VRAGEN EX ART. 39 INZAKE UITSTEL AANLEG CONTAINERTERMINAL, KENMERK LVDK/18020.

 


 

Bergen op Zoom, 18 juni 2018

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft:          Vragen ex art. 39 inzake uitstel aanleg containerterminal, LVDK/18020.
 

Geacht College,

Bij uitspraak van 17 mei heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State aan het Hof van Justitie van de Europese Unie een aantal zogenoemde prejudiciële vragen gesteld. In deze vragen komt onder meer aan de orde of het Programma Aanpak Stikstof 2015-2021 (PAS) en de bijbehorende passende beoordeling in overeenstemming is met artikel 6 tweede en derde lid, van de Habitatrichtlijn. De antwoorden van het Hof van Justitie op deze vragen zijn van belang voor de afhandeling van het beroep van Milieuvereniging Benegora inzake de voorgenomen aanleg van de containerterminal.

Wat er nu speelt lijkt, in de media, te gaan over de natuurcompensatie (waar, wanneer wordt gecompenseerd wat met de aanleg van de containerterminal verloren gaat), Maar bij de BSD-fractie ontstaat het gevoel dat ook de te verwachten stikstofdepositie, veroorzaakt door de transportbewegingen van en naar de containerterminal, een doorslaggevende rol speelt.

Naar onze informatie is de door de provincie ingestelde ontwikkelruimte in de PAS grotendeels opgesnoept en loopt het creëren van de op voorhand geboden ontwikkelruimte zodanig achter dat er op provinciale schaal vrijwel geen ontwikkelingen meer mogelijk zijn die PAS ruimte vergen, omdat die ruimte er niet of bijna niet meer is. Kort gezegd: de ontwikkeling van natuur die de ruimte voor nieuwe stikstofdepositie zou moeten creëren loopt hopeloos achter, waardoor de provincie als puntje bij paaltje komt na afloop van de PAS periode in ernstige problemen kan komen en voor boetes kan komen te staan. 

  • Is de voor het bouwen en de ingebruikname van de nieuw containerterminal  benodigde PAS ruimte door de provincie al geborgd toegezegd?
  • Is de grondtransactie afhankelijk van het wel of niet verkrijgen van de bouwvergunningen en milieuvergunningen?  

Uw reactie/handelen afwachtend, 

Met vriendelijke groeten,

Namens de BSD-fractie,

Louis van der Kallen

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *