MOTIE INZAKE POORTGEBIED

 

   


 | MOTIE | 19-12-2018 |

 

De raad van de gemeente Bergen op Zoom, in vergadering bijeen d.d. 19 december 2018, beraadslagend over RVB18-0069, gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Poortgebied Bergse Heide en ontsluitingsweg

Overwegende dat:

 • de veiligheidscontouren in de risicoanalyse (d.d. 13 november 2018) in het bestemmingsplan ten aanzien van de Energyhub gebaseerd is op een doorzet van 5000 m3/jr. LNG
 • de veiligheidscontouren in de risicoanalyse (d.d. 13 november 2018) in het bestemmingsplan ten aanzien van de Energyhub geen rekening houdt met de mogelijke uitbreiding van de doorzet van LNG
 • gezien de door de overheid en samenleving gewenste vergroening, en een omzetting van het gebruik van diesel naar brandstoffen als LNG, het in de rede ligt dat het gebruik van LNG in de toekomst sterk zal toenemen
 • een doorzet van 5000 m3/jr. door ‘marktdeskundigen’ in de huidige markt al als laag wordt beschouwd
 • een eerdere risicoanalyse hield terecht rekening met de mogelijk meer realistische doorzet van 15500 m3/jr. LNG
 • de veiligheidscontouren in de risicoanalyse (d.d. 13 november 2018) in het bestemmingsplan van de Energyhub geen rekening houdt met de mogelijke toekomstige verkoop van waterstofgas
 • waterstofgas in de toekomst mogelijk een meer prominente rol kan gaan spelen in de energievoorziening van de transportsector
 • het in de rede ligt, ten aanzien van de in de toekomst mogelijke transformatie van het energiegebruik in de transportsector van diesel naar LNG en waterstofgas, in het onderhavige bestemmingsplan rekening te gaan houden met de mogelijke gevolgen van deze transformatie
 • een bestemmingsplan van oorsprong tot doel had belanghebbende zekerheden te bieden ten aanzien van het gebruik en de waarde van hun onroerende bezittingen
 • een bestemmingsplan helderheid dient te verschaffen over de (toekomstige) mogelijkheden en onmogelijkheden binnen een bepaald territoir
 • de rechtspraktijk in termen van uitleg van regels en ‘voorzienbaarheid’ van bepaalde ontwikkelingen een verandering door heeft gemaakt naar steeds minder zekerheden voor de eigenaar gebruiker
 • een doelstelling van de komende omgevingswet is: een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit te bereiken en in stand te houden en de fysieke leefomgeving samenhangend te benaderen
 • om de veiligheid, rond de Energyhub ook bij de mogelijke energietransformatie van diesel naar LNG en waterstofgas, in stand te houden is een samenhangend beleid met de leefomgeving raadzaam
 • een bestemmingsplan toekomstgericht zou moeten zijn
 • het onderhavige bestemmingsplan gericht is op het hier en nu
 • het onderhavige bestemmingsplan uitsluitend dienstig lijkt te zijn aan de huidige plannen van de ontwikkelaar
 • een uitbreiding van het bestemmingsplan Poortgebied Bergse Heide en ontsluitingsweg, met het aansluitende ten zuiden van de in dit bestemmingsplan voorziene Energyhub gelegen agrarische perceel, het mogelijk maakt om te anticiperen in toekomstige energie ontwikkelingen in de transportsector zonder dat de veiligheid van de omgeving in het geding komt
 • het agrarische perceel dan (geheel of gedeeltelijk) ingezet kan worden voor de benodigde natuurcompensatie, waarbij door het aanbrengen van een grondlichaam de veiligheid van het achterliggende gebied daarmee wordt verbeterd
 • de bij het aanleggen van de waterberging vrijkomende grond voor het aanbrengen van het grondlichaam kan worden gebruikt
 • de kwaliteit van landschappelijk inpassing van de Energyhub met het (geheel of gedeeltelijk) inrichten als natuurgebied van het agrarische perceel in het kader van natuurcompensatie kan verbeteren
 • de uitbreiding van het onderhavige bestemmingsplan, alsmede de inrichting daarvan in het kader van de natuurcompensatie, de bezwaren van een aantal omwonenden/gebruikers/belanghebbende kan wegnemen
 • het college en de raad van de gemeente Bergen op Zoom een duurzame ontwikkeling voorstaan
 • een toekomstige uitbreiding van het onderhavige bestemmingsplan duurzamer maakt
 • beseft wordt dat uitbreiding van het plangebied enige tijd vergt
 • beseft wordt dat realisering van de gewenste uitbreiding van het plangebied nieuw overleg en (financiële) afspraken met alle belanghebbende vergt
 • een zo mogelijk gelijktijdige aanleg van de beoogde voorzieningen in het onderhavige bestemmingsplan en de middels deze motie gewenste uitbreiding voor alle belanghebbende meer zekerheden biedt

Verzoekt het college: met een voorstel naar de gemeenteraad te komen waarin het bestemmingsplan Poortgebied Bergse Heide en ontsluitingsweg uitgebreid wordt met het aansluitende ten zuiden van de in dit bestemmingsplan voorziene Energyhub gelegen agrarische perceel, indien een uitbreiding van de doorzet van LNG en/of waterstof wordt aangevraagd. De bestemming van dit perceel dan te veranderen in natuur met als oogmerk dit perceel in te richten met natuur en een grondlichaam, teneinde bij veranderende brandstofwensen van de transportsector (zoals een hogere doorzet van LNG bijvoorbeeld van 5000m3/jr naar maximaal 15.500m3/jr  of door de mogelijke verkoop van waterstofgas) deze groei en verandering in de doorzet van energiedragers zonder nieuwe bestemmingsplanaanpassingen mogelijk te maken.

En gaat over tot de orde van de dag.


   

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *