HOE VERDER MET HET POORTGEBIED?

 

   


 | LVDK/ 20003 | 12-01-2020 |

 

Geachte collega’s,

 

Nu de RvS een streep heeft gehaald door de plannen in het Poortgebied is de vraag hoe dan wel? Zoals gebruikelijk is de RvS, nadat zij één vernietigingsgrond heeft vastgesteld niet meer ingegaan op de andere door de bezwaarmakers aangevoerde bezwaren. Het ambtelijk apparaat c.q. het college lijken nu te zoeken hoe die vernietigingsgrond te omzeilen of uitsluitend die te compenseren/te verwijderen. Dat lijkt de BSD-fractie niet de meest verstandige route om tot een nieuw en voor de belanghebbenden/bezwaarmakers wel aanvaardbaar plan te komen. Gemeente/ontwikkelaar en mogelijke investeerders hebben reeds forse bedragen in de plannenmakerij zitten. Het zou goed zijn dat de raad een heroverweging maakt en zich de vraag stelt: wat is wijsheid, wat willen we en wat is haalbaar (financieel en planologisch)? Daarbij is de inbreng van de omwonenden en de natuurorganisaties van groot belang. De bezwaren/angsten van omwonenden en landeigenaren richten zich met name op de aard en locatie van het pompstation en het aan het pompstation verbonden veiligheidsrisico’s. Dat bleek in een gesprek dat ondergetekende had met een aantal bewoners en een agrariër. De pompstationlocatie in het noord/westelijke kwadrant is minimaal nodig om hun angsten/bezwaren weg te nemen. Hun ideaal: het pompstation in de uiterste noord/westhoek tegen de snelweg aan met voor de leverende tankwagens een eigen aanvoerweg.

De natuurorganisaties willen dat de gemeente en de ontwikkelaar zich houden aan het oorspronkelijke masterplan Bergse heide. Waarbij voor de ontsluitingsstructuur voor Poortgebied en alle verblijfsrecreatieterreinen (dus ook die nu buiten het plan zijn gelaten) er zo veel mogelijk gebruik gemaakt wordt van bestaande verharde paden/wegen. Waarbij Bergen op Zoom zich ook houdt bij in de ‘green deal en de route van de turf’ afgesproken zaken zoals een autovrije Bemmelenberg. Ook voor de bevoorrading van de Berk zijn alternatieven te ontwikkelen die grotendeels in de bestaande infrastructuur gevonden kunnen worden. Voor de natuurorganisaties is parkeren ‘in het bos’ niet bespreekbaar. Hier moet de oplossing dan ook gevonden worden middels het gebruik van nu agrarische gronden. Dat lijkt te kunnen binnen de afstandsnormen zoals die door CROW zijn opgesteld en algemeen worden aanvaard. In een nieuwe opzet is ook belangrijk dat natuurcompensaties gelijk worden meegenomen en de ecologische verbindingszone, zoals opgenomen in het masterplan daarin wordt opgenomen.

Alleen aan de vernietigingsgrond van de RvS tegemoetkomen lijkt geen verstandige keuze. Dan zullen de procedures worden voortgezet met als gevolg wederom vertraging. Er zijn kapers op de kust, zeker voor de vestiging van het geplande hotel. Steenbergen loopt warm. Voor Bergen op Zoom is de ontwikkeling en de aard van de tot stand te brengen werkgelegenheid te belangrijk om te verliezen. Dat vergt echter durf en realiteitszin.
Er liggen kansen maar dan is een open houding naar alle belanghebbenden belangrijk. Nu voelen de omwonenden en de natuurorganisaties zich niet echt serieus genomen door de ambtelijke vertegenwoordigers van de gemeente. Dat kan en moet veranderen als we met een ontwikkeling in dit gebied een kans willen maken. De BSD-fractie zou graag zien dat de raad zich snel uitspreekt en helder aangeeft wat zij wil. Met het masterplan is dat eerder gebeurd. De huidige plannen zijn daarvan grotendeels losgezongen. Elementen zoals de omstreden weg en de ‘Berk’ ontwikkelingen lijken er in ‘gefietst’ na een presentatie in een commissie en worden naar buiten gepresenteerd als het aangepaste beleid. Het zou goed zijn als het masterplan wordt afgestoft en eventuele veranderingen worden afgetikt in de RAAD. Besef dat bij iedere behandeling de RvS toets op vastgesteld beleid zoals het masterplan en de verordening Ruimte dus niet op een presentatie in een commissie.
Ik hoop dat de geachte collega’s het voorgaande in hun fracties willen bespreken en hiermee haast willen maken. Zodat eventueel in de raadsvergadering hier een richtinggevende uitspraak kan worden gedaan.

 

Uw reactie/ handelen afwachtend,

met vriendelijke groet,

namens de BSD-fractie,

 

Louis van der Kallen.


   

Boekenlegger op de permalink.

One Comment

  1. august-jan van hapert

    hoe is het ooit zo ver kunnen komen dat ze zo met mensen zijn bezwaar is omgegaan heeft men hen wel ooit serieus genomen zullen vast en zeker inspraak bijeenkomsten zijn geweest en zullen toch alle grieven van betrokkenen ter tafel zijn gekomen en dan toch zo.n plan uitbrengen is bijna zelfmoord plegen en dan nu met reparaties op de proppen komen en dan toch altijd wetend dat deze ontwikkeling tegen kwetsbare zone aan lag is dit moderne arrogantie van ontwikkelaar en gemeente

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *