ALLERGIE/ DE LUIKEN GAAN OPEN!/ VERKIEZINGEN 2018-3/ GOED VOORBEELD – 23/ GESPOT

| jaar 4 | nummer 170 |

| 16-07-2017 | 11.30 uur |


 

| ALLERGIE |  

 

In de laatste gemeenteraad voor de zomervakantie stonden maar liefst drie gemeenschappelijke regelingen  (de belastingsamenwerking, de ICT samenwerking West-Brabant en de Sociale Dienst Brabantse Wal) op de agenda. Keer op keer valt mij dan op de door veel sprekers getoonde aversie tegen samenwerkingsverbanden. Ze worden niet vertrouwd! Terwijl deze samenwerkingsverbanden ronduit nodig zijn om veel zaken doelmatig en efficiënt uit te kunnen voeren.

Het probleem is dat de gemeenteraad nog altijd niet, 15 jaar na de dualisering, gewend is aan de scheiding van de taken. De gemeenteraad heeft als taak beleid te ontwikkelen en vast te stellen en het college dient dat uit te voeren. De samenwerkingsverbanden/gemeenschappelijke regelingen zijn uitvoeringinstanties. En ja die kosten geld, veel geld. Maar als de gemeenten ieder voor zich dat werk zouden moeten doen, kost het vermoedelijk meer geld en was de kans dat de kwaliteit van het werk er onder zou lijden ook groter. Het probleem voor de gemeenteraad is dat zij op die samenwerkingsverbanden minder invloed hebben. Het is immers een met andere gemeenten, en dus gemeenteraden en colleges, gedeelde verantwoordelijkheid.

De BSD beseft dat samenwerken moet en dat bij de start van dit soort gemeenschappelijke regelingen goed gekeken moet worden naar het nut en de kosten. Dan is het ‘zelf doen’ en het ‘door andere laten doen’ qua kosten nog echt goed te vergelijken. Daarna wordt het een stuk moeilijker. Dan zijn benchmarken en vergelijken met wat de ‘markt’ te bieden heeft belangrijke middelen om te zien of samenwerken nog steeds doelmatig en efficiënt is. Een ander middel is de gemeenschappelijke regeling ook voor ‘derden’ te laten werken waarin het zich meet met marktpartijen. Daarom is de BSD over bijvoorbeeld werk voor ‘derden’ doen door gemeenschappelijke regelingen positiever dan de collega raadsleden. Wij controleren gemeenschappelijke regelingen en wat onze wethouders doen in de besturen daarvan wel degelijk en hebben daar overwegend waardering voor.  De BSD beseft dat de tijd voorbij is dat gemeenten alles zelf konden doen. Dat kan in de moderne tijd met alle automatiseringen niet meer waardoor ‘massa’ kosten worden bespaard.

Het is van tweeën één. Of we gaan voor een soort van “Groot Breda”, wat de BSD niet wil, of we koesteren onze zelfstandigheid en beseffen dat dit alleen maar kan als we op tal van terreinen samenwerken met andere gemeenten.

Louis van der Kallen

 


 

| DE LUIKEN GAAN OPEN! |  

 

Een democratie valt of staat met transparant handelen van haar bestuur. Pas dan kan het bestuur gecontroleerd worden. Een bestuur dat geen complete helderheid verschaft over haar handelen en optreden wekt de indruk liever niet gecontroleerd te willen worden. 

Vorige week heb ik een artikel geschreven over het voorstel van het college van B&W om het mogelijk te maken om 4 woningen te (laten) bouwen aan de Langstraat/Fort de Roovereweg in Halsteren in het kader van ‘De Ruimte voor Ruimteregeling’. De BSD-fractie had zich eerder in de commissievergaderingen kritisch opgesteld en het college diverse vragen gesteld om duidelijkheid te krijgen. Dit is echter maar ten dele gelukt. Reden waarom de BSD-fractie aankondigde hierop in de raadsvergadering terug te komen, met de bedoeling complete helderheid te krijgen over het bestemmingsplan en de verkoop van een tweetal gemeentelijke percelen door een commerciële makelaar. Dit heeft tot de nodige reuring geleid, nadat een groot aantal mensen de site van de BSD had bezocht. Hieronder ook de twee kopers van de extra percelen, die alle twee persoonlijk een mail naar mij stuurden. Dit is begrijpelijk, men probeert er alles aan te doen om de bouwplannen in dit mooie natuurgebied veilig te stellen. Het is echter aan een gemeenteraad die zichzelf serieus neemt, om haar eigen afweging hierin te maken.

De burgemeester heeft, na het lezen van het artikel op de BSD-site, besloten om het raadsvoorstel voorlopig van de raadsagenda te halen en een nader onderzoek in te stellen naar de gang van zaken rond dit raadsvoorstel. Een verstandig en doortastend besluit, alleen al om te voorkomen dat alleen nog maar de schijn van mogelijke overtreding van de gedrags-en integriteitscode blijft hangen. Bovendien wordt hiermee de gemeenteraad in een positie gebracht om op basis van alle relevante informatie een weloverwogen en eerlijk besluit te nemen. We wachten met grote belangstelling de rapportage van de burgemeester af.

Piet van den Kieboom

 


 

| VERKIEZINGEN 2018-3 |  

 

Ons land verandert van een verzorgingsstaat naar een participatiemaatschappij. De overheid gaat daarin steeds meer uit van de eigen kracht van haar burgers. De BSD heeft daar de nodige bedenkingen bij, want helaas heeft niet iedere burger voldoende eigen kracht.

Ziek of gezond, weerbaar of kwetsbaar, oud of jong, nieuwe of oude Nederlanders, alle burgers hebben, naast recht op zorg en andere voorzieningen, ook de plicht om voor zichzelf en hun omgeving of groep op te komen. De veranderingen bieden ook nieuwe kansen en uitdagingen. De VN formuleerde vorig jaar als één van de vijf grootste mondiale uitdagingen de verantwoordelijkheid ‘leave no one behind’. Iedereen verdient niet alleen een gelijke behandeling, maar ook gelijke kansen. Dit alles maakt het nog belangrijker dat uw gemeenteraad een afspiegeling is van de gehele bevolking van onze gemeente. Dan wint de gemeenteraad aan legitimiteit. Een goede afspiegeling van de gehele bevolking betekent niet alleen dat alle belangen goed belicht kunnen worden, maar geeft ook rolmodellen waar anderen zich aan op kunnen trekken en zich gehoord kunnen voelen.

Deze bal ligt ook voor uw voeten. Meldt u aan als kandidaat voor de partij van uw keuze. Bij de BSD bent u welkom.  

Louis van der Kallen

 


 

| GOED VOORBEELD – 23 |  

 

Oppervlaktewater is een duurzame bron van warmte en koude en van groot potentieel belang in de energietransitie. Door warmte te winnen koelt het oppervlaktewater af. Daardoor draagt benutting van deze energiebron bij aan bestrijding van hittestress en het verbeteren van de waterkwaliteit met als gevolg minder kans op zoals blauwalgen.

In de regio Utrecht hebben het hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, de provincie en de gemeenten gezamenlijk een kansenkaart laten maken voor thermische energie uit oppervlaktewater (TEO). Het project ‘hitte koelen en benutten’ heeft als doel om de mogelijkheden van deze energiebron voor enkele locaties in beeld te brengen door het uitwerken van concrete business cases. De Merwedekanaalzone in Utrecht is een nieuwbouwproject dat gekenmerkt wordt door zeer compacte hoogbouw langs een breed kanaal. In Houten is een business case uitgewerkt voor een bestaande nieuwbouwwijk (De Mossen) aan de recreatieplas de Rietplas. De business case voor de Merwedekanaalzone laat zien dat het kan, mag en dat het financieel positief is. Daarnaast wordt het kanaal over circa 1000 meter 6 tot 2 graden afgekoeld en wordt hitte uitstoot van koelers beperkt. Dit project  wordt medegefinancierd vanuit het Impactproject. Klik hier voor meer informatie over dit project.

Als ik wethouder zou zijn, zou ik een dergelijk voorbeeld project ook in Bergen op Zoom willen. Al was het maar om die eigenwijze van der Kallen eens de mond te snoeren door te laten zien dat Bergen op Zoom best werk wil maken van de aanpak van hittestress en daarbij gebruik durft te maken van innovatieve oplossingen. Het water van het Ravelijn als koelmiddel voor Huize Avondvrede en De Ravelijnflat. En tegelijkertijd iets doen aan hittestress en de waterkwaliteit van het Ravelijn. 

Louis van der Kallen

 


 

| GESPOT |   

 

Gespot in Amersfoort: gericht op het deponeren van kauwgom op straat. Misschien iets voor Bergen op Zoom?

 


Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *