VRAGEN EX ART 39 INZAKE DE STADSMAKELAAR, KENMERK PVDK/17030

 


 

Bergen op Zoom, 23 juli 2017

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom  

 

Betreft:     vragen ex art 39 inzake de Stadsmakelaar, kenmerk PVDK/17030

 

Geacht College,

Op 17 juli j.l. heeft mijn fractie antwoord ontvangen op haar vragen ex.art.39 met betrekking tot de Stadsmakelaar. Om te beginnen moet ik u melden dat ik totaal niet onder de indruk ben van de inleiding op uw antwoorden in uw brief. U bent namelijk helemaal niet in een positie om mij te ‘berispen’. Ik verzoek u dan ook zich voortaan te onthouden van een waardeoordeel op gestelde vragen en u slechts te beperken tot het geven van juiste en volledige antwoorden.

Wat de antwoorden betreft het volgende:

  1. Bij vraag 1 heb ik u niet gevraagd wat afgesproken is over de te hanteren procedures bij De Stadsmakelaar, maar naar de werkwijze zoals die in de praktijk plaatsvindt. Bent u hiervan op de hoogte? Wat is uw mening hierover?
  2. Uit uw beantwoording kan ik opmaken dat het gebruikelijk is dat er een optie kan worden verleend aan een belangstellende voor een pand dat u te koop aanbiedt. Uit een persbericht verneem ik dat u onlangs twee panden heeft verkocht te weten de voormalige VW-garage aan de Rooseveltlaan en de voormalige bibliotheek in Halsteren. Ging hier een periode aan vooraf waarbij er een optie werd verleend? Hoe lang heeft de optieperiode geduurd ? Is er sprake geweest van verlenging van deze perioden? Waren er op dat moment andere serieuze  belangstellenden die zich gemeld hadden voor deze twee panden?
  3. De door mij gevraagde criteria die u hanteert bij uw afweging om te komen tot een uiteindelijke gunning zijn dermate onduidelijk dat dit voor belangstellenden als een tombola overkomt. Hebben andere criteria dan de geboden prijs meer gewicht gekregen bij de verkoop van bovenstaande verkochte panden?
  4. De BSD-fractie heeft nadrukkelijk gevraagd welke panden op 21 juni 2017 te koop stonden en welke panden op diezelfde dag zijn verkocht. Graag alsnog een helder antwoord.

Tot slot nog het volgende.  In uw brief van 17 juli j.l. waarin u een antwoord geeft op onze vragen verzoekt u van ons per omgaande namen en gegevens van de betrokken personen en de aard van de klachten die wij hebben ontvangen. Ik kan u verzekeren dat die klachten wel degelijk een grond hebben en dat de klagende (startende) ondernemers daadwerkelijk bestaan. Wij gaan u echter geen namen en/of gegevens van deze ondernemers verstrekken. Naast raadsleden moeten ook burgers en ondernemers zich veilig kunnen voelen bij uw college. Wij zullen de namen en gegevens deponeren bij een notaris die u alsdan de door ons genoemde klachten kan bevestigen. Uiteraard zullen we dit eerst zorgvuldig bespreken met de betrokkenen.

Wij zien met belangstelling uw reactie en antwoorden schriftelijk tegemoet.

Hoogachtend,

Namens de BSD-fractie 

Piet van den Kieboom

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *