BEANTWOORDING VRAGEN ART. 39 SUBSIDIESTROMEN, KENMERK PVDK/17022

 


 

Bergen op Zoom, 8 juni 2017

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom  

 

Betreft:         Beantwoording vragen art.39 subsidiestromen, kenmerk PVDK/17022

 

Geacht college,

Op 4 maart j.l. heb ik namens de BSD-fractie vragen gesteld aan uw college met betrekking tot subsidiestromen. Ik besef dat de beantwoording van mijn vragen meer tijd vergt dan de 4 weken die het R.v.O. voorschrijft. Reden waarom ik de inhoud van uw brief d.d. 5 april, kenmerk U17-004546, waarin u de benodigde extra tijd motiveert, aanvankelijk kon billijken. Nu u het tot nog toe uitblijven van de beantwoording van mijn vragen rechtvaardigt op grond van een door u zelf voorgestelde extra termijn van 8 à 10 weken, en daarbij de maximale termijn wenst te gebruiken, vind ik dat u mij ernstig belemmert in de uitoefening van mijn werk als gemeenteraadslid. Er zijn inmiddels ruim 3 maanden verstreken sinds ik mijn vragen heb ingediend. Omdat mijn fractie de antwoorden op mijn vragen nodig heeft om relevante technische vragen te kunnen stellen over de jaarrekening 2016, concernbericht 2017 en beleidskader, heeft u geen vragen ontvangen van mijn fractie. Ik behoud me dan ook het recht voor om in een later stadium alsnog de (technische) vragen van mijn fractie aan uw college voor te leggen  alvorens mijn fractie deel zal nemen aan de discussie en besluitvorming over de onderwerpen die zijn geagendeerd voor de vergadering van Beeldvorming 2 van donderdag 8 juni a.s.

Ik verzoek u echter indringend om u te houden aan de door uzelf voorgestelde termijn.

Met vriendelijke groeten,

Namens de BSD-fractie

Piet van den Kieboom

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *