IS HIER OVER NAGEDACHT?/ DE SCHELP/ “THE GAMER”/ ‘T VIERKANTJE

| jaar 5 | nummer 244 |

| 02-12-2018 | 22.30 uur |


 

| IS HIER OVER NAGEDACHT? |

 

Afgelopen week was beeldvorming 1. Middels de beeldvorming vergaart de gemeenteraad informatie/ kennis om te gebruiken om tot meningsvorming en uiteindelijk besluitvorming te komen. Op de agenda stond onder andere het bestemmingsplan Poortgebied Bergsche Heide.

Er waren op dit onderwerp vier insprekers die ieder het onderwerp op hun eigen manier benaderde. Een vertegenwoordiger van de natuurorganisaties vroeg aandacht voor de gevolgen voor de natuur ter plaatsen en wenste dat de door de natuurorganisaties gedane suggesties tot verbetering/aanpassing serieus worden genomen. Ook een eigenaar van een recreatieverblijf/perceel lichtte haar bezwaren toe en verwees de raadsleden naar een speciaal gemaakte website met informatie over haar bezwaren. Daarna was de beurt aan een heel boze agrarische ondernemer, die zich mede zorgen maakte over de veiligheid van zijn personeel als zij werkten op een perceel gelegen naast de ‘energie hub’ (brandstoffen station). Zijn suggestie: verplaats de ‘energie hub’ naar het noordelijke deel van het plan. Hij kondigde een gang naar de Raad van Staten aan. Tot slot kwam de ontwikkelaar als inspreker aan het woord die, door zijn manier van reageren op bijvoorbeeld de bezwaarmakers, bij mij geen gevoelens van sympathie voor zijn plannen opriep. Eerder aversie, terwijl die plannen ook goede elementen bevatten.

Namens de BSD had ik zelf een aantal technische vragen aan de personen die in opdracht van de gemeente aan deze plannen werkten. Hoe zit het met een geluidswal die in het verleden, bij de realisering van de A4 geprojecteerd was en nooit gerealiseerd? Wie was toen verantwoordelijk? Als het Rijkswaterstaat was, is de gemeente dan bereid actie te ondernemen om deze geluidswal alsnog aangelegd te krijgen? Het antwoord komt later. Ik heb ook gevraagd inzicht te geven in het proces dat heeft geleid tot de locatie van de ‘energie hub’. Want kijk je naar de gevarencirkels en het groepsrisico dan zou een andere locatie, aan de noordkant van het plangebied logischer zijn. Uit de beantwoording bleek dat slechts is gekeken naar een route van het vrachtverkeer en niet naar zaken als het groepsrisico en de gevarencirkels. Terwijl het groepsrisico van de A4 zo vlak langs de huizen en flats tot de hoogste van Brabant en Nederland behoort, gezien de lading van veel vrachtverkeer tussen Rotterdam en Antwerpen. Jammer het groepsrisico zou in mijn ogen voor het plannen, waar wat komt, toch van groot belang moeten zijn.

Waar ik een salami tactiek vermoed is de ‘energie hub’. Daar is waterstof uit de plannen verdwenen! Naar ik vermoed omdat ten aanzien van waterstof de veiligheidsvereisten veel scherper zijn. Als de mogelijke levering van waterstof meegenomen zou worden, dan is zeker een andere locatie aan de noordkant van het plangebied veel logischer. De ontwikkelaar zei; “niet te geloven in de toekomst van waterstof” als energiedrager voor het verkeer. Voor mij een Trumpiaanse uitspraak. Die gelooft ook niet dat de klimaatverandering door menselijk gedrag wordt beïnvloed, terwijl ieder weldenkend mens daarvan overtuigd is. Waar ik nu bang voor ben is dat, als straks waterstof wel de energiedrager van de toekomst zal blijken te zijn, waterstof alsnog middels de ‘energie hub’ geleverd gaat worden. Dan is de kans groot dat, ook na een weigering van de gemeente een vergunning daarvoor te verlenen, een gang naar de rechter van de exploitant succesvol kan zijn omdat de rechter dan een belangenafweging zal maken en dan kunnen de economische belangen van de exploitant wel eens zwaarder wegen dan die van de veiligheid van de omgeving.

Het hele proces vind ik raar. Normaliter is bij de voorbereiding van een bestemmingsplan eerst de vraag gesteld wat wil de samenleving (de gemeenteraad) met een gebied en hoe past dat in de ontwikkeling van de gemeente en de regio. Nu lijkt het alsof de wensen van de ontwikkelaar bepalend zijn geweest bij de totstandkoming van dit bestemmingsplan.

Louis van der Kallen

 


 

| DE SCHELP  |

 

Op 20 oktober 2018 schreef ik een brief naar het college van B&W, waarin ik een overzicht gaf van de stand van zaken en voorlopige bevindingen van mijn onderzoek naar de problemen met het zwembad De Schelp. Tevens bevatte die brief het verzoek een aantal stukken voor inzage vrij te geven c.q. ter beschikking te stellen voor nader onderzoek.   

De brief bevatte onderstaande tekst die helder en duidelijk zou moeten zijn: 
“Gezien de bevindingen op basis van de stukken betreffende de aanbesteding/ gunning/ realisering zwembad de Schelp, heb ik de behoefte een aantal zaken nader te onderzoeken. In de BSD brief, kenmerk LVDK/18029, verzocht ik, met een beroep op de WOB, inzage in alle onderhoudsrapportages, inspecties, metingen aan de lucht in het gebouw en in de aan- en afzuigsystemen, jaarverslagen en verslagen van de raad van commissarissen of raad van toezicht vanaf de opening in 1999. Die zijn, met uitzondering van de financiële jaarverslagen, nog niet ter beschikking gesteld. Ten aanzien van de stukken betreffende de aanbesteding/ gunning/ realisering zwembad de Schelp heb ik nu wel het idee dat ik heb kunnen zien wat er nog is.

Nogmaals het dringende verzoek alle onderhoudsrapportages, inspecties, metingen aan de lucht in het gebouw en in de aan- en afzuigsystemen, en verslagen van de raad van commissarissen of raad van toezicht vanaf de opening in 1999 voor inzage vrij te geven. Indien het onderhoud gedurende die jaren is uitbesteed, verzoek ik het college de onderhoudsrapportages, inspecties, metingen aan de lucht in het gebouw en in de aan- en afzuigsystemen bij de onderhoudsbedrijven op te vragen.

In het belang van het onderzoek verzoek ik, met een beroep op de WOB, de college verslagen in de periode 2001/2004 openbaar te geven voor zover het zwembad de Schelp daarin voorkomt. Dit ter beantwoording van de vragen omtrent de reden tot de opdracht tot onderzoek naar het RVS (van 2002) en de afhandeling van de aanbevelingen van TNO. Uit een enkel verslag d.d. 12 september 2002 van de Sector Middelen blijkt het TNO rapport besproken te zijn door de Sector Middelen. Het vervolg is echter onduidelijk, omdat vervolgverslagen ontbreken. Waar zijn de verslagen?

Op 8 november kreeg ik een brief van het college inhoudende 4 weken uitstel van de beantwoording tot 17 december 2018. Men had meer tijd nodig om de stukken bij elkaar te zoeken, onder andere omdat ze op diverse locaties aanwezig zouden zijn! Op 24 november ontving ik weer een brief van het college met de volgende tekst: “Hierbij laten wij u weten dat de beantwoording van uw brief nog enige tijd vergt in verband met een zorgvuldige afhandeling. Wij kunnen u dan ook nog geen concrete termijn noemen waarbinnen wij uw vragen afhandelen.” Vragen afhandelen? Ik heb geen vragen gesteld die afgehandeld moeten worden! Ik wil slechts stukken inzien!

Voor een college, dat eerder herhaaldelijk heeft toegezegd alle medewerking aan mijn onderzoek te zullen verlenen, vergt de afhandeling van in feite simpele verzoeken tot inzage van stukken wel erg veel tijd. Hoe moeilijk is het? Stukken zijn er wel of ze zijn er niet! Of is de administratie en archivering bij de gemeente niet op orde? Of is de inhoud belastend voor eerder bij de besluitvorming of het beheer rond De Schelp betrokken bestuurders of ambtenaren? Dit begint te lijken op obstructie/vertraging van mijn onderzoek. Het college blijkt zich wel bewust te zijn van mijn gevoelens ten aanzien van dit soort brieven. In de brief van 8 november schreef het college nog: “Wij rekenen hierbij op uw begrip.” Deze frase komt in de brief van 23 november niet meer voor. Terecht want op mijn begrip hoeft het college in deze niet meer te rekenen. 

Louis van der Kallen

 


 

| “THE GAMER” |

 

Ik was laatst op een beurs over de inrichting van de buitenruimte. Daar kwam ik “The Gamer” tegen. Niet een speler, maar een vloerspel dat energie levert.

De Gamer motiveert kinderen meer te bewegen. De Gamer bevat energieke spelletjes. Hoe meer ze springen, hoe meer punten ze kunnen scoren. De Gamer is een mooie en uitdagende manier van bewegend leren.  De Gamer leent zich  voor actieve reken-, gym- en technieklessen en levert daarmee ook een bijdrage bij de preventie van overgewicht. Die preventie past in de recent gepubliceerde plannen van de rijksoverheid. De Gamer maakt spelletjes doen leerzaam en gezond en is tevens een duurzame energiebron. De Gamer combineert leren, techniek, bewegen en de bewustwording van de mogelijkheden van duurzame energie. De Gamer is CE gecertificeerd en voldoet aan alle veiligheidseisen voor speeltoestellen in de buitenruimte.

De Gamer is wat de BSD betreft een pracht idee dat zou passen op schoolpleinen, maar ook op bijvoorbeeld plaatsen waar we graag spelende kinderen zien zoals op het Ravelijn of het Gouvernementsplein. Kijk hier voor een youtube filmpje.

Louis van der Kallen

 


 

| ‘T VIERKANTJE |

 

Sinds kort mogen wij ons eigenaar noemen van een winkelpandje in ’t Vierkantje, om precies te zijn Fortuinstraat 19, bij veel mensen bekend als het voormalig kaaswinkeltje. Onze bedoeling is om met het runnen van dit winkeltje, waar wij goede gebruikte merkkinderkleding gaan verkopen, een aantal doelen te realiseren.

  1. Hergebruik van nog goede bruikbare producten, in dit geval kinderkleding, tegen een betaalbare prijs.
  2. In ons winkeltje zullen mensen met een verstandelijke beperking onder begeleiding een zinvolle dagbesteding geboden worden.

Afgelopen donderdag was ik bij een bijeenkomst met de ondernemers van ’t Vierkantje. Met een gezellige club van enthousiaste ondernemers hebben we deelgenomen aan een workshop door het maken van een eigen kerstkrans die aan de winkelpui gehangen zal worden. Je voelt, hoort en beleeft de gedrevenheid en enthousiasme van de ondernemers in ’t Vierkantje. Je ziet dat ’t Vierkantje bezig is aan een revival. Het is inmiddels “The place to be” in de binnenstad van Bergen op Zoom. De leegstand wordt drastisch teruggedrongen door de vestiging van nieuwe winkeltjes met verrassende producten. Dat is waar de huidige consument  naar op zoek is, beleving en verrassing.

Het gemeentebestuur kan nu wel denken dat een proces van herstructurering van de binnenstad te sturen is van bovenaf, maar dat is een misvatting. De markt (ondernemers en consument) bepalen dit zelf. Dat betekent bijvoorbeeld dat een gemeentebestuur niet moet willen bepalen waar een “kernwinkelgebied” gesitueerd dient te worden. Evenals het beschikbaar stellen van  € 1,5 miljoen om de binnenstad te upgraden zonder dat daar concrete doelen voor genoemd worden en resultaten over gemeld worden. Het is beter om aan te sluiten bij succesvolle ontwikkelingen in de binnenstad door deze te steunen en te faciliteren. Een verplichte jaarlijkse bijdrage via een belastingverordening, zoals nu sinds een aantal jaren plaats vindt, zonder dat er een volledig inzicht bestaat over de besteding er van, dient eens kritisch tegen het licht gehouden te worden.

Lange tijd geleden, nadat het toenmalig Vierkantje een flinke opknapbeurt had gehad, werd als slogan gebruikt “Het Vierkantje is rond” met een bijpassende vierkante doos als symbool. Ik stel nu voor om de slogan “Het Vierkantje heeft de toekomst” te gaan voeren.

Piet van den Kieboom

 

STEUN ONS DOOR DE BSD FACEBOOKPAGINA LEUK TE VINDEN

 


Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.