DAKLOZEN/ DE PARALLELWEG/ INTEGRITEITSCODE/ DE KWALITEIT VAN BOMEN/ OPMERKELIJK

| jaar 6 | nummer 250 |

| 13-01-2019 | 09.30 uur |


 

| DAKLOZEN |

 

Bergen op Zoom is ‘centrumgemeente maatschappelijke opvang beschermd wonen’. Bergen op Zoom wordt geacht de daklozen, afkomstig uit de gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht, Roosendaal, Steenbergen, Halderberge, Rucphen opvang te bieden en te voorzien in een aantal basisvoorzieningen.

Keer op keer bereiken mij berichten dat het voorzien van die basisvoorzieningen in geen verhouding staat tot de behoefte. Die berichten leren mij dat het voor dakloze mensen heel moeilijk is om de juiste hulp te krijgen. Een briefadres (wet BRP), schuldhulp (wet Gsv), daklozenuitkering (Participatiewet), begeleiding en opvang (Wmo) zijn allemaal voorzieningen die wettelijk zijn geregeld, een aantal zelfs specifiek voor dakloze mensen. De uitkomsten van het ‘mystery guest’ onderzoek door het Trimbos Instituut zijn beschamend. 10 jaar na het invoeren van de eerste Wmo, waarin de landelijke toegang wettelijk is geborgd, wordt bijna de helft van de dakloze mensen weggestuurd door gemeenten met als argument een gebrek aan regiobinding.
Ook de ervaringen van De ‘straatdoktor’ laat zien dat de verschillen in zorg aan en voor dak- en thuislozen onacceptabel groot zijn. Van geen zorg geregeld (21 % van de centrumgemeenten) tot een huisarts verbonden aan de opvanggelegenheid ( 9% van de centrumgemeenten) en alles daar tussen in. Van zorgverzekering geregeld tot geen zorgverzekering nodig (67 % van de centrumgemeenten). Volgens de straat dokters heeft ‘elke dakloze recht op directe toegang tot opvang en integrale zorg’ die ‘in elke centrumgemeente beschikbaar zou moeten zijn, ongeacht het aantal daklozen’

Voor mij als raadslid is het volstrekt onbegrijpelijk waarom Bergen op Zoom centrumgemeente is geworden. Als je de lijst van de centrumgemeenten maatschappelijke opvang & beschermd wonen bekijkt, roept die qua samenstelling meer vragen op dan die antwoorden geeft. Zeker als blijkt dat veel zaken in de grotere regio’s/centrumgemeenten veel beter geregeld zijn.  Ook in de https://www.regioatlas.nl/indelingen lijkt iedere logica te ontbreken. In het verleden heeft de BSD over de dak- en thuislozenopvang geschreven. In juni 2017 naar aanleiding van ‘dumping’ van daklozen in het buitengebied. Toen was mijn oproep: “College, vindt of creëer een echte oplossing: bijvoorbeeld door de opvang bij de stichting De Zuidwester uit te breiden!”.  In september 2018 stelde de BSD vragen, mede naar aanleiding van het kamperen door een hulpzoekende dakloze op Plein 13 en een krantenbericht waarin iemand die wel hulp probeert te geven verzuchtte dat “er soms wordt geloot wie er mag blijven slapen omdat er te weinig ruimte is, wat het ook voor weer is.” Het wordt tijd voor menswaardige oplossingen. Op straat slapen en het ontberen van noodzakelijke (medische) zorg is niet passend voor een samenleving. Dit moet en kan beter geregeld worden. Wie faalt hier? Is het een gebrek aan geld dat formeel van de landelijke overheid moet komen? Wanneer komt de centrumgemeente Bergen op Zoom en de andere gemeenten binnen onze regio hier dan tegen in opstand? Welke acties onderneemt het college van Bergen op Zoom wel of niet samen met de regio gemeenten om hier verbetering aan te brengen?   

Louis van der Kallen

 


 

| DE PARALLELWEG |

 

Een aantal bewoners van de Parallelweg hebben zich verenigd in de Werkgroep 30 kilometer om de problemen die zij ervaren bij de gemeente aan te kaarten. Een stevige brief van de werkgroep kwam aan de orde in Beelvorming 1 van afgelopen week. Twee leden van die werkgroep lichtten de ervaren problemen toe.

Kort samengevat: er wordt veel te hard gereden, het gebrek aan parkeerplaatsen leidt tot wild parkeren, de inrichting leidt tot onveilige situaties, de bestrating leidt tot geluidsoverlast (we willen geluidsarme bestrating), er is overlast van hondenstront, er is veel zwerfafval en we willen meer bomen. Die burgers hebben zich goed georganiseerd (website/facebookpagina) en hebben zich voorzien van deskundige adviezen. Je zou dan denken dat gaat lukken. Er is al jaren overleg met gemeentelijke ambtenaren, die dachten twee drempels erbij en iedereen is weer tevreden. Mis poes! De burgers van de Parallelweg willen meer! De burgers willen feitelijk een herinrichting van de straat. De schetsen daarvan hebben ze al gemaakt. Gezien de klachten en de onderbouwing daarvan zou je verwachten dat ze die herinrichting op korte termijn zouden kunnen bereiken. Er is echter een groot probleem. De Parallelweg is een jaar of twaalf geleden, in samenspraak met bewoners van toen, grotendeel heringericht. Die herinrichting voldoet nog steeds aan de normen. Er zouden 3000 vervoersbewegingen per etmaal door mogen. De praktijk is circa 1000. Het is een doorgaande route met een gescheiden fietspad. Die inrichting maakt helder wat verkeerstechnisch de functie is van die straat (grotendeels doorgaand verkeer). Er is ook een financieel probleem. De herinrichting van 12 jaar geleden is nog lang niet afgeschreven. De burgers zijn in het denken van de gemeente pakweg 20 jaar te vroeg. Pas in 2036 is er financieel weer ruimte om aan een herinrichting te denken. Dat automobilisten hun kont afvegen met de 30 kilometerborden, had men in 2006 ook kunnen bedenken. Maar de functie van de straat was en is: doorgaand/verbindend verkeer.

Zijn de wensen van de bewoners irreëel? Zeker niet! Maar er zijn in de gemeente Bergen op Zoom veel meer burgers die minder hondenstront voor hun deur willen en geen afval in de straat, graag vlakbij of voor hun deur willen parkeren, geen of minder geluidsoverlast willen ervaren, een groenere inrichting willen met meer bomen, een veiliger woon/verkeersomgeving willen en dat iedereen zich houdt aan de verkeersregels en de snelheidsbeperkingen tot 30 kilometer respecteren. De bewoners aan de Parallelweg wonen aan een doorgaande route. Dat is al zo lang die straat bestaat. Het gescheiden fietspad accentueert dat. Het is voor iedere gemeente (ook voor financieel gezonde) vrijwel een onmogelijkheid om een straat binnen de afschrijvingstermijn opnieuw in te richten. Tenzij de verkeersfunctie van de straat ingrijpend verandert. De realiteit is dat de gemeente Bergen op Zoom beperkt is in wat zij financieel kan. Hoe graag ik als raadslid ook tegemoet zou willen komen aan de verlangens van de bewoners van de Parallelweg, de andere pakweg 67.000 bewoners van onze gemeente hebben ook hun wensen en verlangens. De twee ambtelijk voorgestelde drempels zijn een stap in de goede richting. Een tweede stap kan zijn dat bij de eerstvolgende heroverweging van de verkeersfuncties in dat deel van Bergen op Zoom nadrukkelijk gekeken moet worden naar de functie van de Parallelweg, zodat in de toekomst bij herinrichtingen in de omgeving daar rekening mee gehouden kan gaan worden.

Het is goed dat een overheid met haar burgers in overleg treedt. Maar dan is het ook geboden elkaars speelveld (mogelijkheden en onmogelijkheden) aan elkaar duidelijk te maken. Helaas kan niet alles wat wenselijk en redelijk is. Nu lijkt het of de burgers en de gemeentelijk ambtenaren in twee verschillende werelden leven.

Louis van der Kallen

 


 

| INTEGRITEITSCODE |

 

Een medewerker die weigert een opdracht van zijn leidinggevende uit te voeren, omdat hij vindt dat de uitvoering ervan indruist tegen de afgesproken integriteitscode, wordt op non-actief gezet en ontslag aangezegd. Kannie waar zijn, zult u zeggen. Nou dan moet ik u teleurstellen.

Bij de gemeente Bergen op Zoom is een medewerker op non-actief gezet en werd ontslag aangezegd omdat hij weigerde, naar hij mij vertelde, een privé-opdracht uit te voeren voor diezelfde leidinggevende. Naar aanleiding hiervan werd gaandeweg steeds duidelijker dat dit geval niet op zichzelf staat. Er heerst op sommige afdelingen bij de gemeente een cultuur die ingaat tegen de geldende en afgesproken integriteitscode.

Het wordt tijd dat de burgemeester en de wethouder, verantwoordelijk voor personeelszaken, op gaan treden, dit soort gedrag moet zo snel mogelijk uitgebannen worden.

Piet van den Kieboom

 


 

| DE KWALITEIT VAN BOMEN |

 

Overheden gaan niet altijd zorgvuldig om met hun bomen. Ze zijn zich er ook niet altijd van bewust dat het van belang is om de kwaliteit van opstanden te bewaken en te behouden voor latere generaties. Kwaliteitsbehoud is van groot belang voor een gezonde ontwikkeling en een goede groei van beplantingen in bos, stad en landschap.

De keuze van het teeltmateriaal, of dit nu zaaizaad is of plantsoen, bepaalt namelijk in belangrijke mate de slagingskans, productiecapaciteit en onderhoudsbehoefte van de bomen. Bij aanschaf van teeltmateriaal is dus de genetische kwaliteit van groot belang. Het zou mooi zijn als iedere beheerder van houtopstanden meewerkt aan het behoud van een kwalitatief en kwantitatief genenbestand van onze (inheemse) bomen.   

De 10e Rassenlijst Bomen verschijnt medio 2019. Om de Rassenlijst uit te kunnen breiden met kwalitatief hoogwaardige opstanden is de medewerking van beheerders zeer gewenst. Het zou mooi zijn als ook de gemeente Bergen op Zoom haar kwalitatief hoogwaardige bomenbestand zou aanmelden voor de Rassenlijst Bomen, via www.rassenlijstbomen.nl, zodat in de toekomst hoogwaardige zaadopstanden van soorten behouden blijven voor de bosbouw, voor de inrichting van de openbare ruimte en voor landschappelijke en ecologische doelstellingen. 

Louis van der Kallen

 


 

| OPMERKELIJK |

 

IS DIT DE KERSTVERSIERING DIE HET BINNENSTADSLAB KAN VERZINNEN? DROEVIG!

 

EEN SCHITTERENDE MONUMENTALE BINNENSTAD VERDIENT MEER DAN DEZE MODERNE WEGWIJZERBORDJES.

KIJK HOE HET OOK KAN!

STEUN ONS DOOR DE BSD FACEBOOKPAGINA LEUK TE VINDEN

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

2 reacties

 1. Lauran van Schilt

  Beste Louis en Piet,

  Bergen op Zoom is centrumgemeente. Indien de gemeente al vele jaren zijn verplichtingen niet nakomt is dan de gang naar de rechter misschien een optie?

  Als het verders gaat over integriteit binnen de gemeente Piet kan ik nog wel eens een boekje open doen. Er heerst daar een cultuur van list en bedrog.

  Groet, Lauran

 2. Beste Lauran,

  De gemeenteraad zou kunnen beslissen dat adviezen, opmerkingen, wensen, welke via e-mail brieven, telefoon en hoe dan ook op het stadskantoor binnenkomen en te maken hebben met het ( vermeende )algemeen belang van van onze gemeente of een deel daarvan dooreen groep burgers gaat worden beoordeeld.
  Het organiseren van een dergelijke “onderneming” vraagt natuurlijk enig denk -en doewerk, maar eenmaal tot stand gekomen kan gezegd worden dat we weer verder zijn in burgerparticipatie en ontwikkeling van democratie van onderop. Het zou best kunnen zijn, dat een dergelijke “onderneming” de zware controle taak van de raadsleden enigszins verlicht.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *