AMENDEMENT POORTGEBIED BERGSCHE HEIDE

 


 

A M E N D E M E N T

 

De raad van de gemeente Bergen op Zoom, in vergadering bijeen d.d. 19 december 2018, beraadslagend over RVB18-0069, gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Poortgebied Bergse Heide en ontsluitingsweg

Overwegende dat:

 • de veiligheidscontouren in de risicoanalyse (d.d. 13 november 2018) in het bestemmingsplan ten aanzien van de Energyhub gebaseerd is op een doorzet van 5000 m3/jr. LNG
 • de veiligheidscontouren in de risicoanalyse (d.d. 13 november 2018) in het bestemmingsplan ten aanzien van de Energyhub geen rekening houdt met de mogelijke uitbreiding van de doorzet van LNG tot 15.500 m3/jr
 • gezien de door de overheid en samenleving gewenste vergroening, en een omzetting van het gebruik van diesel naar brandstoffen als LNG, het in de rede ligt dat het gebruik van LNG in de toekomst sterk zal toenemen
 • een doorzet van 5000 m3/jr. door ‘marktdeskundigen’ in de huidige markt al als laag wordt beschouwd
 • een eerdere risicoanalyse hield mogelijk terecht rekening met de mogelijk meer realistische doorzet van 15500 m3/jr. LNG
 • het in de rede zou hebben gelegen, ten aanzien van de in de toekomst mogelijke transformatie van het energiegebruik in de transportsector van diesel naar LNG en waterstofgas, in het onderhavige bestemmingsplan rekening te gaan houden met de mogelijke gevolgen van deze transformatie
 • een bestemmingsplan van oorsprong tot doel had belanghebbende zekerheden te bieden ten aanzien van het gebruik en de waarde van hun onroerende bezittingen
 • een bestemmingsplan helderheid dient te verschaffen over de (toekomstige) mogelijkheden en onmogelijkheden binnen een bepaald territoir
 • de rechtspraktijk in termen van uitleg van regels en ‘voorzienbaarheid’ van bepaalde ontwikkelingen een verandering door heeft gemaakt naar steeds minder zekerheden voor de eigenaar gebruikers en omwonenden
 • een doelstelling van de komende omgevingswet is; een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit te bereiken en in stand houden en de fysieke leefomgeving samenhangend te benaderen
 • in de brief van het college d.d. 18 december 2018 het college aangeeft dat “op het moment dat de groei in de doorzet van LNG (tot zoals gezegd maximaal 15.500 m3) deze contour van 50 meter overschrijdt, is een herziening van het bestemmingsplan vereist”
 • invulling van de LNG doorzet tot 15.500 m3/jr (vergunbaar in het onderhavige bestemmingsplan) leidt tot een noodzakelijk herziening van het bestemmingsplan vanwege een noodzakelijk uitbreiding van de veiligheidszone
 • de 5000 m3/jr (risicoanalyse d.d. 13 november 2018) en 15.500 m3/jr (bestemmingsplan) een discrepantie lijken te bevatten die juridisch een probleem kan zijn bij toetsing in een gerechtelijke procedure
 • een bestemmingsplan duurzaam en juridisch houdbaar dient te zijn en discrepanties als voornoemd zo mogelijk vermeden dienen te worden

BESLUIT de tekst van artikel 6.5.1 lid b te vervangen door: De maximale doorzet van LNG mag niet meer bedragen dan 5000 m3 per jaar.

En gaat over tot de orde van de dag.

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.