SPORTPARK DE BEEK, KENMERK PVDK/17029

 


 

Bergen op Zoom, 23 juli 2017

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom  

 

Betreft:     sportpark De Beek, kenmerk PVDK/17029

 

Geacht college,

Op 4 april j.l. heb ik op basis van de WOB een aantal vragen gesteld over plannen en realisatie verenigingsgebouwen sportpark “De Beek”. De antwoorden die ik van u mocht ontvangen zijn dermate onvolledig, (slechts een bouwwerk wordt daarin vernoemd met toevoeging van een lawine aan technische berekeningen), dat ik u nu, namens de BSD-fractie vragen stel over dit onderwerp op basis van ex. art. 39 RvO van de gemeenteraad.

Ik vraag u de fractie het volgende ter inzage te leggen voor raadsleden:

  1. Alle plannen die ontwikkeld zijn met betrekking tot gebouwen en opstallen ten behoeve van de op sportpark “De Beek” gevestigde verenigingen, inclusief verbouwingen.
  2. Alle ter realisering van deze gebouwen en opstallen opgestelde (gemeente)begrotingen.
  3. De wijze waarop het (ver-)bouwen van deze gebouwen en opstallen zijn aanbesteed c.q. gegund, inclusief de aanbestedingsregels en processen-verbaal.
  4. Alle aanbestedingstrajecten die hiervoor zijn gevoerd met bijbehorend bestek.
  5. Alle inschrijvingen van aannemers c.q. bouwbedrijven, met vermelding van de inschrijvingsbedragen per project, ook de niet vergunde inschrijvingen.
  6. Alle uiteindelijk gegunde projecten per project en per opdrachtnemer.

Alle vragen hebben betrekking op de periode 1 januari 2010 t/m 1 januari 2017

Met vriendelijke groeten,

Namens de BSD-fractie,

Piet van den Kieboom

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *