SOCIALE HYPOTHEEK/ BELEID IS LEREN VAN HET VERLEDEN …. / GOED ZO

| jaar 4 | nummer 182 |

| 08-10-2017 | 10.45 uur |


 

| SOCIALE HYPOTHEEK |  

 

De gemeente Enschede financiert de bouw van een nieuw buurthuis in de wijk Dolphia met een ‘sociale hypotheek, die de bewoners/gebruikers van het buurthuis afbetalen met maatschappelijke diensten zoals huiswerkbegeleiding, computercursussen voor ouderen en buitenschoolse opvang. Het project onder de naam ‘De droom van Dolphia’ is een project dat bedoeld is om een aantal sociaal maatschappelijke effecten te bereiken op terreinen als:

  • Activering en ondersteuning: meer bewoners zijn actief in de wijk en er zijn minder zorgmeldingen bij het wijkteam
  • Jeugd: jongeren krijgen een beter toekomstperspectief en doen meer aan sport
  • Verbeteren leefbaarheid: Dolphia is netter en schoner
  • Veiligheid: Dolphia is veiliger, zowel cijfermatig als in beleving
  • Werkgelegenheid: meer bewoners zijn gekwalificeerd voor de arbeidsmarkt en hebben een baan.

De bewoners krijgen bij de start een vergoeding die gebruikt wordt om de hypotheek af te lossen. Later is de bedoeling dat de hypotheek wordt afgelost met de besparingen die hun werk opleveren, bijvoorbeeld door het terugdringen van de schooluitval of de vermindering van zorgkosten.

Voor de BSD is dit een voorbeeld dat navolging verdient. Bijvoorbeeld bij de vervanging van de Kastanje.

Louis van der Kallen

 


 

| BELEID IS LEREN VAN HET VERLEDEN …. |  

                                   

Onlangs stond er een artikel in BN De Stem met als titel : “Oplossing gezocht voor Binnenschelde Bergen op Zoom “. Hierin werd voor de zoveelste keer gesproken over de problemen met betrekking tot de waterkwaliteit van de Binnenschelde. Het begint een langspeelplaat te worden die telkens blijft hangen. 

Wat verstaan ze nu eigenlijk onder die waterkwaliteit? Als je het water van de Binnenschelde vergelijkt met het zwemwater in zwembad de Schelp kun je de conclusie trekken dat daar inderdaad een groot verschil bestaat. Als je waterkwaliteit beoordeelt naar de gezondheid van de vissen die er in leven is het een heel ander verhaal. Er is al eerder een artikel in BN de Stem verschenen dat het met die visstand juist erg goed gaat. Er leven vele soorten die allemaal kerngezond zijn. De problemen met de blauwalg, die telkens naar voren gebracht worden, spelen niet alleen in Bergen op Zoom. In de afgelopen decennia is er heel veel fosfaat in de waterhuishouding terecht gekomen en dat is nu de voedingsbodem voor de blauwalg. Het zal lang duren voor deze fosfaten uitgewerkt zijn en tot die tijd blijft dat dus een probleem. Alle maatregelen die niets te maken hebben met het aanpakken van deze voedingsbodem hebben geen enkel nut. Het plan om alles dan maar zout te maken is niet alleen ontzettend duur, maar tegelijk ook ontzettend zinloos. Er is geen enkele zekerheid dat alle problemen dan opgelost zijn omdat zich dan weer andere problemen voor kunnen doen zoals : Japanse oesters, zeesla, kwallen en blauwalgsoorten die wel  kunnen leven in zout water. Wat je wel zeker weet is dat het huidige ecosysteem compleet vernietigd wordt. Door gebrek aan financiële middelen is de zoute oplossing voorlopig uitgesteld en hopelijk wordt hij nooit uitgevoerd.

Het nieuwe plan om massaal brasem af te gaan vissen is helaas net zo desastreus. Het volgende artikel staat te lezen op de website van Sportvisserij Nederland: “Als gevolg van de strijd tegen de eutrofiëring werden troebel water en brasem in de jaren ’90 dé symbolen voor slecht water. Helder plantenrijk water met snoek, ruisvoorn en zeelt werd het symbool voor goed water. Met name de sterke lobby voor Actief Biologisch Beheer (ABB: het eenmalig grootschalig verwijderen van brasem teneinde wateren helderder te krijgen) heeft het imago van de brasem ernstig beschadigd. De vermeende rol van brasem in de vertroebeling van de Nederlandse wateren wordt sinds eindjaren ’80 enthousiast uitgedragen en behoort tegenwoordig zelfs tot verplichte kost in de biologieles op school. De gedachte achter ABB was dat een éénmalige uitdunning tot een nieuwe – helder en plantenrijke – ecologische stabiele toestand zou leiden. De ABB experimenten leidden in slechts enkele gevallen tot een helderder toestand, die echter na een korte periode van euforie bij de betrokkenen minder stabiel bleek dan werd gehoopt. Anno 2008 heeft geen enkel ABB-experiment aantoonbaar duurzaam geleid tot het voorspelde “ecologisch duwtje in de rug” naar een nieuw ecologisch evenwicht. De achterliggende theorie blijkt voor de Nederlandse oppervlaktewateren niet op te gaan. Brongerichte maatregelen zijn daarentegen wel effectief gebleken – met of zonder ABB! Maar de ABB denkbeelden blijken hardnekkig: dat ABB niet werkt heeft betrokken onderzoekers geïnspireerd tot een nog rigoureuzere vorm van brasembestrijding in de vorm van reguliere beheersvisserijen. Hiermee wordt het water als ecosysteem permanent gedwongen in een heldere, verstoorde toestand. Deze vorm van permanente overbevissing wordt sinds kort gepropageerd als goedkoop alternatief voor brongerichte maatregelen. Door brasem te verwijderen wordt de werkelijke toestand van het water en de noodzaak voor brongerichte maatregelen verdoezeld. Het doel (een goede waterkwaliteit als randvoorwaarde voor een goede ecologische toestand) is verworden tot middel (een verstoorde ecologische toestand om een goede waterkwaliteit te simuleren).”

In de Randmeren is de laatste decennia zoveel brasem verwijderd dat er nu problemen zijn met overtollige groei van fonteinkruid. Dat moet de beleidsmensen van de gemeente Bergen op Zoom toch ook bekend voorkomen. Brasem woelt de bodem om en daardoor wordt de explosieve groei  van fonteinkruid beteugeld. De oplossing die ze nu voor de Randmeren hebben gevonden is, je raadt het al, uitzetten van brasem …..

Het water zoals in de meeste sloten en plassen aanwezig is in Nederland  zou de maatstaf moeten zijn en niet het heldere water zoals in zwembad “De Schelp”. De Kaderrichtlijn Water is voor de Nederlandse regio zo hoog gesteld dat het niet reëel is. Er wordt een verwachting gecreëerd die niet te realiseren is als je vast zou houden aan de normale natuurlijke omstandigheden.

Het is begrijpelijk dat de gemeente Bergen op Zoom  geld en energie steekt in een mooie boulevard met bijbehorend strand. Gedegen onderzoek en kijken naar het verleden zou veel geld kunnen besparen. Het aanleggen van een breed strand zou gecombineerd moeten worden met het uitbaggeren van de Binnenschelde. Zo kun je de voedingsbodem weghalen en een plas creëren waarbij je niet zo ver moet lopen om verder dan kniehoogte in het water te kunnen staan. Het grote nadeel is dat dit  een dure oplossing is die zichzelf niet snel terug zal verdienen door de opbrengsten uit recreatie.

Het voornemen van de gemeente Bergen op Zoom tot het verwijderen van de brasem, de  meest kenmerkende en van nature algemene vissoort in Nederland , is als het verwijderen van de Krabben uit Bergen op Zoom. Dat zou een dooie boel worden …….

Marc Augustijn

 


 

| GOED ZO |  

 

De klimaatveranderingen moeten onvermijdelijk leiden tot een ander straatbeeld. Hittestress en de verwerking van de neerslag in de vorm van grotere intensievere buien vragen om een andere aanpak van grote oppervlakten verhardingen zoals parkeerterreinen.

Bergen op Zoom heeft nabij het stadskantoor een aantal parkeervakken omgetoverd in een proefveld met verschillende bestratingsmaterialen. Met deze proef kan bekeken worden welke type bestrating op de Bergse ondergrond de beste resultaten geeft. Hoe is de waterdoorlaatbaarheid? Hoe ontwikkelt zich per steensoort het onkruid en hoe is dit het beste te bestrijden? Wat is het effect op straatvuil? Komen er klachten over de beloopbaarheid of blijken het struikelstenen.

Ik hoop dat dergelijke proefvakken ook echt leiden tot kennisverrijking en dat binnen enkele jaren de resultaten ook leiden tot een andere, meer klimaatbestendiger aanpak van de verhardingen in Bergen op Zoom.

Louis van der Kallen

 


Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.