30 uur |


 

| WIJKHUIZEN |  

 

korenaereJarenlang hebben wijkhuizen een zinvolle rol vervuld in de samenleving. Het is een plek waar wijk- en buurtbewoners elkaar kunnen treffen. Een ruimte waar ze onder het genot van een betaalbare consumptie creatief bezig kunnen zijn, een cursus kunnen volgen, plannen maken voor (het bevorderen van) een leefbare buurt en wijk. Een plek voor jong en oud.

Tegenstanders van deze in hun ogen “zwaar gesubsidieerde voorzieningen”  vinden dat  de burgers maar voor een zaaltje bij een café moeten kiezen. Volgens hen hoeft de overheid dit allemaal niet te betalen. Ik ben er echter groot voorstander van dat burgers worden gefaciliteerd, zeker als dit gericht is op het verbeteren c.q. het op peil houden van de woonkwaliteit. Het adagium burgers meer zelf laten doen vraagt om ondersteunende faciliteiten.

Zo’n vijf jaar geleden is het denken  van de politiek in Bergen op Zoom over wijkaccommodaties veranderd. Het zou niet langer in deze tijd passen dat de gemeente betaalt om bezoekers van wijkhuizen, in wijken en buurten waar geen problemen zijn, op deze wijze te subsidiëren. In de discussie, die aan de besluitvorming om een aantal wijkhuizen af te stoten vooraf ging, werd volledig voorbij gegaan aan het belang om wijken leefbaar te houden en de inwoners in de gelegenheid te stellen actief te blijven, zoals veel ouderen. In de definitieve keuze welke wijkaccommodaties op termijn te sluiten werd naast het criterium  ‘probleemloze wijk’, ook de gemakkelijkste weg gekozen op basis van de verkoopbaarheid van een accommodatie of het aflopen van een huurcontract. Het ontbrak aan een meer diepgaande en op de samenleving gerichte visie. In de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) zijn algemene voorzieningen opgenomen waarop burgers een beroep moeten kunnen doen, belangrijk om zelf problemen te kunnen oplossen. Een wijkhuis is zo’n voorziening waar bijvoorbeeld ouderen elkaar kunnen ontmoeten en een zinvolle dagbesteding kunnen beleven tegen vereenzaming. De Korenaere, De Wittenhorst, Het Fort en misschien in mindere mate De AntoniusAbt voorzien hier absoluut in. Professionele medewerkers van Stichting Verenigde Wijkcentra en de vele vrijwilligers zetten zich elke dag in om gebruikers van de wijkaccommodaties daartoe de gelegenheid te geven.

Het was voor de BSD-fractie daarom onbegrijpelijk dat goed draaiende en druk bezochte wijkhuizen werden voorgedragen om te sluiten, bijvoorbeeld omdat een huurcontract afloopt voor De Korenaere. Het beheer van de accommodaties zou ook beter en goedkoper kunnen zo werd beweerd. Dat gebruikers van de accommodaties, de vele vrijwilligers en het personeel hier tegen in opstand kwamen was dan ook meer dan begrijpelijk. Voor alle duidelijkheid de BSD-fractie staat open voor een effectiever (meer zinvol) gebruik en een efficiënter (minder gemeenschapsgeld) gebruik van de bestaande wijkaccommodaties. Maar baseer dat dan wel op een doordachte integrale visie. Vooralsnog was daarvan geen sprake.

De initiatiefgroep “De ontmoeting”, stichting in oprichting, heeft ingeschreven bij de aanbesteding voor het beheer van de bestaande accommodaties. Ze werden niet serieus genomen en met oneigenlijke argumenten afgewezen. Het moest aan een professionele organisatie worden gegund, die daarbij niet keihard de verplichting kreeg opgelegd om het personeel, dat zich jaren voor de goede zaak heeft ingezet, over te nemen. Juist “De Ontmoeting”  gaf bij haar inschrijving aan een visie te hebben op het beheren van wijkhuizen, het personeel over te willen nemen en op termijn veel minder bijdrage van de gemeente nodig te hebben. De fractie van de BSD is daar al die tijd in blijven geloven en vond en vindt dat “De Ontmoeting” een eerlijker kans moest krijgen. Daarvoor heeft de fractie zich de afgelopen periode fors ingezet en intensief contact onderhouden met alle betrokkenen. De inzet van velen, waaronder de BSD-fractie, is niet voor niets geweest. Het college was, weliswaar erg laat maar gelukkig nog bijtijds, bereid om haar aanvankelijk gekozen pad  te verlaten en voorlopig tot eind 2018 de bestaande accommodaties open te houden en het personeel van SVW in dienst te houden. De BSD-fractie is hier erg verheugd over. Maar we zullen nu in gezamenlijkheid flink aan de slag moeten om eind 2018 er zeker van te zijn dat de wijkhuizen, haar gebruikers en vrijwilligers een  duurzame toekomst tegemoet kunnen zien. Om dit te bereiken is het behoud van het huidige ervaren personeel daarvoor belangrijk.

Piet van den Kieboom

 


 

| WIELKLEM |  

 

wielklemDeze week in BNdeStem een uitgebreid verhaal over het feit dat veel parkeerboetes door eigenaren van auto’s met een buitenlands kenteken niet betaald worden. De wielklem blijkt in de praktijk nauwelijks ingezet te worden. In Bergen op Zoom, zo vermeldde het bericht, in de praktijk alleen als een beboete auto langdurig blijft staan. Raar en oneerlijk ten opzichte van hen die wel betalen.

Ik heb enigszins begrip voor het vermijden van het papieren moeras. In een tijd van digitalisering tien pagina’s handmatig invullen om nog geen 100 euro te innen van een Belg lijkt onbegonnen werk. Maar ik kan mij toch voorstellen dat menige werkloze hier graag mee aan de slag zou gaan. Je kan zaken pragmatisch benaderen, maar ook met de ogen gericht op wat is eerlijk en rechtvaardig en wat is in het licht van gelijkheid van behandeling geboden.

Wat ik zeker niet snap is dat de wielklem niet gehanteerd wordt als er op een kenteken nog een boete of boetes openstaan. Ik heb weleens gezien dat op een Pools voertuig een boete zat en dat de betrokken bestuurder, met maten, vier dagen op een klusje in de binnenstad aan het werk was en dagelijks zijn auto op hetzelfde plein zonder te betalen parkeerde. Ook lijkt hier gemeentelijke samenwerking geboden, zodat informatie van openstaande boetes met elkaar gedeeld worden en zo alsnog de centen binnen komen en recht wordt gedaan aan al diegenen die wel netjes parkeergeld en boetes betalen. 

Louis van der Kallen

 


 

| GOED VOORBEELD – 17 |  

 

Op de Slufter, een baggerdepot op de Maasvlakte, drijven vlotten met daarop zonnepanelen. Door de drijvende zonnepanelen heeft het depot een extra functie gekregen ten behoeve van duurzame energieopwekking.

De vlotten draaien met de zon mee en zijn door de reflectie van het licht vanaf het wateroppervlak en de koelende werking van het water circa 25 tot 30 % effectiever dan vergelijkbare zonnepanelen op een zonneweide. Neveneffecten door de schaduwwerking zijn dat de kans op het optreden van blauwalgen in het onderliggende water kleiner is en dat er een positieve verwachting is van de biodiversiteitontwikkeling, omdat het schaduwrijke water als het ware een eigen biotoop creëert.

Ook binnen de gemeentegrenzen van Bergen op Zoom zijn mogelijk wateren te vinden die voor drijvende zonnepanelen geschikt zijn, zoals delen van het Zoommeer.  

Louis van der Kallen

 


 

| OPLOSSING? |  

 

intratuin

 

Soms denken burgers mee aan een mogelijke (deel)oplossing voor een (verkeers)probleem, in dit geval bij Intratuin.

Deze suggestie kwam van Frans Nefs.

 


Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Eén reactie

  1. Lauran van Schilt

    Geachte BSD fractie, geachte heer Van de Kieboom,

    Heeft u er wel eens over nagedacht dat clubhuizen van de sportverenigingen vaak overdag niet benut worden. Het lijkt mij een optie om die overdag als wijkhuizen in te zetten. Het zijn prima plaatsen met alle faciliteiten die nodig zijn. Het lijkt mij een debat waardig.

    Met vriendelijke groet,

    Lauran van Schilt

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *