EX ART. 39 VRAGEN, ONKOSTENVERGOEDING GEMEENTESECRETARIS, KENMERK PVDK/17001

 


 

Bergen op Zoom, 3 januari 2017

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom  

 

Betreft:   ex art. 39 vragen, onkostenvergoeding gemeentesecretaris, kenmerk PVDK/17001

 

Geacht college,

Op 22 december j.l. mocht de BSD-fractie een antwoord ontvangen op de vragen die zij heeft gesteld aan uw college op 22 november 2016 over bovenvermeld onderwerp. De fractie is absoluut niet tevreden over de beantwoording van haar vragen. Zij heeft daarom de volgende vragen en opmerkingen: 

  1. De fractie heeft in haar brief van 22 november inzage gevraagd in de “Separate regeling”. Bij de beantwoording van vraag 1 verwijst U slechts naar een artikel zonder daarbij te vermelden van welke regeling. Graag wil de fractie alsnog  inzage in de “Separate regeling”.
  2. In antwoord op vraag 2 geeft u aan welke ambtenaren het betreft, terwijl de fractie gevraagd heeft naar wanneer, in welke situatie(-s) ambtenaren ad-hoc worden opgeroepen en de noodzaak ervan. Graag alsnog beantwoording.
  3. De beantwoording op vraag 3 is eveneens onvolledig en onduidelijk. Graag alsnog verduidelijking. 

Bij de beantwoording van vraag 4 geeft u aan “Echter na een jaar is op basis van de positieve ervaringen met inbegrip van de wetenschap dat haar woonafstand mede door de digitale communicatiemogelijkheden geen beletsel vormt voor het functioneren en haar persoonlijke omstandigheden toegestaan daaraan geen absolute invulling te hoeven geven.” Dit antwoord is voor de BSD-fractie aanleiding om de volgende vervolgvragen c.q. opmerkingen te maken: 

4. Moet de fractie hieruit afleiden dat de gemeentesecretaris niet dagelijks aanwezig is op het stadskantoor?
5. Zo ja wat betekent dat voor de aansturing van de (kwetsbare)organisatie?
6. Waarom is het constateren van positieve ervaringen reden om de aanvankelijke afspraak c.q. toezegging te herroepen c.q. in te trekken, zeker nu duidelijk is dat dit extra kosten voor de gemeente met zich meebrengt?

 

Deze brief is de 4e in een reeks van brieven van de BSD-fractie met vragen over het eerder genoemde onderwerp. De fractie kan weinig waardering opbrengen voor de wijze waarop u de gevraagde informatie tot nu toe beschikbaar heeft gesteld. Dit getuigt van weinig of onvoldoende behoefte aan transparantie. De BSD-fractie  vindt dit onacceptabel en verzoekt uw college in het vervolg  vragen van gemeenteraadsleden en de strekking er van serieus te nemen opdat veel tijd, moeite, geld en irritatie bespaard kunnen worden.

Met vriendelijke groeten,
Namens de BSD-fractie

Piet van den Kieboom

 

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *