DE BINNENSTAD/ NIET ACCEPTABEL/ PARTICIPATIE/ GOED IDEE

| jaar 4 | nummer 145 |

| 29-01-2017 | 12.00 uur |


 

| DE BINNENSTAD |

 

Op de agenda van de gemeenteraad stond afgelopen donderdag de “Brede aanpak Binnenstad”. Voor iedereen is het helder: de binnenstad is in verval en de leegstand leidt, als er niets gebeurt, tot verdere verpaupering. Er is voor 2017 totaal 670.000 euro beschikbaar voor een veelheid van voornemens. De enige tegenstem kwam van Lijst Linssen. Alsof niets doen een optie zou zijn.

Is de BSD met de aanpak tevreden? Niet echt. Nog steeds wordt er ingezet op een veelheid van onderwerpen zonder een echte strakke keuze, die we dan voor tientallen jaren gaan volgen. Zelf zou ik liever kiezen voor één thema wat in alles wat de gemeente doet terugkeert als een mantra. In de inrichting van de gemeente/binnenstad, in de evenementen, op de scholen, zelfs in kleine dingen als putdeksels, straatnaambordjes, bestrating bijvoorbeeld door gebruik van ‘streetprint’ markeringen.
Het thema zou dan kunnen zijn onze historie met als icoon het Markiezenhof. Ik denk dan aan afvoergoten met bijvoorbeeld een afdekplaat met een Bergs thema in plaats van die saaie gleufjes afdekkingen. En aan putdeksels met bijvoorbeeld de Peperbus of één van de torentjes van het Markiezenhof of de waterridder. Zo heeft Groningen putdeksels met de Martinitoren. De kunstenaar Sander Heering heeft daar zelfs een klok van gemaakt.

Je kan er zelfs aan denken dit soort putdeksels met omliggende gemeenten uit te ruilen, waardoor je in de centra voor elkaars toeristische attracties reclame maakt. Vraag pandeigenaren meer te doen met oude namen en gedichten op gevels. Maak de bezoeker nieuwsgierig en prikkel hem terwijl hij door de stad wandelt. Van gevel, tuin, dak, erfafscheiding tot bestrating het kan mensen een herinnering geven die beklijft. Nu wil de gemeente er voor gaan de consument te verleiden. Misschien zal dat blijken een vergeefse poging te zijn omdat de consument zijn centen anders is gaan besteden. Ik denk dat wij met zijn allen moeten gaan voor de toerist en om die te verleiden van de leuke dingen foto’s te maken, die hij of zij via de sociale media verspreidt. Het lijkt mij gods onmogelijk ons als koopcentrum te onderscheiden. Wij zijn uniek in onze geschiedenis en onze monumenten. Die moeten we met meer creativiteit onder de aandacht brengen van potentiële toeristen. Dat kan en moet echt beter.  

Louis van der Kallen

 


 

| NIET ACCEPTABEL |

 

Soms maak je in de gemeenteraad iets mee dat echt niet kan. De fracties van het CDA, GBWP en de VVD kwamen met, wat zij noemden, een motie (vreemd aan de orde van de dag), inzake het aanleggen van een rotonde op de kruising Steenbergseweg/ Wouwseweg/ Schoolstraat te Halsteren.
Nu is het voor gemeenteraadsfracties volstrekt legitiem om met redenen van verkeersveiligheid te verlangen dat het college van B&W bij de overwegingen rond de eventuele vervanging van een verkeerslichtinstallatie, ook gaat kijken naar een alternatief zoals een rotonde. Nu heb ik bij het gebruik van het woord rotonde altijd al de bemerking: wat voor rotonde? Want als je de veiligheid van met name fietsers wilt verhogen, is het heel belangrijk te weten over wat voor rotonde je het hebt. Eén voor alleen auto’s waar de fietsers voor de rotonde een oversteekgelegenheid hebben (totaal meer ruimte nodig) of één waar het fietspad deel van de rotonde uitmaakt. In het laatste geval is het ruimtebeslag van de rotonde kleiner, maar de veiligheid van de fietsers niet optimaal. Omdat de ‘motie’ een uitgewerkte financiële paragraaf bevatte, had hij eigenlijk het karakter van een initiatiefvoorstel. Dat hoort niet. Een initiatiefvoorstel hoort eerst in de commissie behandeld te worden. Als dan ook nog eens de financiële onderbouwing een greep in de kas is, dan is het raar dat een wethouder van financiën niet wijst op de geëigende procedures die de gemeenteraad ervoor heeft. En dat is dat voorstellen met financiële gevolgen bij het beleidskader worden ingebracht, zodat er een afweging kan plaatsvinden inclusief prioriteitsstelling. Het hap-snap indienen van, als motie verpakte, voorstellen zeker met een financiële onderbouwing die vooruit lopen op vrijvallende middelen, is ongebruikelijk en voor een gemeente met onacceptabele schulden volstrekt onjuist. Voor mij is dit weer een voorbeeld hoe GBWP als grootste partij keer op keer de Halsterse kaart speelt zonder de besteding van eventueel vrijvallende middelen integraal, dus inclusief een prioriteitsafweging ten opzichte van andere bestedingen, zoals andere qua veiligheid niet optimale situaties elders in de gemeente.

Pas bij het dreigen met een motie van wantrouwen was de wethouder van financiën te verleiden tot een uitspraak. In het debat daarnaar toe had ik al aangegeven dat de gang van zaken niet correct was en gevraagd aan de indieners, of zij de ‘motie’ in zouden willen trekken indien het college met een uitgewerkt voorstel kwam, waarin helder zou worden hoe de eventuele rotonde eruit zou zien en hoe deze gefinancierd zou worden. Van een wethouder van financiën van een armlastige gemeente als Bergen op Zoom verwacht ik het hoeden van de gelden en van het college en de raad verwacht ik het bewaken van de procedures, zodat de gemeenteraad tot een integrale afweging kan komen. Het college had de motie moeten ontraden en vraagtekens moeten zetten bij de financiering en toe moeten zeggen dat er binnen afzienbare tijd een uitgewerkt voorstel zal komen dat bij het beleidskaderdebat tot een integrale en prioriteitsafweging zou kunnen komen.

Ik hoop dat de wethouder alsnog reageert, anders zie ik mij genoodzaakt in de volgende gemeenteraad met een motie van afkeuring of treurnis te komen. Want wat nu gebeurde kan echt niet als de raad en het college en haar afzonderlijke leden zich zelf serieus nemen. De BSD wil graag samenwerken, maar niet als de regels naar believen worden toegepast. Dit tast het vertrouwen in de collega’s, het college en haar individuele leden steeds verder aan. 

Louis van der Kallen

 


 

| PARTICIPATIE |

 

Er is geen overheid of PARTICIPATIE wordt met hoofdletters of dik gedrukt in haar bestuurlijke beleidsvoornemens geschreven. Op pagina 9 van het collegeprogramma 2014-2018 springt het in rood van de pagina. Op pagina 4 van het raadsprogramma 2014-2018 is het dik en deels in hoofdletters gedrukt: “een (duurzame) PARTICIPATIE SAMENLEVING in brede zin”. Overheden zeggen en schrijven dat ze graag willen dat de burger en zijn organisaties meedoen en meedenken. De gemeenteraad organiseert er zelfs beeldvormende vergaderingen voor.

Het doet dan ook vreemd aan dat de Vereniging Binnenstad (VB) bij de hoorzitting van de adviescommissie voor de bezwaarschriften te horen krijgt, als het over de Zeeland en het gebied eromheen gaat, ‘waar bemoeien jullie je mee, je hebt geen belang’. Die commissie gaat nu eerst bekijken of de VB wel een belang heeft. Anders wordt hun bezwaar niet ontvankelijk verklaard. Hoe je ook over de VB mag denken. Zij willen meedenken. Zij willen inhoud geven aan de participatiemaatschappij die het college en de gemeenteraad in hun programma’s zeggen voor te staan. Ik ben het niet altijd eens met de handelswijze en argumenten van de VB. Maar ik waardeer hun inbreng, kennis en vasthoudendheid zeer. Iedereen die vindt dat de VB geen belang heeft bij wat er gebeurt in en om de Zeeland zou zich eens voor de spiegel moeten afvragen of hij of zij ze allemaal wel op een rijtje heeft. Het is evident dat wat er gebeurt in en om de Zeeland een grote invloed heeft op het wel en wee van de binnenstad en de economische activiteiten daar.

Voor de BSD is het helder dat circa 1300 vierkante meter extra winkeloppervlak van grote invloed is op een binnenstad in verval. Ik zal de laatste zijn die alleen naar de Zeeland en omstreken wijst als het gaat over de leegstand in de binnenstad. Maar wat in en rond de Zeeland gebeurt is wel degelijk van grote invloed op de binnenstad. Dus gezien de belangen die de VB behartigt, zijn ze naar mijn inzicht wel degelijk ontvankelijk en dient hun inbreng serieus genomen te worden. Bij een werkelijke participatieve samenleving moet een overheid dankbaar zijn met de kwalitatieve inbreng van burgers en in dit geval de VB.

Louis van der Kallen

 


 

| GOED IDEE |

 

In 2016 kwam de fractie van GroenLinks in Nijmegen met de suggestie om bewoners die hun dak vergroenen te belonen met een lagere rioolheffing. Door vergroening van platte daken kunnen gemeente en bewoners samenwerken aan het voorkomen van waterschade.
Klimaatverandering zorgt er namelijk voor dat we steeds vaker met hoosbuien te maken krijgen. Het riool wordt op dat moment volop belast, met als gevolg vaak schade aan huizen en gemeentelijke eigendommen. Hoe groener de tuinen en daken, hoe meer regenwater de grond inloopt en hoe minder het riool belast wordt en hoe lager de kosten van de waterzuivering. Dit soort ideeën kunnen een bijdrage leveren aan voorkoming van wateroverlast in de gebouwde omgeving en zijn een stap in de aanpak van hittestress. Ook aansluiting van Bergen op Zoom aan de operatie steenbreek zou een bijdrage kunnen zijn aan de aanpak van wateroverlast en hittestress, waarbij burgers worden geënthousiasmeerd om hun tuin te vergroenen. De negatieve gevolgen van verstening worden daarbij onder de aandacht gebracht.  

Louis van der Kallen

 


 

| VERZONDEN BRIEVEN |

 

27-01
VRAGEN EX ART. 39, SVW, KENMERK PVDK/AP/17007

 


Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *