HUISVESTING STATUSHOUDERS, KENMERK LVDK/17003

 


 

Bergen op Zoom, 5 januari 2017

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom  

 

Betreft:  Huisvesting statushouders, kenmerk LVDK/17003
 

 

Geacht College,

In discussies met burgers komt keer op keer de huisvesting van statushouders ter sprake. Veel burgers vinden/ervaren het toewijzingsbeleid als onrechtvaardig ten opzichte van andere woningzoekenden. Zij denken oprecht dat gemeenten op dit vlak meer beleids/keuzevrijheid hebben dan nu gebruikt wordt.  Uitleg over de door het Rijk opgelegde taakstelling en het boetebeding (circa 1850 euro per niet gehuisveste statushouder per maand) wordt soms uitgelegd als een eigen verzinsel. De gemeente krijgt nu elk half jaar een taakstelling van het Rijk. Afhankelijk van het aantal inwoners moet ook Bergen op Zoom een specifiek aantal asielzoekers met een verblijfsstatus huisvesten. Deze statushouders worden gekoppeld aan een gemeente en moeten formeel binnen veertien weken geplaatst worden. Provincies moeten erop toezien dat gemeenten voldoende mensen opnemen. Als een gemeente de taakstelling, na aansporingen van een provincie, niet haalt, komt de gemeente uiteindelijk onder toezicht te staan van de provincie en worden er concrete afspraken gemaakt om de achterstand weg te werken. En uiteindelijk kan de boete worden opgelegd.

De BSD-fractie denkt dat het goed zou zijn als burgers, bijvoorbeeld via de voorlichtingspagina van de gemeente, op de hoogte worden gebracht van de regels en de taakstelling van de gemeente en hoe de gemeente daar samen met de volkshuisvesters probeert aan te voldoen. Ook naar de gemeenteraad toe zou de informatiestroom verbeterd kunnen worden, bijvoorbeeld middels een maandelijkse of twee maandelijkse raadsmededeling. Naar ons gevoel is het voldoen aan de taakstelling bij het plaatsen van alleenstaanden en specifiek alleenstaanden die op termijn in aanmerking komen voor gezinshereniging problematisch, terwijl vooruitlopend op gezinshereniging het toewijzen van een eengezinswoning niet in alle gevallen wenselijk is, maar woonruimte voor alleenstaanden is schaars. Daarnaast doet zich het probleem voor bij de herhuisvesting van minderjarigen, die op het moment dat ze 18 jaar worden specifieke woonvormen (moeten) verlaten.

De BSD-fractie wil graag van uw college, via een raadsmededeling, geïnformeerd worden over de stand van zaken. Met name op de elementen:

  • het wel of niet regionaal oppakken van de verdeling/huisvesting van alleenstaande statushouders
  • de ontwikkeling van alternatieven, zoals een verlenging van het verblijf in het AZC of specifieke opvang van alleenstaanden statushouders met zicht op gezinshereniging
  • de realiseringscijfers van de taakstellingen
  • een inschatting van de risico’s op een eventuele boeteoplegging.

Uw reactie/handelen afwachtend, 

Met vriendelijke groeten,

Namens de BSD-fractie,

Louis van der Kallen

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *