AANPAK RIOOLOVERSTORT LANGSTRAAT IN GRONDWATERBESCHERMINGSGEBIED HALSTEREN

 

   


 | LVDK 20033 | 17-06-2020 |

 

Geacht college,

 

Recent heeft de gemeente Bergen op Zoom stukken openbaar gemaakt die betrekking hebben op de aanpak riooloverstort Langstraat in het grondwaterbeschermingsgebied Halsteren middels de aanleg van groene buffer.

Het huidige rioleringsbeleid van de waterbeheerder bestaat uit een meersporenbeleid:
• Het emissiespoor, met als doel het terugdringen van de vuilemissie uit de riolering
• Het waterkwaliteitsspoor met als einddoel het bereiken van de gewenste waterkwaliteit
• Het derde spoor is minder snel afvoeren van water uit stedelijk gebied

De invulling en uitvoering van het waterkwaliteitsspoor is een zaak van de gemeente en de
waterbeheerder. In het verleden is een ecoscan in de gemeente Bergen op Zoom uitgevoerd. De overstort bij de Langstraat is in deze scan als knelpunt benoemd.

Om dit knelpunt in het grondwaterbeschermingsgebied Halsteren aan te pakken heeft de gemeente een plan ontwikkeld. Het plan is voor de ecologie van het gebied ingrijpend. Voor de omvangrijke werkzaamheden zal ca. 3000 m2 groen worden verwijderd en gebiedsvreemde grond (klei) over een fors gebied (de nieuwe) watergangen worden aangebracht om doorlekken naar de ondergrond te voorkomen.

De vraag rijst of dit plan verstandig en duurzaam is in ecologische en in financiële zin?
Het beste zou zijn de riooloverstort Langstraat te saneren. Die mogelijkheid wordt met één opmerking in de stukken af geserveerd: “Het saneren van de riooloverstort Langstraat is geen haalbare kaart omdat de afkoppeling van het oostelijk deel van Halsteren pas over 10-20 jaar op de planning staat”.

Toch waag de BSD-fractie bij dit afserveren een vraagteken te zetten. Niet uit te sluiten is dat de taakstelling van de schuldenreductie (maximering investeringen op 8 miljoen euro) er toe kan leiden dat de Bergenaren op termijn duurder uit zijn. Als over tien de afkoppeling van het oostelijk deel van Halsteren gerealiseerd wordt zal de investering in de nu voorgestelde aanpak van de overstort in één keer afgeschreven moeten worden. De huidige systematiek van een investering als de aanpak is afschrijven over 40 jaar. Maar na de realisering van de afkoppeling is die ‘aanpak investering’ zoals voorgesteld niet meer functioneel. Dat zou moeten betekenen afschrijven in 10 jaar of dan in één keer het resterende bedrag. Als nu geïnvesteerd zou worden in de (gedeeltelijke) afkoppeling oostelijk Halsteren en in wat nodig is om dat water na afkoppeling af te voeren. Kan de overstort wel gesaneerd worden.

Feitelijk haal je een deel van de investering van over 10 jaar naar voren en voorkom je de investering in de aanpak nu. Resultaat. Nu een hogere investering maar over de gehele periode gezien een veel lagere. Plus geen aantasting verstoring van een nu mooi parkachtig landschap/bosgebied. Plus geen bedreiging meer van een waterwingebied. Plus geen geuroverlast en visuele overlast meer van een werkende overstort. Plus geen aantasting van een zand/veen biotoop door gebiedsvreemde klei. Plus het niet verwijderen van 3000 vierkante meter bos/parkgroen.

BSD verzoekt uw college voor de gemeenteraad inzichtelijk te maken de jaarlijks exploitatie kosten (kapitaallasten en de jaarlijkse onderhoud en reinigingskosten) van de nu uitgewerkte plannen en het alternatief zoals in deze brief geboden over periodes van 10, 40 en 60 jaar.

Laat goedkoop geen duurkoop worden en laat de beperking van het investeringsniveau niet tot gevolg hebben dat beslissingen qua duurzaamheid en financiën leiden tot een suboptimaal resultaat. Dit soort fouten gemaakt in de jaren negentig hebben tot het resultaat geleid dat onze rioollasten nu zo hoog zijn.

Aanvullende opmerkingen naar aanleiding van een wandeling door het gebied en de bestudering van het dossier van dit gebied.

 • Wanneer worden er weer vissen uitgezet in de Groote Melanen? Is toegezegd bij de aanpak van de Groote Melanen toen alle vis werd afgevangen!
 • Vissende recreanten (vooral Polen) laten veel rotzooi achter in het gebied. Hier is handhaving gewenst of bijvoorbeeld een informatie folder bij de afgifte van de visvergunning.
 • Het nu gepresenteerde plan is het zoveelste in dit gebied. Van enige integraliteit lijkt geen sprake. Het komt de BSD-fractie voor dat de enigen die ‘rijk’ worden c.q. zijn geworden de externe adviseurs bij deze plannenmakerij zijn. Breng de kosten van deze externe adviseurs zoals landschapsarchitecten eens in kaart. Vooral de keer op keer gewijzigde plannen en de daaraan verbonden kosten rond de ‘waterspeeltuin’ worden genoemd als weggegooid geld.

In afwachting van uw reactie,
met vriendelijke groet,
namens de BSD-fractie,

 

Louis van der Kallen.


   

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Eén reactie

 1. Jan van Diepeningen

  Goedemorgen Louis,

  Een goede en snelle reactie richting B&W. Ik ben benieuwd naar de reactie. Ik hoop, dat de nieuwe wethouders financieel goed onderlegd zijn en passende beslissingen maken. Blij met je inzet.
  Wij hebben paralel de Dorpsraad Halsteren en IVN Groene Zoom geïnformeerd, beide organisaties hadden het project/aanvraag niet gesignaleerd.
  Groeten,
  Jan van Diepeningen
  Stichting Natuurbehoud Groote Melanen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *