VRAGEN EX ART. 39 INZAKE RAADSVOORSTEL RVB17-0013, KENMERK PVDK/17033

 


 

Bergen op Zoom, 16 augustus 2017

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom  

 

Betreft:  vragen ex. art. 39 inzake Raadsvoorstel RVB17-0013, kenmerk PVDK/16033

 

Geacht college,

Aanvankelijk stond bovenvermeld raadsvoorstel, “Gewijzigd vaststellen Bestemmingsplan R.v.R. Langstraat” op de raadsagenda van 13 juli 2017. De burgemeester heeft, om hem moverende redenen, gemeend het onderwerp vooralsnog van de raadsagenda te moeten halen. De BSD-fractie heeft daar alleszins begrip voor, gezien de reuring die is ontstaan over dit voorstel. Zij onderschrijft dan ook de beslissing van de burgemeester een diepgaand onderzoek te doen in dit dossier. Dit laat onverlet dat de raad op enig moment een besluit zal moeten nemen over de toepassing van de R.v.R.-regeling voor in ieder geval de twee percelen van de familie Geers aan beide zijden van het pand Langstraat 1 te Halsteren. De BSD-fractie zou u zelfs in overweging willen geven een knip aan te brengen in de besluitvorming om onnodig tijdverlies voor de familie Geers te voorkomen. Zij zijn immers al geruime tijd bezig met hun plannen.

Enkele weken geleden ontvingen de raadsleden een uitgebreide mail van de heer Passier over de kwestie “Rapport onderzoek naar voormalig wethouder Linssen” . Mijn fractie heeft nu niet de bedoeling om in te gaan op de inhoud van het rapport. Wel zijn er uit de mail van de heer Passier bij de BSD-fractie vragen opgekomen in relatie tot het eerder genoemde raadsvoorstel.

Om tot een goede voorbereiding te kunnen komen van de (her-)behandeling van het raadsvoorstel  heeft de fractie van de BSD de volgende vragen aan uw college:

  1. Hoeveel kavels aan de Fort de Roverweg zijn er nu exact met toepassing van de R.v.R.-regeling gerealiseerd?
  2. Is er nu wel of niet een bijdrage afgedragen met toepassing van de R.v.R.-regeling voor het perceel aan de Fort de Roverweg waarop de heer Helmig een woning heeft gerealiseerd?
  3. Zo neen waarom niet? Hoe kon er dan toch een woning gerealiseerd worden op dit perceel?
  4. Zo ja hoe hoog was die bijdrage?
  5. Door wie is deze bijdrage afgedragen?
  6. Welk bedrag heeft de gemeente Bergen op Zoom ontvangen voor haar medewerking aan de realisatie van de woningen aan de Fort de Roverweg met toepassing van de R.v.R.-regeling?
  7. Hoe is de gemeente Bergen op Zoom in het bezit gekomen van de twee kavels (3 en 4) achter het perceel  Langstraat 1 Halsteren?
  8. Kunt u de BSD-fractie inzage geven in alle aan- en verkopen van kavels en eventueel opstallen die vanaf 1 januari 2000 en 31 juli 2017 hebben plaats gevonden tussen gemeente Bergen op   Zoom en de voormalige eigenaar van de kavels aan de Fort de Roverweg waarop  woningen zijn gerealiseerd in het kader van de RvR-regeling, het perceel hoek Langstraat/Wouwseweg, het perceel hoek Ligneweg/Schansbaan?

Graag ontvangt de fractie bijtijds een schriftelijk antwoord op onze vragen ter voorbereiding van de behandeling van eerder genoemde raadsvoorstel.

Met vriendelijke groeten,

Namens de BSD-fractie,

Piet van den Kieboom

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *