GEWIJZIGDE VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN KLEIN MOLENBEEK 4 EN 9 (MOTIE)

 

   


 | MOTIE KLEIN MOLENBEEK | 24-09-2020 |

 

De raad van de gemeente Bergen op Zoom, in vergadering bijeen op 24 september 2020, beraadslagend over RVB20-0005, gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Klein Molenbeek 4 en 9

Overwegende dat:

 • De huidige wegbreedte van Klein Molenbeek tussen Albert Cuijpstraat en Binnenwegje niet overal de wettelijke breedte van 3,5 meter (bij 2-zijdige bereikbaarheid) heeft om te voldoen aan de bereikbaarheid voor o.a. de brandweer;
 • Eenzijdige bereikbaarheid een onhaalbare verbreding van de wegen naar 5 meter zou vereisen;
 • Doorgang via particulier perceel met huisnummer 6 voor ten minste de brandweer essentieel is;
 • Onderhandelingen tussen eigenaar en gemeente over doorgang over dit perceel voor ten minste de brandweer tot nu toe niet tot een overeenkomst heeft geleid.
 • De elementen van een bestemmingplan gerealiseerd moeten kunnen worden;
 • Het in ieders belang is dat er voortgang komt in dit dossier;
 • Juridisering zo mogelijk voorkomen moet wordt;
 • Zowel voor de realisering van de voorgenomen nieuwe bebouwing als ook voor de algemene veiligheid aanpassingen noodzakelijk zijn om te kunnen voldoen aan de eis van bereikbaarheid voor de brandweer van het hele gebied;
 • Het voor die aanpak, op enig moment, nuttig kan zijn het perceel (met aanduiding huisnummers 6, weg en schuur) te splitsen in drie delen;
  • Op het perceel een schuur en atelier staat;
  • Dit deel van het perceel een grootte heeft die een andere bestemming mogelijk maakt;
 • Het bij het vinden van een passende aanpak van de wegstructuur en afwatering het perceel deel waarop de schuur en atelier staan, betrokken zou moeten kunnen worden;
 • Het in dier voege nuttig/noodzakelijk kan zijn de bestemming van dit perceeldeel te wijzigen;

Verzoekt het college

 • Alles in het werk te stellen om te komen tot overeenstemming met de eigenaar van perceel met huisnummer 6;
 • Daarbij als belangrijkste resultaat primair de doorgang voor hulpdiensten en in het bijzonder de brandweer via dit perceel mogelijk te maken conform de regels;
 • Dat daarbij eventuele afsluiting of eenrichtingverkeer voor andere weggebruikers bespreekbaar moet zijn, in het bijzonder voor auto’s, busjes etc.;
 • Dat daarbij ook onderzocht kan worden of splitsing van het perceel in drie delen, Schuur en atelier (behorend bij de woning Klein Molenbeek 6), de weg en de woning met huisnummer 6, op verzoek van derden, bijdraagt aan de oplossing.
 • Aan een dergelijk verzoek, na onderzoek op haalbaarheid, eventueel medewerking te verlenen.

En gaat over tot de orde van de dag.

 

BSD/ VVD

 

In afwachting van uw reactie,
met vriendelijke groet,
namens de BSD-fractie,

 

LOUIS VAN DER KALLEN.


   

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *