PLEIN 13

 

   


 | LVDK/PJ 20014 | 24-03-2020 |

 

Geacht college,

 

In de commissie Ruimte, Duurzaamheid en Economie van afgelopen woensdag 4 maart heeft zich een discussie afgespeeld over het feit dat er onderzoek zou plaatsvinden naar een verbetering van Plein 13. De fractie van de BSD is het eens met de collega’s van fracties die hier kritische vragen over stelden, maar wenst toch nog opheldering van een aantal zaken.

Het is al vanaf november vorig jaar, dat er met enige regelmaat verhalen in de krant (BN DeStem) verschijnen over Plein 13 en dan met name over hoe dit plein er uit moet komen te zien. Een vreemde gang van zaken als je je bedenkt, dat in de door de gemeenteraad vastgestelde Structuurvisie 2030 duidelijk staat beschreven wat de gemeente met dit plein voor heeft.

“Grootschalige kantoren worden geconcentreerd in de gebieden Plein 13, de stationsomgeving en, indien inpasbaar langs de Rooseveltlaan. In de stationsomgeving kunnen kantoren samen met onderwijsfuncties worden ontwikkeld. De meer publiek aantrekkende kantoren worden geconcentreerd rondom Plein 13 en in de stationsomgeving vanwege de nabijheid van het openbaar vervoer. Leegstand van kantoren dient zoveel mogelijk te worden voorkomen. Opwaardering van de openbare ruimte in zowel de stationsomgeving als Plein 13 worden op termijn ingezet om de voorgestane kwaliteit te realiseren. De benoemde locaties zijn gebieden voor grootschalige kantoren. Kleine kantoren worden bij voorkeur in de woonwijken gerealiseerd zodat deze bijdragen aan de levendigheid van de woonwijken.”

Duidelijker kan haast niet en zolang de gemeenteraad van Bergen op Zoom niet anders besluit is dát de lijn waarop we de ontwikkelingen, zo die er zijn, inzetten.

Als er dan artikelen verschijnen met “Hoe maak je van Plein 13 in Bergen op Zoom een levendig en aantrekkelijk gebied?” en ook nog weet te vertellen dat “dit is wat de gemeente wil”, dan vraagt de fractie van de BSD zich terecht af: weten ze op het Stadskantoor wel dat er ooit een structuurvisie is vastgesteld? En is de gemeente, lees de gemeenteraad, wel gekend in deze wens? Wat is de rol van de provincie? En wie zijn de andere belanghebbenden waar het college mee wil onderzoeken hoe het plein er in de toekomst uit kan zien. Zijn het de eigenaar van het kantoorpand wat wordt getransformeerd naar appartementen, of de ontwikkelaar van de voormalige Opelgarage, of is het de koper van het voormalig gezondheidscentrum?

Kortom vragen te over waar de fractie van de BSD graag antwoord op krijgt, ook nu het onderzoek zich lijkt te beperken tot een onderzoek op hoofdlijnen en de aandacht primair uitgaat naar de binnenstad. Want zelfs dat laatste is een actie waar de raad van deze gemeente, toch op zijn minst ook in moet worden gekend.

Natuurlijk kan er sprake zijn van voortschrijdend inzicht, maar ook dan hebben we ons te houden aan de spelregels uit de Structuurvisie en de Uitvoeringsparagraaf.

“Elke 10 jaar wordt de structuurvisie geëvalueerd. Op dat moment wordt bezien welke ontwikkelingen gerealiseerd zijn en in hoeverre het beleid gestalte heeft gekregen. Tevens zal dan beoordeeld worden in hoeverre de beoogde ontwikkelingen nog gewenst zijn en of het beleid vastgelegd in de structuurvisie wordt doorgezet of gewijzigd. De uitvoeringsparagraaf geeft een antwoord op de vraag hoe en met welke inzet van middelen en instrumenten de structuurvisie wordt gerealiseerd. De uitvoeringsparagraaf wordt indien nodig, bijvoorbeeld tweejaarlijks, geactualiseerd en is daarom gekoppeld aan de gemeentelijke planning- en controlcyclus.”

En ten aanzien van het handelen van het college:
“Het gemeentebestuur verplicht zichzelf naar de structuurvisie te handelen. De structuurvisie bevat geen verplichtingen naar derden. Men mag wel verwachten dat het bestuur de koers van de structuurvisie aanhoudt, vooral bij beoordeling van plannen van derden.”

Het college heeft aangegeven dat de aandacht niet uitgaat naar Plein 13 maar naar de binnenstad. In de notulen van B&W van 3 maart (nog vóór de commissievergadering) valt te lezen :
“Het college besluit de Brede Aanpak Binnenstad in samenwerking met onder andere de provincie te herijken. Eerdere besluiten over visievorming voor Plein 13 worden gewijzigd door het accent van de samenwerking met de provincie te leggen op de binnenstad en niet meer op Plein 13. De visie op de bebouwde omgeving van Plein 13 wordt een visie op hoofdlijnen.”

En weer die provincie. En toch een visie op hoofdlijnen voor Plein 13. De fractie van de BSD wil graag weten wat de rol van de provincie in deze is. Hopelijk is de provinciale rol er een ter algehele controle op de aard van de plannen en de kosten die er mee gemoeid zijn. De provincie zal er dan snel achter komen dat de 1,5 miljoen euro die de afgelopen twee jaar in de binnenstad zijn gepompt, zijn verdampt.

 

In afwachting van uw reactie,

met vriendelijke groet,

namens de BSD-fractie,

 

Louis van der Kallen,
Piet Juten.


   

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *