MIDGETGOLFBAAN MEILUST/ BRAVIS/ TELEURSTELLING/ EEN VOGELVRIENDELIJK INITIATIEF

| jaar 4 | nummer 153 |

| 19-03-2017 | 09.30 uur |


 

| MIDGETGOLFBAAN MEILUST |  

Hoe een mooi burgerinitiatief door het college onmogelijk dreigt te worden gemaakt.

 

Meer dan een jaar geleden besloot het college van Burgemeester en Wethouders om de Midgetgolfbaan Meilust niet langer open te houden, omdat de exploitatie een negatief saldo vertoonde. Het college concludeerde dat de uitgaven hoger waren dan de inkomsten. De Midgetgolfbaan Meilust levert een positieve maatschappelijke bijdrage aan de wijk en voorziet in een maatschappelijke behoefte, met name voor ouderen en verjaardagsfeestjes van kinderen. Men kon er terecht op woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag.

Het is niet duidelijk wat het college tot een jaar geleden heeft ondernomen om de kosten te verlagen en/of de inkomsten te verhogen. Ook de openingstijden stonden kennelijk niet ter discussie en werden niet aangepast of verruimd, dan alleen voor groepen op afspraak. Ook werd er nauwelijks geïnvesteerd in het verhogen van de attractiewaarde, het aantrekkelijk(-er) maken van de baan. Onderhoud werd nagenoeg niet meer uitgevoerd. De bedoeling was duidelijk: de gemeente wenste niet langer te investeren in deze voorziening. Inmiddels zien de wijkbewoners met lede ogen aan hoe de baan verder verloedert. 

Omdat zich in maart 2016 een aantal initiatiefnemers om de baan toch open te houden hadden gemeld, heeft de raad het college opdracht gegeven om met deze initiatiefnemers in gesprek te gaan. Er hadden zich 3 partijen gemeld, waaronder een ondernemer tevens lid van de politieke partij GB/WP, de partij van wethouder van der Weegen. Vanwege dit laatste heeft wethouder van der Weegen dit dossier overgedragen aan zijn collega wethouder Kammeijer. Er zijn in 2016 diverse gesprekken gevoerd met de 3 belangstellende partijen, waaronder een  groep actieve en maatschappelijk betrokken dames in Bergen op Zoom. De inhoud van die gesprekken waren ronduit onthutsend. De dames werd verteld dat ze weinig kans maakten, omdat de baan niet meer open zou gaan en er een parkje van gemaakt zou worden. Ook een vorm van horeca (verkoop van drankjes, ijsjes en chips) noodzakelijk voor een gezonde exploitatie zou niet toe gestaan zijn. Bovendien zou er, op korte termijn, een commerciële midgetgolfbaan in Halsteren worden geopend, dus Midgetgolfbaan Meilust hoefde niet langer open te blijven. Van de gesprekken werden merkwaardigerwijs geen verslagen gemaakt. 

Op 31 maart 2016 werd op de aankondiging van het opengaan van de commerciële golfbaan in Halsteren door wethouder van der Weegen in BN-De Stem verheugd gereageerd. Wat hem betreft kan de midgetgolfbaan in Meilust dus gesloten worden. Voor de gemeente is het over en uit volgens de wethouder. In de gemeenteraad werd op verzoek van de BSD-fractie een hernieuwde discussie gevoerd over de baan. Daarbij werd door de GB/WP-fractie opgemerkt dat zij tegen een grootschalige horeca zijn op de midgetgolfbaan in Meilust. Wie er ooit over een grootschalige horeca had gesproken werd niet duidelijk. In het vervolgtraject kwam het college, op basis van voortschrijdend inzicht en afgedwongen door de ondernemer onder de 3 belangstellenden, tot de conclusie dat horeca bij de baan noodzakelijk is en ook toegestaan kan worden. 

De BSD-fractie heeft over dit dossier in 4 (!) brieven vragen gesteld aan het college van B&W. Bij elk antwoord werd het verhaal steeds onduidelijker. Wethouder Kammeijer schetste een ander beeld dan de ambtenaren in de eerder genoemde gesprekken naar voren brachten. Op de laatste brief van de BSD-fractie van 6 november 2016 moet formeel nog een antwoord komen. Wel is er mondeling contact geweest tussen enkele ambtenaren en de fractie over de voortgang en het te verwachten resultaat van een opnieuw ingezet traject door een andere ambtelijke afdeling. De fractie maakt zich inmiddels grote zorgen over de zorgvuldigheid waarmee het college met dit dossier omgaat. Zij heeft aanwijzingen dat het college (al langer) aanstuurt op het gunnen van het beheer en de exploitatie van de baan aan de ondernemer uit Halsteren. Dit wordt nog eens extra bevestigd door de nieuwe eis van het college aan de 3 belangstellenden, dat de baan per 17 april a.s. met Pasen, open moet gaan. Eerder had de ondernemer al aan gegeven dat dit ook zijn bedoeling was. Inmiddels is een van de drie belangstellenden afgehaakt. De groep actieve dames zijn druk bezig om de exploitatie rond te krijgen en aan de voorwaarden te kunnen voldoen. De vraag is of zij hiervoor voldoende tijd zullen krijgen. 

Alles overziende kan de BSD-fractie niet anders concluderen dan dat het college wederom de door Louis van der Kallen zogenoemde “Samarbete-formule” hanteert. Het vertragen van het proces, het misleiden, ontmoedigen en niet serieus nemen van burgers die met een fantastische maatschappelijk idee zijn gekomen om de midgetgolfbaan in Meilust, met een belangrijke maatschappelijke functie voor de buurt en wijk, open te houden. Er worden keer op keer aanvullende eisen en voorwaarden gesteld in de hoop dat de betrokken dames uiteindelijk af zullen haken en zodoende de exploitatie van de baan gegund kan worden aan de belangstellende ondernemer, tevens lid van GB/WP. Een van de belangrijke eisen die nu wordt gesteld is het open moeten gaan van de baan op 17 april a.s., terwijl de gemeente het afgelopen jaar zelf de oorzaak was van het dicht blijven en verloederen van deze mooie voorziening. Vanwaar nu ineens deze harde eis? De ondernemer kan hieraan voldoen zegt hij, de betrokken dames doen er alles aan om hun zaakjes geregeld te krijgen voor 17 april. Uiterlijk 27 maart a.s. zal het college een besluit nemen. Waarop dat besluit gebaseerd zal zijn dient voor iedereen volledig duidelijk te zijn. Daar horen ook objectieve criteria bij waaraan getoetst zal worden. De BSD-fractie zal de zaak goed in de gaten houden en nauwgezet volgen. Het is nu te hopen dat beide partijen een eerlijke kans krijgen in een transparant proces en het college geen nieuw ‘duiveltje uit het doosje’ zal toveren. Als dat toch gebeurt zal, wat de BSD-fractie betreft, ‘de doos van Pandora’ open gaan.

Piet van den Kieboom

 


 

| BRAVIS |  

 

Bravis wil naar één ziekenhuis in 2030, maar de plek is nog onbekend”. Dat was een opvallende tekst in een recent BN artikel. Prompt was een wethouder van de gemeente Bergen op Zoom er als de kippen bij om een plek (de oksel bij Philip Morris) als een goede locatie te duiden.

Natuurlijk is het de taak van een Bergse wethouder om het belang van de gemeente Bergen op Zoom en haar inwoners te behartigen. Maar het belang van de ziekenhuiszorgvragenden is meer dan de vraag of de vestigingsplek in de eigen gemeente is? Ik zou mij eerst en misschien wel vooral zorgen maken over de kosten van een nieuw gebouw. De praktijk van de afgelopen 20 jaar is, dat als een ziekenhuis of ziekenhuizen nieuwbouw plegen, ze vaak in financiële problemen komen en dat die problemen dan vaak betekenen dat de zorg niet optimaal is. Het is ook belangrijk dat een nieuwe locatie niet alleen vanaf de snelweg maar ook met het openbaar vervoer goed bereikbaar is. Dan komt een locatie bij een nieuw te bouwen station bij Heerle in de buurt. Politici mogen zo nu en dan wel dromen in de vorm van vooruitdenken. Als ik mij echter verplaats in de rol van een wethouder van Roosendaal en in de rol van een wethouder in Bergen op Zoom en in de rol van een bestuurder van de ziekenhuizen zou ik eens bedenken of de naam Bravis geen aanwijzing is. Bravis was lang geleden een motormerk gespecialiseerd in tweecilinder zijklepmotoren en in tweetaktmotoren. Misschien is het instandhouden van de twee bestaande locaties dan zo gek nog niet. Dan houden de bewoners van de twee steden een groot deel van de ziekenhuiszorg vlak bij huis. Misschien zijn twee locaties wel de vorm van dienstverlening die de burgers van Roosendaal en Bergen op Zoom e.o. graag willen houden! 

Louis van der Kallen

 


 

| TELEURSTELLING |  

 

Ter voorbereiding op een beeldvormende bijeenkomst omtrent het Integraal beheer Openbare Ruimte) IBOR hebben de raadsfracties een tweetal stukken ontvangen. “Het Integraalbeheerplan Openbare Ruimte 2013-2017” en de “Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2013” uitgegeven door CROW. Ik vind het zeer teleurstellend dat in deze stukken noch in de begeleidende brief aan de raadsfracties met geen woord gerept wordt over hoe het beheer van de openbare ruimte ingezet kan worden voor beperking van de oversterfte door hittestress

Keer op keer heeft de BSD gepleit voor het oppakken van klimaatadaptatie, met name gericht op een aanpak van de hittestress. Hittestress leidt in warme zomers in een stedelijke omgeving tot vermijdbare oversterfte. Risicogroepen zijn: (zeer jonge) kinderen, ouderen, mensen met overgewicht,  chronisch zieken, mensen die medicijnen gebruiken, alcohol- en drugsgebruikers, dak- en thuislozen, sociaal geïsoleerde personen en deelnemers aan evenementen zoals sporters. De BSD heeft diverse keren aandacht gevraagd voor het probleem van hittestress en handreikingen gedaan hoe daarmee om te gaan. Voor de BSD is hittestress het probleem van ons veranderende klimaat. Ook in Nederland gaan in warme zomers mensen dood wiens dood vermijdbaar is. Als de gemeente de komende tientallen jaren bij haar werkzaamheden, zoals bij het (her)inrichten van straten, pleinen, plantsoenen, bouwen van huizen, enzovoort met hittestress rekening gaat houden, bijvoorbeeld bij de materiaalkeuze, kan de oversterfte beperkt worden. Niet iedereen beseft dat in een bebouwde omgeving op een zonnige zomerse dag de temperatuur in sommige delen van de stad, zelfs in de schaduw in de buurt van de 40 graden Celsius kan komen en in de zon zelfs kan overschrijden en de nachten, door het afgeven van warmte door stenen, slechts beperkt afkoelen. Dan wordt een stad steeds warmer met hittestress als gevolg. Tot onze grote teleurstelling heeft het college hier nog niet die aandacht voor die de BSD nodig acht. 

Juist als de raad gaat spreken over IBOR zouden bij groot onderhoud, vervanging en reconstructies van openbaar groen en van straten en pleinen met de aanpak van hittestress rekening gehouden moeten worden. Pas dan is er, wat de BSD fractie betreft, sprake van ‘integraal’ beheer van de openbare ruimte!  De BSD fractie heeft bovenstaande in de speciale IBOR bijeenkomst onder de aandacht gebracht van de betrokken wethouder.

Louis van der Kallen

 


 

| EEN VOGELVRIENDELIJK INITIATIEF |  

 

De gemeente Utrecht gaat proberen vogels en vleermuizen te verleiden sportvelden te ontdoen van overlast gevende insecten. Op een sportpark in Utrecht wordt de komende tijd onderzocht of met de inzet van vogels en vleermuizen de velden ontlast worden van rupsen, wormen, muggen en engerlingen en ander ongewenst gespuis.

Er worden acht soorten nestkasten opgehangen in de bomen rondom het sportpark. Daarmee hoopt de gemeente een grotere diversiteit aan vogels en vleermuizen aan te trekken. De hoop is gevestigd dat er veel spreeuwen zich gaan vestigen, omdat ze veel insecten eten terwijl ze de grasmatten niet beschadigen. In de afgelopen zomer waren er problemen met losliggende graszoden op de Utrechtse sportvelden als gevolg van engerlingen. Ook worden er nestkasten gericht op vleermuizen, mussen en mezen opgehangen. De gemeente Utrecht hoopt aan te tonen dat er voortaan veel minder of geen chemische bestrijdingsmiddelen meer nodig zijn bij het beheer van de sportvelden.

Voor de BSD-fractie is dit een na te volgen initiatief. 

Louis van der Kallen

 


Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *