EERLIJK – 2: ONEERLIJK?/ EERLIJK 3/ LIEGEN/ ’T KETRIENTJE EN MEEUWEN

| jaar 5 | nummer 215 |

| 27-05-2018 | 10.00 uur |


 

| EERLIJK – 2: ONEERLIJK? |  

 

In de vorige nieuwsbrief ging mijn tweede artikel over ‘eerlijk’ in het coalitieakkoord. Een week later lijkt het alsof de media over de oneerlijkheid van de gemeente Bergen op Zoom en het Markiezenhof heen vallen. Er is gelogen en er zijn onwaarheden verteld over een ‘vondst’ in het Markiezenhof. Op radio 1 was zelfs het advies te horen het Markiezenhof deze zomer maar links te laten liggen. Een publiciteitsstunt liep geheel uit de hand.

“Wethouder Arjan van der Weegen erkent dat er fouten zijn gemaakt rondom de mediastunt met het Markiezenhof. ,,Ik ben erg geschrokken van wat dit te weeg heeft gebracht. Achteraf bezien moet je concluderen dat dit wellicht een verkeerde keuze is geweest.” “Hij ‘baalt ervan’”. Deze teksten waren vrijdag in BNdeStem te lezen. Betuigde hij echt spijt van het liegen en de oneerlijkheid? Niet echt. Dat hij baalde zal best waar zijn. Iedere dader baalt als hij betrapt wordt. Ook politici balen als ze negatief in de media moeten verschijnen en van hen spijt wordt verwacht. Maar spijt? De woordkeuze van de wethouder: “dat dit WELLICHT een verkeerde keuze is geweest” laat wat mij betreft zien dat van echte spijt geen sprake is. Hij had moeten zeggen en voelen dat het een verkeerde keuze was! Niks WELLICHT. Er is slechts spijt van de negatieve aandacht in de media.

Sinds ik actief werd in de politiek is er veel veranderd. In 1986 waren er nauwelijks communicatie specialisten bij gemeenten of waterschappen in dienst. Er was vaak een enkele medewerker die zich bezighield met voorlichting. Nu zijn het afdelingen met vele medewerkers. Voor feiten publiceren zijn zij niet nodig. Voor het ‘verkopen’ er van wel. Vroeger beantwoordden bestuurders de vragen van de media direct aan de telefoon. Nu doen vooral communicatiemedewerkers dat schriftelijk.

Feiten zijn per definitie eerlijk. Bij het ‘verkopen’ er van, zodat ze passen in het gewenste imago van de bestuurder en organisatie, sluipt de oneerlijkheid binnen. Ik heb de afgelopen jaren al veel geschreven over liegende politici, over stemwijzers die liegen belonen, over programma’s waarin liegen/dromen/overdrijven standaard zijn geworden. Liegen en halve waarheden blijken in de politiek profitabel en de kiezers rekenen de politici er niet meer op af. De kiezer denkt dat alle politici liegen en fantaseren. Ze gaan niet meer stemmen. Of denken onder het motto: of je nu door de kat of de hond gebeten wordt, dat het niet uitmaakt op wie ze stemmen. De toekomst wordt hiermee het slachtoffer. Wethouders willen er niet aan herinnerd worden dat al het moois dat ze realiseren in de toekomst een prijs heeft. Dan genieten ze vaak al van een andere functie die al hun goede daden hen heeft gebracht. Als je ze er aan herinnert dat bijvoorbeeld hun ‘goede daden’ pas over 25 jaar zijn afbetaald, ben je in hun ogen een azijnzeiker. Uiteindelijk zal de kiezer de prijs betalen voor hun eigen ongeïnteresseerdheid. Liegen is en blijft helaas nog steeds lonend. De korte termijn blijft electoraal bepalend. De balende wethouder bijt even door de zure appel, de kiezer is dat over bijna vier jaar vast weer vergeten. Is dat eerlijk?

Er rest mij nog enige nieuwsgierigheid. Wat was dat voor een (oud)boek dat getoond werd? Was het een echt oud boek? Zo ja, hoe oud? Of was het oud gemaakt? Was het een fictieverhaal? Een hoog literair werk? Een wetenschappelijke verhandeling? Een sprookjesboek? Een oude bijbel of liederenboek? Een boek over de middeleeuwen? Een boek over het Markiezenhof of over de geschiedenis van de stad en regio? Of was het een boek vol verhalen? Of een boek over eerlijkheid met de tien geboden als basis? Dat zou voor dit college verplichte literatuur moeten worden.

Ik kan het maandag in de commissie niet vragen. Ik ga die maandag onder het mes. En laat het aan de collega’s over om mijn nieuwsgierigheid te bevredigen.

Verder wens ik iedereen welterusten en veel mooie dromen in deze storytellerswereld.      

Louis van der Kallen

 


 

| EERLIJK – 3 |  

 

In het coalitieakkoord is te lezen “We besturen op een open, rechtvaardige en integere manier. Inwoners, organisaties en bedrijven kunnen op ons vertrouwen en rekenen.” ”We zijn open en eerlijk over wat we doen en waarom we dat doen.” Op het papier van het coalitieakkoord prachtige woorden, maar wat is de praktijk?

Begin maart 2018 kwamen de roestproblemen in het zwembad de Schelp aan het licht. Eerder in 2015 had ik al vragen gesteld over roestvorming in het zwembad. Bij de brief zat een foto van de in het zwembad gevonden roestdeeltjes. Daar heb ik toen een geruststellend antwoord op gekregen.  Eén zin was hier de kern van: “Naar aanleiding van het ongeval in Tilburg wordt de constructie van het zwembad jaarlijks gecontroleerd door een geaccrediteerd instituut. Mocht uit het jaarlijks onderzoek blijken dat onderhoudsmaatregelen nodig zijn dan worden die direct uitgevoerd”.

Naar aanleiding van de in maart aan het licht gekomen roestproblemen, heb ik in maart 2018 namens de BSD een WOB verzoek ingediend met als kernvraag inzage te krijgen in de jaarlijkse onderzoeksrapporten en een overzicht van de naar aanleiding daarvan gepleegde onderhoudswerkzaamheden. Omdat het college in 2015 schreef dat jaarlijks de constructie van de Schelp wordt gecontroleerd door een geaccrediteerd instituut en dat eventuele noodzakelijke onderhoudsmaatregelen dan direct uitgevoerd zouden worden, mocht ik veronderstellen dat het college als bestuursorgaan over dergelijke inspectierapporten en de uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden zou beschikken of deze als eigenaar ter beschikking zou kunnen krijgen. Na 2 keer uitstel kwam daarop eindelijk een antwoord.

Van een college dat zo nadrukkelijk vermeld dat zij open, rechtvaardig, integer en eerlijk willen besturen verwacht ik op een dergelijk verzoek een eerlijk, open en integer antwoord. Ik verwacht dan ook geen schijnvertoning zoals: “ook al zijn we enig aandeelhouder in de zwembad De Schelp BV dat is onvoldoende om aan te nemen dat die rechtspersoon werkzaam is onder verantwoordelijkheid van de gemeente. Wij zijn dan ook niet gebonden om documenten bij het zwembad De Schelp op te vragen of om het door u ingediende Wob-verzoek door te zenden.”

Een raadsfractie krijgt niet die informatie die nodig is om vast te stellen of het gemeentelijk antwoord van februari 2015 naar waarheid is! Hoezo, eerlijk, open en integer? Is verschuilen achter een BV, waarvan je de eigenaar bent, deel uitmaakt van het bestuur en de directie benoemd, eerlijk, open en integer? Eén ding is al duidelijk het antwoord uit 2015 bevat waarschijnlijk al één leugen. Jaarlijkse inspecties? Waar is het inspectierapport uit 2017? Gezien het niet beschikbaar stellen van een overzicht van de onderhouds- of herstelwerkzaamheden, naar aanleiding van de inspectierapporten, krijg ik de gedachten dat die door de inspectie aanbevolen of noodzakelijk geachte werkzaamheden niet of niet 100 %  zijn uitgevoerd.

Het hele ‘antwoord’ van het college op ons Wob-verzoek kan de lezer vinden op onze website.

Lees en huiver. En concludeer zelf wat dit college klaarblijkelijk onder open, rechtvaardig, integer en eerlijk verstaat.

Het De Schelp dossier lijkt op een doofpot, waarvan een raadsfractie als de BSD niet het deksel mag lichten. 8 dagen in functie en de teller van duidelijk niet eerlijk, open en integer staat op 2.

Het leermoment van deze zaak is voor de BSD dat op afstand zetten van een gemeentelijke taak, zoals het zwembad, of samenwerken met anderen niet meer de instemming krijgt van de BSD. Want het lijkt een schaamlap te zijn en om verantwoording te ontlopen. Simpelweg; niet eerlijk, niet open en niet integer en naar de burger en zijn belastingcenten toe niet rechtvaardig!

Louis van der Kallen

 


 

| LIEGEN |  

 

Afgelopen dagen is er grote ophef ontstaan rondom  een eeuwenoud boek dat ingemetseld zou zijn gevonden achter een geheime muur in het Markiezenhof. En die ophef is meer dan terecht. Een gemeentebestuur(-der) dat/die een dergelijke leugen hanteert als reclamestunt ter promotie van de gemeente is niet alleen onbetrouwbaar, maar laadt de verdenking op zich hier ook op andere momenten en in andere dossiers schuldig aan te maken.

Door deze leugen zijn alle investeringen die gedaan zijn en worden ter promotie van onze mooie gemeente  in één klap teniet gedaan. Iemand die de waarheid anders voorstelt dan de realiteit, levert fors in op geloofwaardigheid. Potentiële bezoekers zullen zich afvragen of datgene wat de gemeente zegt te bieden bij een bezoek wel realiteit is.

Afgelopen week werd het Coalitieakkoord 2018-2022 van de gemeente Bergen op Zoom openbaar gemaakt. Wat daarin opvalt is het ruime gebruik van het woord “eerlijk”. Louis van der Kallen heeft daarop onlangs al zijn reactie gegeven. Hij is daarbij vooral ingegaan op het grote gat dat gaapt tussen hetgeen het (nieuwe) college in haar ambities nu neerschrijft en de realiteit. Ik heb daar weinig aan toe te voegen. Wat mij echter wel prikkelt is waarom iemand, in dit geval het nieuwe college, het woord “eerlijk” zo vaak gebruikt in haar bestuursakkoord. Deze vraag  wordt nog prangender door de onlangs naar buiten gekomen leugen over het niet gevonden boek.

Laten we daarom het woord “eerlijk” en het hanteren van leugens eens nader en diepgaander  beschouwen.

De Griekse filosoof en schrijver Plato zegt daar over: “Is er nog een reden te bedenken waarom we een rechtvaardig leven zouden verkiezen boven de grootst mogelijke onrechtvaardigheid? Natuurlijk niet. Want we hoeven rechtvaardigheid alleen maar te bezitten in de vorm van de valse dekmantel van uiterlijk fatsoen, om vervolgens bij goden en mensen volop alles te kunnen doen waar we zin in hebben, zowel tijdens ons leven als na de dood. Want algemeen wordt aangenomen dat het geen enkele zin heeft deugdzaam en rechtvaardig te zijn, als de mensen om je heen dat niet in de gaten hebben. Het enige gevolg daarvan is een hoop gezwoeg en ellende. Nee, dan is het veel beter een reputatie van rechtvaardigheid op te bouwen zonder het werkelijk te zijn, want men zegt dat je dan een goddelijk leven te wachten staat. Als geluk ons doel is zullen we dit pad volgen.”

Plato bedoelt hiermee dat het geen zin heeft om rechtvaardig te zijn, als toch niemand anders het door heeft. Je zou jezelf te kort doen en onnodig moeilijk maken door je rechtvaardig te gedragen. Eerlijk zijn is in de ogen van veel mensen een eigenschap die past bij persoonlijke integriteit, waarbij  bedrog en  leugens ontbreken. Het is een absolute voorwaarde om vertrouwen in personen te kunnen hebben, want liegen is onethisch. “Eerlijk” wordt echter, geheel ten onrechte, nogal eens verward met oprechtheid en rechtvaardigheid. Eerlijkheid is echter gebaseerd op de eigen ethische standaard van waarden en normen. Het is dus persoons-of groepsgebonden. De omgeving is daarop van invloed. Als oneerlijk gedrag de norm lijkt te zijn, dan wordt het gemakkelijker dit gedrag regelmatig te hanteren. Oprechtheid en rechtvaardigheid is objectiever en authentieker. “ Wat you see is what you get”.

Maar waarom liegen mensen eigenlijk?

  1. Ze willen zichzelf bevoordelen door iets aan te prijzen of te promoten (gevonden boek)
  2. Ze willen iets gedaan krijgen en uw instemming of commitment verwerven (veelvuldig gebruik van het woord eerlijk in het Coalitieprogramma 2018-2022)
  3. Ze doen zich groter en mooier, of beter voor dan ze zijn en de eigen realistische kijk op zichzelf ontbreekt ten enenmale.

Volgens de socio-econoom Becker wordt liegen (ook onbewust) bijna altijd vooraf gegaan door een kosten-batenanalyse, waarbij de voor- en nadelen worden afgewogen. Daarbij spelen de volgende afwegingen een belangrijke rol:

  1. In hoeverre ben ik of zijn wij gebaat bij liegen?
  2. Hoe groot is de kans dat ik of wij gepakt wordt(worden)?
  3. Welke straf kan ik in dat geval verwachten?

In het geval van het verzonnen verhaal over het eeuwenoude boek is dit helder. Er is zelfs bewust voor gekozen volgens een gemeentewoordvoerder. Als dit onbewust gedaan zou zijn, zou men nog kunnen spreken van een vergissing. Nu is het een keiharde leugen!

Wat is nu precies liegen? Enkele voorbeelden:

  1. De situatie anders voorstellen dan hij is door opzettelijk de feiten anders weer te geven.
  2. De ander bedotten door de werkelijke feiten te verzwijgen of te verdraaien.
  3. De ander misleiden of besodemieteren, waarbij de ander bewust benadeeld wordt en de leugenaar het voordeel krijgt.
  4. Ontkennen van bepaalde zaken.

Dan de reacties van de politieke fracties in de gemeenteraad op de leugen over het boek. Terecht hebben de meeste fracties in de gemeenteraad grote moeite met het gedrag van het college en meer speciaal de verantwoordelijk wethouder. Dat de wethouder ter verantwoording wordt geroepen is het minste dat dient te gebeuren. Er is immers sprake van misleiding door een belangrijk bestuursorgaan op lokaal niveau. De gemeenteraad is op het verkeerde been gezet. Een gemeentebestuur(-der) mag zich hier nooit schuldig aan maken. Liegen is in dit geval een misdaad vinden deskundigen. Dit kan  niet met een “mea culpa” afgedaan worden, daar is dit feit te ernstig voor.

Verbaasd ben ik over de reactie in BN De Stem van vrijdag 25 mei j.l. van de fractievoorzitter van de VVD, die er totaal geen probleem mee heeft. “Het gaat pas ten koste van je geloofwaardigheid als deze manier van promotie repeterend wordt”(!) Meneer Huismans, hier is al sprake van repeterend gedrag van deze wethouder en het vorige college door regelmatig  zaken anders voor te stellen dan de realiteit. Ronduit verbijsterend vind ik de bewering van de fractievoorzitter van D66. Zij verwijt de journalisten dat ze hun werk beter hadden moeten doen om te bezien of het wel echt waar is! Wat is uw rol dan, mevrouw Elion, als raadslid? Dit is de wereld op z’n kop! De heer Verbogt spreekt zijn zorg uit over het feit dat in het nieuwe coalitieprogramma juist de nadruk is gelegd op eerlijkheid. Hij vraagt zich terecht af hoe geloofwaardig zijn we nu zelf nog?

Er zijn mensen die regelmatig als inleiding van een bewering zeggen “In alle eerlijkheid…..” of afsluiten met  “……dat meen ik oprecht”. Als dit stelselmatig wordt gebruikt moet men opletten en is een gezond wantrouwen vaak terecht. Als iemand of een groep iets oprecht meent, dan hoeft dat niet extra gezegd of beweerd te worden door de inzet van toevoegingen als “eerlijk” en “oprecht”.

De leugen over het boek reikt verder dan een verkeerd ingeschatte marketingcampagne. De gemeente Bergen op Zoom staat nu te boek als onbetrouwbaar, zoals de verantwoordelijk wethouder zelf aangeeft in het artikel in BN De Stem. De gemeenteraad kan dit niet over haar kant laten gaan, als ze tenminste serieus genomen wilt blijven worden. Ja meneer Weys, we moeten hier lessen uit trekken zoals u beweert. Maar hoeveel bijeenkomsten over integriteit, eerlijkheid, oprechtheid en betrouwbaarheid moeten er nog plaatsvinden om het gemeentebestuur zelf tot een oprecht en integer gedrag te bewegen, zonder leugens en bedrog?

Het opnemen van een passage over “integritisme”, het ten onrechte oprekken van de integriteit van het gemeentebestuur, uit politiek of zakelijk gewin, kan volledig worden geschrapt in het Coalitieprogramma 2018-2022. Het college van B&W, of in ieder geval een groot deel ervan heeft het aan de orde stellen door de media van deze leugen volledig over zichzelf afgeroepen. Of hier verbetering in komt is maar zeer de vraag. Liegen door een gemeentebestuur(-der) duidt op onvoldoende basiscompetenties en -kwaliteit. Het ontbreken daarvan, zal tot herhaling leiden in de komende bestuursperiode. Want het is nauw verbonden met personen. Daarmee blijft er een groot risico bestaan voor het aanzien van onze mooie gemeente. In ieder geval dient er rekening mee gehouden te worden dat dit meer keren zal gebeuren. In het huidige college zit, naast wethouder van der Weegen, nog een wethouder die hiervoor een risico vormt gezien zijn gedrag in het verleden als fractievoorzitter van Groen Links.

Ik ben benieuwd of de nieuwe coalitie het pluche laat prevaleren boven de door haar zelf zo hoog in het vaandel geplaatste eerlijkheid.

Piet van den Kieboom

 


 

| ’T KETRIENTJE EN MEEUWEN |  

 

In 2017 nam ik in een artikel over Huize Sint Catharina een gedicht op van Ko van de Ketterij onder de titel “Oude zorgcentrum Sint Catharina takelt verder af!” In 2014 schreef Ko een gedicht over de overlast van meeuwen in de binnenstad. In de periode tussen de twee gedichten van Ko schreef ik over deze onderwerpen heel wat stukjes en brieven. Over meeuwen en Huize Sint Catharina o.a. : LK14049, LK14050 en LK 15006 en het artikel “onderzoek naar overlast meeuwen” en over een burgerinitiatief

Nu is het voorjaar 2018. En weer is Ko geïnspireerd tot het schrijven van een gedicht. Nu met de titel: ’t Ketrientje, een steen des aanstoots!.

Drie en een half jaar geleden werd het ‘Ketrientje’ verlaten
En schijnbaar blijft men er eindeloos over praten!
Het complex werd aan de Nijs-Soffers overgedaan,
dit bouwbedrijf zou er graag mee aan de slag gaan!

Echter, Tante Louise schuift één en ander op de lange baan,
vandaar dat het er steeds troostelozer komt bij te staan!
De prijs van 4 woonhuizen in de Klaverstraat en op ’t Plein,
schijnt namelijk ook nog steeds een struikelblok te zijn!

Had men 3,5 jaar geleden Huize St. Catharina maar verbouwd,
want nu wordt al die tijd door omwonenden ‘gerouwd’!
O ja, dan nog een tijdje terug met de laatste flinke storm
vielen in de Minderbroederstraat stukken daksteen omlaag, enorm!

Die heb ik toen maar opgeruimd van de stoep en straat,
dus een gevaarlijke situatie, daarmee zijn we niet gebaat!
Terwijl politie en ik geloof de brandweer er nu oefeningen doen,
is verder het ‘Ketrientje’ een treurig feit met verlies van menig miljoen!

P.S.

Straks begint van nestelende meeuwen hun gekrijs ook weer,
Ook dat stoort en irriteert alle omwonenden zeer!
BRAGI oftewel Ko v.d. Ketterij        

Louis van der Kallen 

STEUN ONS DOOR DE BSD FACEBOOKPAGINA LEUK TE VINDEN

 


Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *