VERGROENING VAN DE BINNENSTAD/ INSECT VRIENDELIJK/ WAT IS EEN GEZONDE SCHULDQUOTE?/ HET KAN ANDERS – 1

| jaar 4 | nummer 188 |

| 19-11-2017 | 09.00 uur |


 

| VERGROENING VAN DE BINNENSTAD |  

 

Arnhem heeft in oktober een begin gemaakt met de vergroening van de binnenstad. Halverwege dit jaar werden bewoners en ondernemers opgeroepen om de binnenstad te vergroenen. Ze konden daarbij gebruik maken van het aanbod dat 90% van de kosten werd betaald door de initiatiefnemers, zijnde de gemeente, Arnhem6811 en het binnenstadsplatform. Zelf leggen bewoners 10 % bij. Ook worden bewoners en ondernemers verantwoordelijk voor het onderhoud van het groen.

De aanmeldingen waren overweldigend. Verspreid over de binnenstad zullen op verschillende plekken geveltuinen, bloembakken, en klimplanten verschijnen. Bij bewoners en ondernemers in de binnenstad van Arnhem leefde de wens om meer groen in de stad te realiseren. Redenen daarvoor zijn aankleding, beleving en klimaat (verbetering) in de binnenstad. De gemeente Arnhem heeft samen met de bewonersvereniging en het ondernemersplatform een groenplan voor de binnenstad opgesteld. Op basis daarvan heeft de gemeente Arnhem gekeken hoe de eerste stap te zetten in de realisatie ervan. Er werd afgesproken dat het ondernemersplatform een subsidieverzoek in het kader van de “SUBSIDIEREGELING VERMINDEREN HITTEPLEKKEN EN STIMULEREN STADSLANDBOUW” kon indienen op basis van het groenplan en het gezamenlijke projectplan. Volgens de subsidieregeling wordt 50 % van de kosten door de gemeente vergoed. De bewonersvereniging dragen 20 % bij uit het wijkbudget en het ondernemersplatform draag ook 20 % bij. De deelnemers betalen de resterende 10 % van de kostprijs. Het projectplan bestaat uit het opstellen van een aantal keuzekaarten voor een groenmenu (boombak, plantbak van verschillende formaten, geveltuin, mobiele plantbak en klimplanten). Bewoners en ondernemers kunnen daarop intekenen. Vanwege de grote belangstelling en de beperkingen van het subsidiebudget moest de gemeente Arnhem bij 96 groene elementen de inschrijving staken. Volgend jaar gaat de gemeente Arnhem met een nieuw budget opnieuw aan de slag om de Arnhemse binnenstad verder te vergroenen.

Wat de BSD-fractie betreft zou het Arnhems idee ook in Bergen op Zoom opgepakt moeten worden.

Louis van der Kallen

 


 

| INSECT VRIENDELIJK |  

 

De gemeente raad van Cuijk heeft een motie aangenomen die opriep een aantal incourante pachtpercelen (landbouw), gronden die normaliter in eenjarige pacht worden uitgegeven, in te zaaien met een kruiden/wilde bloemenmengsel.

De motivatie in de motie was: “De laatste tijd is in het nieuws dat de insectenstand flink is teruggelopen. Dit heeft gevolgen voor de insecten etende vogels. Ook heeft dit gevolgen voor de bestuiving van planten. De investering is niet hoog, want je mist alleen de pachtopbrengst en de kosten van zaaien en zaaizaad, samen circa 1500 euro per hectare. Daarnaast heeft dit een positieve uitstraling op de omgeving en verhoogt het de toeristisch aantrekkelijkheid van het buitengebied.” Het college van burgemeester en wethouders van Cuijk kon zich vinden in de motie en gaat deze uitvoeren.

Ook de gemeente Bergen op Zoom zou op deze manier een actieve bijdrage kunnen leveren aan een betere leefomgeving voor insecten, vogels en vleermuizen.

Voor de BSD is dit een actie die navolging verdient!

Louis van der Kallen

 


 

| WAT IS EEN GEZONDE SCHULDQUOTE? |  

 

De begroting 2018 van de gemeente Bergen op Zoom bevat veel (goede) voornemens. Zo vindt de gemeente de ‘netto schuldquote’ een goed te hanteren kengetal en in de begroting wordt verwezen naar een VNG norm voor de schuldquote.

Ik ben altijd nieuwsgierig hoe zo’n norm dan tot stand is gekomen en wat de onderbouwing is van een dergelijke norm. Een schuldquote van beneden de 90 % zou volgens de VNG norm oké zijn. Op mijn vragen over de achtergrond van die norm verwees het college van B&W mij naar een VNG publicatie. Die twee pagina’s grote publicatie was echter nogal teleurstellend qua onderbouwing. Wat wel af te leiden was dat voor een goede toetsing aan de norm gekeken zou moeten worden naar de reden waarom de schulden zijn aangegaan. Voor een genuanceerder beeld van de schuldpositie moet ook gekeken worden naar de voorraad bouwgronden. Een gemeente heeft gewoonlijk grondposities in de verkoop voor woningbouw en/of nieuwe bedrijventerreinen. Voor die gronden heeft een gemeente schulden gemaakt. Bij verkoop van de grond wordt met de verkoopopbrengst de schuld afgelost. Een gemeente met veel grond in de verkoop heeft dan ook veel schulden. Een groot deel van de Bergse schuldenberg zijn niet ontstaan door nog te verkopen gronden, maar zijn feitelijk aangegaan om reguliere investeringen te bekostigen en door grote afschrijvingen op gronden waarvoor meer is betaald dan de huidige marktwaarde.

Onverkochte gronden zijn verkoopbaar en met die opbrengsten zijn de afgelopen 2 jaar ook schulden afgelost. Maar die verkoopbare voorraad is lang niet genoeg om al onze schulden af te lossen. Schulden aflossen middels verkoop van je bezittingen maakt je niet rijker. Wel minder kwetsbaar. Nu moet Bergen op Zoom nog gaan aflossen door gewoon minder uit te gaan geven of door meer belastingen te gaan innen.

In de Bergse situatie is de 90 % norm zeker niet OK, omdat onze schuld voor een groot deel bestaat uit schulden waar geen verkoopbaar bezit tegenover staat. Je zou die schuld een consumptief krediet kunnen noemen. Schulden maken voor je consumptie is voor burgers niet verstandig, maar voor overheden, zoals de gemeente, ook niet.

Louis van der Kallen

 


 

| HET KAN ANDERS – 1 |  

 

Bovengrondse hemelwaterafvoer
Onze steden en dorpen zijn grotendeels verhard door wegen, pleinen, parkeerterreinen, betegelde tuinen en gebouwen. Regenwater kan daardoor maar beperkt opgenomen worden door de ondergrond. Het regenwater wordt dan bijna volledig, buiten het zicht van de bewoners, afgevoerd via het riool, wat bij hevige buien kan leiden tot overbelasting van het rioolstelsel en de rioolwaterzuivering en kan leiden tot verontreinigd water op straat.

Bovengrondse afvoer van hemelwater maakt het water zichtbaar en kost in veel gevallen minder dan de aanleg van een gescheiden rioolstelsel. Een nevenvoordeel is dat foute aansluitingen voorkomen kunnen worden of snel opgespoord en bewoners minder snel geneigd zijn vervuilende handelingen op straat te verrichten. Ook vergroot bovengrondse afvoer de betrokkenheid van bewoners bij de waterhuishouding en kan de vormgeving van de afvoer een verrijking zijn van het straatbeeld.

In een land als Nederland is oppervlaktewater vaak dichtbij, dan zijn molgoten (maximale diepte 5 centimeter) een mogelijkheid. Het straatprofiel blijf dan gelijk alleen de kolken kunnen verdwijnen en de molgoten kunnen met borstelwagens nog gereinigd worden. Ook zijn molgoten in een prefab versie beschikbaar.

In gebieden met een natuurlijk verval zijn open goten een alternatief. Die kunnen weliswaar niet meer met een borstelwagen gereinigd worden, maar door het grotere verval worden ze vanzelf schoongespoeld door het hemelwater. Ook met bedekte (prefab) goten is veel mogelijk zij kunnen met grotere diepten veel water afvoeren en zijn geen obstakel voor het verkeer en zijn zeer geschikt voor binnenstedelijke situaties. Andere mogelijkheden en nieuwbouw situaties zijn: holle wegen, greppels en stedelijke waterlopen.

Louis van der Kallen

 


Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *