BOUWEN VOOR LEEGSTAND/ TRUCKERS OVERLAST/ DE TOEKOMST VAN DE (REGIONALE) ARBEIDSMARKT/ GESPOT

| jaar 4 | nummer 174 |

| 13-08-2017 | 09.45 uur |


 

| BOUWEN VOOR LEEGSTAND |  

 

Onder de titel ‘verkrotting door nieuwbouw’ sprak Ton Ringersma van Stadlander de gemeenteraadsleden van West-Brabant middels BNdeStem toe. Al in 2011 schreef ik een brief naar het college van B&W dat het gevolg van bouwen voor leegstand een overaanbod op de totale woningmarkt in Bergen op Zoom en de regio zal zijn en op termijn “zal dat leiden tot prijsdalingen van woningen en daarmee tot een kapitaalvernietiging van privaat woningbezit”.

Ik ben het met Ton Ringersma eens dat als de bevolking in de regio rond 2030 gaat krimpen en dit tot verkrotting kan gaan leiden. De vraag is of, zoals hij beweert, volgende generaties minder zullen gaan huren. Koop is voor veel jongeren, zonder vaste banen, een steeds verder weg lijkende droom.  Ik schreef daar eerder een artikel genaamd “twee werelden” over. Huren is voor veel mensen onbetaalbaar aan het worden, hetgeen uit de cijfers van de woningcorporaties in het recente onderzoek blijkt. Circa 25 % zou ‘het risico lopen om de woonlasten niet (meer) te kunnen betalen’. Een zorgelijk getal wat voor alle betrokken partijen een stimulans moet zijn de woonlasten in procenten van het inkomen niet meer te laten stijgen en zo mogelijk te laten dalen.

De BSD en Ons Water zetten zich daarvoor in.

Louis van der Kallen

 


 

| TRUCKERS OVERLAST |  

 

West-Brabant streeft er al jaren naar de logistieke hotspot van Nederland c.q. West-Europa te zijn. Nu dat streven aardig gelukt lijkt, klaagt men over overlast door truckers die hun vrachtwagen ‘zomaar ergens parkeren’.

Gek he! Kijk eens om je heen. In Duitsland tref je overal langs de snelwegen en bij bedrijventerreinen rustplaatsen aan die goed toegerust zijn. Ook voor truckers. Wat doen de bestuurders van West-Brabant? Ze starten een “lobby vanuit deze regio richting Den Haag en Den Bosch”, aldus Ad Coppens. Nu is er niks mis met een lobby om geld binnen te harken. Maar waar ligt de eigen verantwoordelijkheid? Een probleem dat je door je beleid zelf hebt veroorzaakt, word je, in het Nederland van vandaag de dag, ook geacht zelf op te lossen. Op zijn minst door een plan inclusief locatie te maken. En ja dat kost geld. Maar er wordt c.q. is ook geld aan verdiend met de verkoop van bedrijfsgronden. ‘Steun zoeken bij buurgemeenten’ Cees Lok (een wethouder van Roosendaal) is ook weer z’n afschuif reflex. Wie verkocht die gronden aan logistieke bedrijven? Roosendaal en Bergen op Zoom! Daar is niks mis mee, maar neem dan zelf de verantwoordelijkheid voor het probleem dat je hebt gecreëerd. Ja dat kost geld. 

Roosendaal zegt liever een grote nieuwe parking te zien komen in plaats van het vergroten van de betaalde truckparking op industrieterrein Borchwerf. “Want daar moet nu al geld bij, dus uitbreiding daar zou niet verstandig zijn.” Jammer, maar helaas. Wel het probleem veroorzaken door de verkoop van industrieterreinen en niet de lasten willen dragen van de oplossing van het door jezelf veroorzaakte probleem. Ik denk dat met de gestarte lobby en het zoeken van steun bij buurgemeenten een bodem voor een excuus wordt gecreëerd. Ik hoor ze het al roepen ‘wij willen wel, maar zij willen niet’.

Twee VVD wethouders die naar Den Haag en Den Bosch gaan om subsidie! Het moet niet gekker worden. Terwijl de VVD in Den Haag uitblinkt in het wijzen op de eigen verantwoordelijkheid van burgers die een probleem hebben. Hoeveel boter zit hier op het hoofd? Wel geld verdienen met de verkoop van bedrijfsterreinen, maar als het op geld uitgeven aankomt, om de gevolgen van het eigen beleid aan te pakken, vooral naar anderen kijken. Nu zitten gewone burgers met het overlast probleem. Typisch VVD gedrag in de aanloop naar verkiezingen. Wel problemen signaleren, maar er niets aan doen.

Louis van der Kallen

 


 

| DE TOEKOMST VAN DE (REGIONALE) ARBEIDSMARKT |  

 

De economie trekt duidelijk aan, ook in West-Brabant. Steeds meer bedrijven zijn naarstig op zoek naar geschikt en goed opgeleid personeel. De arbeidsmarkt wordt op dit moment gekenmerkt door verschillende werkvormen. ZZP-ers, uitzendkrachten, mensen in loondienst met een vast contract en met een flexibel contract.

In de magere jaren werkten bedrijven veel met flexibele krachten om de risico’s af te dekken. Op dit moment kiezen steeds meer bedrijven voor vast personeel. Dit heeft twee belangrijke oorzaken. Bedrijven willen er zeker van zijn dat gekwalificeerde medewerkers, in een concurrerende arbeidsmarkt, voor hun bedrijf  kiezen en dat investeringen in hun medewerkers voor langere tijd rendement kunnen opleveren.

Op dit moment is de vraag, ook in onze regio, naar goed opgeleide medewerkers zo hoog dat het huidige aanbod daar onvoldoende in kan voorzien. Er gaan daarom steeds meer stemmen op om deze medewerkers (weer) uit het buitenland aan te trekken. Dit lijkt een oplossing, maar heeft ook een keerzijde. Zo heeft het “importeren” van buitenlandse arbeiders in de jaren 60 en 70 ons geleerd. Gemeenten in West-Brabant zien zich gesteld voor twee grote vraagstukken: het groot aantal werklozen duurzaam weer aan de slag krijgen en het aantrekken c.q. creëren en behouden van nieuwe werkgelegenheid. Het signaal dat wethouder van der Weegen in de commissievergadering van juli luidde:  “We dienen er rekening mee te houden dat de komende jaren het aantal personen met een uitkering ook in onze gemeente nog verder zal toenemen”. Dit is een belangrijk signaal dat niet genegeerd mag worden en aan moet zetten tot actie. Het Werkplein Hart van West-Brabant en Havenschap Moerdijk hebben hier al een voorschot op genomen door het aanbieden van arrangementen voor het werven van personeel. “Bedrijven kunnen aangeven hoeveel medewerkers ze nodig hebben en aan welke kwalificaties zij moeten voldoen”. “Het werkplein speelt daar tijdig op in met het werven en trainen van werkzoekenden”, aldus de heer van den Oever, directeur van het Havenschap. Volgens het Werkplein biedt zij maatwerk aan de voorkant, wat uniek is voor Nederland. Deze aanpak dient zo spoedig mogelijk opvolging te krijgen op de Brabantse Wal.

Wat is van belang om te komen tot een integrale visie op en aanpak van de arbeidsmarkt in onze regio. Een evenwichtige, een inclusieve en een ontwikkelingsgerichte arbeidsmarkt, waarin iedereen aan de slag kan en mee kan doen. Het liefst in betaald werk en als dat niet lukt in beschut werk. Een groot deel van de mensen kan dat op eigen kracht. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn minder wendbaar en dienen daarom extra ondersteuning en begeleiding te krijgen om aan de slag te komen. Ondersteuning en ontzorging dient beter te worden georganiseerd en op elkaar afgestemd. Daarbij is het belangrijk dat er meer en continu wordt geïnvesteerd in scholing en opleiding. In de notitie “Naar een actieve en duurzame arbeidsmarkt” heb ik eerder gepleit voor “Een leven lang leren”. Wijlen Henk Meertens, voormalig voorzitter van de FNV in Bergen op Zoom en tot zijn overlijden voorzitter van de BSD, sprak bijna 25 jaar geleden al over ”Scholen op voorraad”, vooruit lopend op het moment dat er werkelijk behoefte aan bestaat. Vanaf september 2017 bestaat de mogelijkheid voor mensen tot 55 jaar een “Een leven-lang-leren-krediet aan te vragen bij DUO. In een volgende notitie zal ik daar uitgebreider op in gaan. 

Het is van belang een (regionale) arbeidsmarkt te creëren, waarin iedereen die op de arbeidsmarkt actief is of wil zijn, het als zijn of haar verantwoordelijkheid ziet om te investeren in de eigen ontwikkeling en inzetbaarheid. Daarbij dienen mensen dan over een persoonlijk opleidingsbudget kunnen beschikken. Financiering daarvoor kan gevonden worden in de Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen van de bedrijfstakken en de reïntegratie-budgetten van de Participatiewet, om zoveel mogelijk expertise, deskundigheid en vakmanschap voor de samenleving en arbeidsmarkt beschikbaar te houden de kennis en infrastructuur te borgen. Dit zou kunnen door het opzetten van regionale detacheringsfaciliteiten en een leer-werkinfrastructuur voor deelnemers vanuit de Participatiewet. Ook hiervoor heb eerder voorstellen gedaan in de notitie “Naar een actieve en duurzame arbeidsmarkt”.

Piet van den Kieboom

 


 

| GESPOT IN BERGEN OP ZOOM |  

 

Goed voorbeeld: hoe een winkelier kan laten zien wat er te koop is in zijn zaak en tegelijkertijd iets moois toevoegt aan de verkooplocatie. Dit verdient een compliment en navolging.

 

 


Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.